02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: asylly işler tutuş il bolup amala aşyrylýar
22.03.2019
21-nji martda Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramçylyk mynasybetli dabaralar, däp bolşy ýaly, «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde ägirt uly «Türkmeniň ak öýi» guruldy. Ýaýl... Dowamyny oka

Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
22.03.2019
21-nji martda ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni köp öwüşginli dabaralara beslendi. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda ýaýbaňlandyryldy. Bu... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna!
22.03.2019
Eziz watandaşlar! Mähriban halkym! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda giňden bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!... Dowamyny oka

Möhletinden öň ses bermek – demokratik ýörelgeleriň amala aşyrylmagy
21.03.2019
Şu gün Türkmenistanda Saýlaw kodeksine laýyklykda, käbir saýlaw okruglary boýunça milli parlamentiň deputatlaryny, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalaryny saýlamak boýunça möhletinden öň ses bermeklik başlandy.Saýlaw kodeksine laýyklykda, b... Dowamyny oka

Mary şäherinde iki sany kärhananyň açylyş dabarasy boldy
21.03.2019
20-nji martda Mary şäherinde ýyladyşhana hem-de süýji-köke önümlerini öndürýän kärhana açylyp, ulanmaga berildi. Döwrebap ýyladyşhana «Nahal» hem-de «Kerwen gurluşyk» hojalyk jemgyýetleri tarapyndan 6 gektar meýdanda guruldy we ýylda 1 müň 200 ton... Dowamyny oka

Türkmenabat şäherinde ýaşaýyş jaýlaryň ikisiniň açylyş dabarasy boldy
21.03.2019
Türkmenabat şäherinde Bitarap Türkmenistan we Aşgabat köçeleriniň çatrygynda ýerleşen, her biri 24 maşgala niýetlenen 4 gatly jaýlaryň ikisiniň ulanmaga berilmegi mynasybetli dabaraly çäre geçirildi.Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzas... Dowamyny oka

Ahal welaýatynda hususy işewürlige degişli iki senagat desgasynyň açylyş dabarasy boldy
21.03.2019
20-nji martda Ak bugdaý etrabynda hususy işewürlige degişli iki senagat desgasynyň – ýuwujy serişdeleri hem-de polipropilen gaplary öndürýän häzirki zaman kärhanalarynyň açylyş dabaralary boldy.Täze desgalaryň biri ýylda ýuwujy serişdeleriň 50 tonn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
21.03.2019
20-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda özara hyzmatdaşlyk boýunça täze teklipleri ara alyp maslahatlaşmak üçin, ýurdumyzyň Ýaponiýa gidýän wekiliýetiniň öňün... Dowamyny oka

Ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar
20.03.2019
19-njy martda geçirilen göni wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine 21-nji martda geçiriljek ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi. Bu ugurda zerur taýýarlyk... Dowamyny oka

Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana sapary tamamlandy
20.03.2019
19-njy martda Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa Türkmenistana döwlet saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmen halysynyň milli muzeýine we Halkara ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördi.Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa özünde... Dowamyny oka