milli goshun logo
Ýurdumyzda harby okuw-türgenleşigi geçirildi
Ýurdumyzda harby okuw-türgenleşigi geçirildi
21.10.2023 3733 Harby özgertmeler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda geçirilýän söweşjeň häsiýetli görkezme harby türgenleşigini görmek maksady bilen, harby okuw türgenleşik merkezleriniň birine geldi. Bu ýerde Belent Serkerdebaşymyzy Türkmenistanyň Goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary we degişli ýolbaşçylar garşy aldylar hem-de harby okuw-türgenleşige gatnaşjak tehnikalar we olaryň düzümi bilen tanyşdyrdylar. Nobatdaky harby türgenleşige Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Guryýer, Howa hüjüminden goranmak goşunlarynyň, Harby-howa, Harby-deňiz we «Türkmen edermen» ýörite maksatly güýçleriniň ähli düzüm birlikleri, şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň «Türkmen edermen» ýörite maksatly düzümleri gatnaşdylar.