23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň hormatyna aýdym-sazly dabaralar
19.05.2019
18-nji maýda paýtagtymyzyň gözel ýerinde, açyk asmanyň astynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan döredijilik agşamy dabaraly konsert geçirildi.Paýtagtymyzyň Garaşsyzlyk şaýol... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy
19.05.2019
18-nji maý Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde dabaralandyrýar. Munuň özi mähriban Watanymyzyň özygtyýarlylygyny, halkymyzyň bozulmaz agzybirligini we bütewiligini aňladýan... Dowamyny oka

Güýzlük bugdaýa ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar
19.05.2019
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew oba hojalygynda özgertmeleriň geçirilişi hem-de welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin... Dowamyny oka

Teleradioýaýlymlaryň işi innowasion taýdan ösdürilýär
19.05.2019
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň... Dowamyny oka

Bütindünýä welosiped gününe ýokary guramaçylykda taýýarlyk görülýär
19.05.2019
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülikleýin... Dowamyny oka

Bazar ykdysadyýetiniň ýokary derejeli hünärmenlerini taýýarlaýan ýokary okuw mekdebi dörediler
18.05.2019
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow hususy pudagy işgärler bilen üpjün etmek üçin bazar ykdysadyýetiniň ýokary derejeli hünärmenl... Dowamyny oka

«Dünýäniň bezegi-türkmen halysy» atly haly önümleriniň halkara sergisi geçiriler
18.05.2019
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli hem-de bu şanly senä gabatlanyp geçiriljek «Dünýäniň be... Dowamyny oka

«Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi geçiriler
18.05.2019
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow 25–26-njy maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisine hem-de Aşgabat ş... Dowamyny oka

Çärjew etrabynda kükürtsiz tebigy gazyň akymy alyndy
18.05.2019
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer M.Meredow nebiti we gazy çykarmagyň hem-de gaýtadan işlemegiň mukdaryny has-da köpeltmek, ýangyç-energe... Dowamyny oka

Täze döwrebap ýyladyşhana toplumy açyldy
18.05.2019
17-nji maýda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gozgan geňeşliginiň çäginde häzirki zaman ölçeglerine kybap gelýän derejede gurlan täze ýyladyşhananyň açylyşy boldy.Umumy meýdany 5 gektara barabar bolan täze ýyladyşhana toplumy «Röwşen-Rahym» daýhan... Dowamyny oka