02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
05.04.2019
    4-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň... Dowamyny oka

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi
04.04.2019
3-nji aprelda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi, onda saýlaw okruglarynyň üçüsi boýunça möhletinden öň çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslah... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda we onuň töwereklerinde dowam edýän gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy
04.04.2019
3-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçardan paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyk meýdançalarynda birnäçe desgalarda, Ahal welaýatynyň ekerançylyk meýdanlarynda işleriň ýagdaýy bilen tanyşyp, durmuş ulgamyny has-d... Dowamyny oka

Türkmenistan — dünýä energetikasynyň durnukly ösüşiniň strategik merkezi
03.04.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji martda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda Türkmenistanda X Halkara gaz kongresine taýýarlyk görlüşi baradaky hasabaty diňläp, bu däp bolan ýöriteleşdirilen forumyň... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň wekiliýeti Katar döwletinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 140-njy maslahatyna gatnaşar
02.04.2019
1-nji aprelda Türkmenistanyň Prezidentiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa 6-10-njy aprelde Katar döwletinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 140-njy maslahatyna hem-de Zenan Parlamentarilerin... Dowamyny oka

GDA ýurtlary bilen gatnaşyklar hemmetaraplaýyn ösdürilýär
02.04.2019
1-nji aprelda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisini geçirmek hakyndaky», «Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň... Dowamyny oka

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti ýurdumyzda iş saparynda bolar
02.04.2019
1-nji aprelda Türkmenistanyň Prezidentiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň ýurdumyza boljak döwlet saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat b... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
02.04.2019
1-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyn... Dowamyny oka

Demokratiýa we aýanlyk — Türkmenistanyň saýlaw ulgamynyň ýörelgeleri
01.04.2019
31-nji martda ýurdumyzda aýry-aýry saýlaw okruglar boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi.Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň a... Dowamyny oka

FIAS-yň baştutany Türkmenistanyň Prezidentini Aşgabadyň 2020-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylmagy bilen gutlady
31.03.2019
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti,  Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWAHormatly jenap Prezident!Halkara sambo federasiýasynyň (FIAS) adyndan hem-de hut öz adymdan FIAS-nyň Ýerine ýetirij... Dowamyny oka