16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
28.08.2021
27-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin niýetlenen «Tiz kömek» awtoulaglaryny gowşurdy
27.08.2021
Hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda iş saparyň dowamynda saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri bilen duşuşdy.Döwlet Baştutanymyz ýaş nesil, onuň saglygy baradaky aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny be... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi
27.08.2021
26-njy awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi kabul etdi.Duşuşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hem gat... Dowamyny oka

Türkmenistanyň DIM-de Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi
27.08.2021
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi.Işjeň söhbetdeşligiň barşynda diplomatlar ikitaraplaýyn türkmen-ýapon özara hereketletiniň mese... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky iri dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
26.08.2021
25-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.Ir bilen döwlet Baştutanymyzyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin niýetlenen «Tiz kömek» awtoulaglaryny gowşurdy
25.08.2021
Döwlet Baştutanymyz Mary welaýatyna iş saparynyň dowamynda Mary şäheriniň Saglygy goraýyş we anyklaýyş merkezine bardy. Bu ýerde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gazna... Dowamyny oka

Hususy hojalyklar daşary ýurtlara eksporty artdyrýarlar
23.08.2021
Şu ýyl Türkmenistanyň oba hojalyk öndürijileri bakjadan, miwedir gök önümlerden we kösükli ekinlerden bol hasyl aldylar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň maglumatlaryna görä, azyk önümleriniň agramly bölegi hususy mülkdar hojal... Dowamyny oka

Täze elektrik bekediniň işe girizilmegine taýýarlyk görülýär
23.08.2021
Lebap döwlet elektrik bekediniň çäginde işe girizilmäge «Sumitomo Corporation» ýapon şereketi tarapyndan taýýarlanan gaz turbinaly täze elektrik bekedinde gurluşyk, energetika we paýlaýjy desgalary oturtmak, şeýle hem işledip sazlamak işleri tamamlan... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş eden Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyny gutlady
22.08.2021
Türkmenistanyň sport wekiliýetiniň agzalary!Mähriban türgenler!Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýän şanly waka — Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Ol... Dowamyny oka

Büzmeýin etrabynda ýüzlerçe maşgala jaý toýuny toýlar
19.08.2021
Şu ýyl Aşgabadyň Büzmeýin etrabynda gurluşyk panellerinden gurlan 22 sany dört gatly ýaşaýyş jaýy ulanylyşa berler. Birnäçe ýüz maşgala gowulandyrylan gurluşly we giň meýdanly 2-3 otagly amatly öýlere göçüp barar.«Demirbetonönümleri» önümçilik birleş... Dowamyny oka