30.03.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy
26.03.2020
Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji martda geçirilen mejlisinde tassyklan tertipnamasyna laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz pudagyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
26.03.2020
25-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň hem-de «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewiň gatnaşmagynda iş masl... Dowamyny oka

Milli Liderimiz onlaýn söwdany ýola goýmagy hem-de sargytlary eltip bermek ulgamyny giňeltmegi tabşyrdy
25.03.2020
24-nji martda geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylaryň öňünde amala aşyrylmaly işleri tabşyryp, möhüm wezipeleri kesgitledi. Milli Liderimiz onlaýn söwdany ýola goýmagy hem-de sargytlary eltip b... Dowamyny oka

Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär
25.03.2020
Ýazky gowaça ekişiniň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde ýurdumyza dünýä belli kompaniýalaryň oba hojalyk tehnikalarynyň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy. Häzirki wagtda ABŞ-niň «John Deere» kompaniýasyndan telematik sanly elektron ulgam arkaly dolan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganini wezipesine täzeden saýlanylmagy bilen gutlady
25.03.2020
24-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Milli Liderimiz owgan kärdeşi bilen mähirli salamlaşyp, Moham... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz söwdany we telekeçiligi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
25.03.2020
24-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de bu topluma degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýo... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
24.03.2020
23-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş ma... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady
24.03.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Mohammad Aşraf Ganini Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli gutlady... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanynyň adyna hat gelip gowuşdy
24.03.2020
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly jenap Prezident, Amerikanyň halkynyň adyndan Sizi we Türkmenistanyň halkyny Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn. Owganystanda parahatçylygy we durnuk... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
23.03.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 60-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän za... Dowamyny oka