23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby uçurymlaryň ilkinji serkerdelik gadamlary «Halk hakydasyndan» başlandy
Harby uçurymlaryň ilkinji serkerdelik gadamlary «Halk hakydasyndan» başlandy
13.06.2020 3511 Harby Bilim

13-nji iýunda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada ilkinji serkerdelik şahsyýetnamalaryny kabul etdiler.

​​                Hormatly Belent Serkerdebaşymyz öz Gutlagynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdeplerini tamamlan uçurymlara diňe goranyş häsiýetine eýe bolan harby doktrinaly Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň asudalygyny we abadançylygyny berkitmäge mynasyp goşant goşjakdyklaryna ynam bildirdi.

Serkerdelik şahsyýetnamalarynyň gowşurylyş dabarasy aýratyn täsirli boldy. Resminamalary we öz ýokary okuw jaýlarynyň tapawutlandyryş nyşanlaryny kabul eden ýaş serkerdeler dabaraly ýagdaýda Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyza wepaly gulluk etjekdiklerine kasam etdiler.

– Meniň üçin köpden bäri garaşylan bu dabara diýseň tolgundyryjy boldy. Bu gün Tükmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdesi diýen belent ada mynasyp bolmak üçin biz bäş ýyllap bilim, akyl, ruhy we beden taýdan yzygiderli kämilleşdik. Şonuň üçin bu gün durmuşymyzda iň bagtly günleriň biridir – diýip, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň uçurymy Şöhrat Akyýew habarçymyza buýsanç bilen aýtdy.

Serkerdelik şahsyýetnamalaryny gowşurmak dabarasyndan soňra, Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň şahsy düzüminiň nyzam tilsimleri boýunça görkezme çykyşlary hem-de harby-watançylyk temasynda edebi-sazly kompozisiýa ýerine ýetirildi.

Dabaranyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirilmegi uly terbiýeçilik ähmiýetine hem eýe boldy. Sebäbi harby uçurymlar – edermen ata-babalarymyzyň harby däpleriniň mirasdüşerleri, «Halk hakydasy» bolsa – pederlerimiziň hatyrasyny ebedileşdirýän memorial toplumydyr.

Harby uçurymlar hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň adyna Ýüzlenmme kabul etdiler. Dabaranyň ahyrynda bolsa, ýaş serkerdeler Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň serkerdeleri hökmünde ilkinji ädimlerini münberiň öňünden başlaryny belent tutup, deňme-deň gadam urup, nyzamly geçdiler.

Şeýle çäräniň ýene-de biri Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň uçurymlarynyň goýberiliş dabarasydyr. Ol dabara Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň sütüniniň meýdançasynda şatlyk-şowhuna beslendi.

Has köp suratlary «Multimediýa» bölümimizden görüp bilersiňiz!

«Milli goşun».