23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň hormatyna ylmy-amaly maslahat geçirildi
18.05.2019
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Mejlisi ýurdumyzyň Demokratik partiýasy, jemgyýetçilik guramalary hem-de Bilim ministrligi bilen bilelikde ylmy-amaly maslahat geçirip, onuň işine gatnaşmak ü... Dowamyny oka

Mary welaýatynyň ýüpekçileri pile taýýarlamak boýunça meýilnamany ýerine ýetirdiler
18.05.2019
17-nji maýda Mary welaýatynyň zähmetsöýer ýüpekçileri pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, döwletimiziň pile harmanyna ýokary hilli çig malyň 430 tonnadan gowragyny tabşyrdylar.Mary welaýatynyň zähmetkeşle... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady
18.05.2019
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Sizi milli senenamamyzda möhüm sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!Adamy jemgyýetiň we döwletiň gymmatlygy hökmünde ykrar edýän Konstitu... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
17.05.2019
17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň t... Dowamyny oka

Lebap welaýatynyň ýüpekçileri meýilnamany ýerine ýetirdiler
17.05.2019
16-njy maýda Lebap welaýatynyň ýüpekçileri pile tabşyrmak boýunça döwlet borçnamasyny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Ýüpekçileriň birleşen tagallasy bilen kabul ediş bölümlerine dokma senagaty üçin ýokary hilli çig malyň 960 tonnad... Dowamyny oka

Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi
17.05.2019
16-njy maýda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň oba hojalygynyň gazananlarynyň sergisi hem-de «Türkmenistanyň oba hojalyk ekinleriniň tohumçylyk ulgamynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler» atly halkara ylmy maslahat ge... Dowamyny oka

Türkmenistanda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV forumy öz işini tamamlady
17.05.2019
16-njy maýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV forumy öz işini tamamlady. GDA gatnaşyjy döwletleriň dö... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy we alabaý hakyndaky kitabynyň üstünde işlemegini dowam etdi
17.05.2019
    16-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynda boldy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy we bedew bilen gezim etdi. Milli Liderimiz toplumyň... Dowamyny oka

Arkalaşygyň türkmen ýyldyzy
16.05.2019
GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumynyň çäklerinde ylym, bilim, medeniýet we sungat ulgamlarynda gazanylanlar üçin gowşurylýan «Arkalaşygyň ýyldyzlary» döwletara baýragyň eýelerini sylaglamak dabarasy boldy... Dowamyny oka

Ynsanperwerligiň halkara geriminde
16.05.2019
Ýurdumyzyň paýtagtynda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy öz işini dowam edýär. Düýn, 15-nji maýda öz işine başla... Dowamyny oka