16.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Resmi habar
11.07.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrm... Dowamyny oka

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň missiýasynyň bilermenleri bilen duşuşyk geçirdi
11.07.2020
10-njy iýulda Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministri R.Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen BSGG-nyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň konsultatiw-tehniki missiýasynyň bilermenleri bilen duşuşygy geçirildi.Mälim bolşy ýaly, BSGG-nyň ÝSE-... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystanyň ilkinji Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
11.07.2020
10-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti - Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Söhbetdeşligiň başynda döwlet Baştutanymyz Gazagystan... Dowamyny oka

Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça Milli strategiýany işläp taýýarlamak boýunça ilkinji duşuşyk geçirildi
10.07.2020
9-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça Milli strategiýany işläp taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparynyň ilkinji duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda gatnaşyjylar “T... Dowamyny oka

Resmi habar
10.07.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag we aragatnaşyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi babatda öňe süren başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa geçirmek hem-de ondan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň parlamentariýleriniň duşuşygy geçirildi
10.07.2020
9-njy iýulda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Parlamentara dostluk toparynyň parlamentariýleriniň onlaýn duşuşygy geçirildi. Rumyniýanyň Parlamentiniň deputatlar Palatasynyň Daşary syýasat boýunça komitetiniň Başlygynyň we Türkmenistanyň Mejlisiniň... Dowamyny oka

Watansöýüjilik we edermenlik mekdebi: «Milli goşun» žurnalynda gahrymanlaryň edermenligine baky hormat
10.07.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň şu ýyldaky ikinji sany çapdan çykdy.Jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usulyýet neşiri ýaş nesilleriň watançylyk ruhunda terbiýelenmegi hem-de Türkmenistanyň Prezidenti, ýurd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
09.07.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abä Ýaponiýanyň günorta sebitinde bolup geçen giň gerimli suw joşguny we süýşgünler netijesinde köp sanly adam pidalary,... Dowamyny oka

Türkmen-türk gepleşikleriniň dowamynda ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy
09.07.2020
8-nji iýulda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi.Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygynyň ösüşiniň, hususa... Dowamyny oka

Resmi habar
09.07.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlend... Dowamyny oka