23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Soňky jaň» – täze üstünliklere badalga
«Soňky jaň» – täze üstünliklere badalga
25.05.2020 5102 Harby Bilim

25-nji maýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynda ýurdumyzyň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylarynyň gatnaşmagynda okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaraly baýramçylyk çäresi geçirildi. Bu ýere Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdeleri, mugallymlar, uçurymlaryň ene-atalary ýygnandylar.

«Soňky jaň» dabarasynyň Harby institutynda geçirilmegi aýratyn ähmiýete eýedir. Sebäbi harby okuwçylar türkmen jemgyýetiniň bähbitlerini goramagy maksat edinýän milli goşunymyzyň geljekki serkerdeleri bolup ýetişmeli.

– Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebini tamamlaýan oglumyza çäksiz buýsanýarys. Harby mekdepde, ol ýokary hilli bilim almak bilen bir hatarda, ata-babalarymyzyň naýbaşy däplerinde terbiýelenip, jahyl çykdy – diýip, uçurymlaryň biriniň ejesi ýürek buýsançlaryny paýlaşýar.

«Soňky jaňyň» kakylmagy bilen, uçurymlar täze üstünliklere badalga aldylar. Bu gün baýramçylyk mynasybetli tämiz ak harby lybaslaryny geýen harby okuwçylar,  nesip bolsa, ýakyn günlerde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw jaýlarynyň harby talyplary bolarlar. Munuň üçin okuw döwründe umumy orta bilim almak bilen deňlikde, olar nyzam hem-de harby taýýarlyklarda berk taplandylar.

Uçurym dabarasynyň foto suratlaryny «Multimediýa» bölüminden görüp bilersiňiz! 

«Milli goşun».