02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Gyzylgaýada demir magdanlary ýüze çykaryldy
08.04.2019
5-nji aprelda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew dag metallurgiýa önümçiligini özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň buýu... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti FIAS-nyň ýolbaşçysyny kabul etdi
08.04.2019
7-nji aprelda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanan dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Halkara sambo federasiýasynyň (FIAS) prezidenti Wasiliý Şestakowy kab... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralan çärelere gatnaşdy
08.04.2019
7-nji aprelda Türkmenistanda, asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňlandyryldy.Hormatly Prezidentimiz Gurbangu... Dowamyny oka

«Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi» awtomobil ýolunyň durky täzelener
07.04.2019
5-nji aprelda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer D.Amangeldiýew «Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi» awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek hem-de Garabogaz kölüniň üstünden täze awtomob... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
07.04.2019
Mähriban halkym!Eziz watandaşlar!Sizi ýurdumyzda uly dabara bilen bellenýän ajaýyp halkara baýram — Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylda hem s... Dowamyny oka

Ätiýaçlandyryş işi kämilleşdirilýär
06.04.2019
5-nji aprelda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer G.Myradow gözegçilik edýän edaralarynda işleriň ýagdaýy hem-de ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek maksadynda görülýän anyk çäreler barada hasabat... Dowamyny oka

Euro-5 standartynyň talaplaryna laýyk gelýän ýangyç öndürilip başlanar
06.04.2019
5-nji aprelda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Meredow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem-de Ahal wel... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi
06.04.2019
5-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda döwlet durmuşynyň birnäçe meselelerine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny... Dowamyny oka

Türkmenistan – Eýran: dostluk we bahar baýramçylyk konserti
05.04.2019
Gadymy döwürlerden bäri iki doganlyk halky birleşdirýän Howdan-Bajgiran serhetýaka zolagynda Halkara bahar baýramy – Nowruz güni mynasybetli dabaralaryň çäklerinde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň (EYR) sungat ussatlarynyň konserti he... Dowamyny oka

Türkmenistan - BMG: ilat gaznasy ulgamynda hyzmatdaşlyk
05.04.2019
4-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisinde Türkmenistanyň Hökümetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) arasynda 2016 – 2020-nji ýyllar üçin ýurt boýunça m... Dowamyny oka