22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi we çapdan çykdy
11.06.2021
Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen meşhur edebi-filosofik eseri uly ruhy ähmiýete eýedir, sebäbi onda umumydünýä ösüşine goşant goşan türkmen halkynyň örän baý ruhy-ahlak mirasy wagyz edilýär. Döwlet Baştutanymyzyň bu edebi eseri... Dowamyny oka

Lebapda täze howa menziliň gurluşygy tamamlanýar
11.06.2021
«Gündogdy» hususy kärhanasy Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýar. Şäheriň demirýol menzilinden we Türkmenabat – Kerki awtomobil ýolundan uzak bolmadyk aralykda telekeçileriň işläp düzen taslamasy boýunça sagatda 10... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
11.06.2021
9-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.Gün tertibine ara alyp maslahat... Dowamyny oka

Aşgabatlylar üçin täze awtobuslar we ugurlar
09.06.2021
Gündelik durmuşda jemgyýetçilik ulagyndan yzygiderli peýdalanýan aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary soňky wagtda ulag gatnawynyň gyzgalaňly sagatlarynda hem awtobusa garaşyp, topar tutup duran ýolagçylaryň ýokdugyny bellemän bilmezler. Paýtagty... Dowamyny oka

Gazagystanyň Ilçisi Türkmenistanyň simfoniki orkestrine hormat hatlaryny gowşurdy
09.06.2021
Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň sahnasynda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň adyndan dirižýor Resul Gylyjowa Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri üçin, şeýle hem aýdymçylar Leýli Ökdirowa we Nury Nuryýewe hormat... Dowamyny oka

Muzeý sergä çagyrýar
09.06.2021
Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýinde ýurdumyzda her ýyl bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan sergi açyldy.«Ylym – adamzadyň baýlygydyr» atly serginiň merkezi böleginde muzeýiň hat çeşmeleri arhiwinden tematiki fotosuratlar goýlup... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze ýolbaşçysyny kabul etdi
09.06.2021
8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen ýolbaşçysy Jon MakGregory kabul etdi. Ol özüniň wezipesini ýerine ýetirmäge girişdi.Söhbetdeşligiň barşynda hyzmatdaşlygyň geljegi barada pi... Dowamyny oka

Türkmenistan we Serbiýa özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärler
08.06.2021
7-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Serbiýa Respublikasynyň Daşary işler ministri N.Selakowiç bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça işjeň pikir... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
08.06.2021
6-njy iýunda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy.Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň... Dowamyny oka

Türkmenistanlylar «Ýüpek ýol – ýaşlaryň gözi bilen» bäsleşigine gatnaşyp bilerler
05.06.2021
Gepleşigi we ösüşi ilerletmek maksady bilen, BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy (ÝUNESKO) ýene-de «Ýüpek ýol – ýaşlaryň gözi bilen» atly halkara fotobäsleşigi geçirýär.Bu, 14 – 25 ýaş aralygyndaky ýaşlar üçin... Dowamyny oka