22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Iki günde 12 rekord
02.11.2018
Iki güni yzda galan çempionatda şu gün ilkinji medallar gowşurylan bolsa, eýýäm 12-nji dünýä rekordy goýuldy. Olaryň 11-si ýaşlaryň, galan biri bolsa ulularyň arasynda goýlan rekorddyr.Çempionatyň ilkinji gününde erkekleriň arasynda 55 kilogram agram... Dowamyny oka

Ykbalyň bagtly pursatlary
02.11.2018
Türkmen halky üçin Watan mukaddeslik. Mukaddesligi goramak bolsa borçdur. Mukaddeslikleriň goragy ynanylan gerçekleriň özüni bagtly saýmaga doly haklary bardyr. Ata-babalarymyz Watan goragynyň her bir pursatyny toý hasaplapdyrlar. Hatda dogduk ülkesi... Dowamyny oka

Dünýä rekordyny gazanan iň ýaş türgen
02.11.2018
Dünýä çempionatynyň ilkinji güni 55 kilogramda çykyş edýän erkekleriň arasyndaky ýaryşda hemmeleriň ünsüni çeken waka şaýat bolduk. «B» topardaky bäsleşikde Massidda Sergio ýetginjekleriň arasyndaky dünýä rekordyny täzeledi. Ol iki görnüşiň jemi boýu... Dowamyny oka

Ilkinji gatnaşyjy türgenimizden 3 medal
02.11.2018
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda zenanlaryň arasynda 45kg agram derejesindäki ýaryşda ildeşlerimizi buýsandyrjak hoş habaryň şaýady bolduk. Bu ýaryşa ildeşimiz, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçyl... Dowamyny oka

Aşgabatda IWF-niň kongresi geçirildi
01.11.2018
Düýn paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) kongresi geçirildi. Onda sportuň bu görnüşini has-da ösdürmegiň esasy meseleleri we şu ýyl Türkmenistanda geçirilýän dünýä ýaryşynyň ähmiýe... Dowamyny oka

Zenanlaryň 55kg agramda «C» toparçasyndaky ýaryşynyň jemi
01.11.2018
Zenanlaryň 55kg agramda «C» toparçasyndaky ýaryşyň jemiZenanlaryň arasynda 55kg agram derejesindäki «C» toparçasyndaky ýaryşlar üstünlikli tamamlandy. Toparçany italiýaly zenan türgen MAGISTRIS Lucrezia umumy 185 kg agramy götermek bilen birinji tama... Dowamyny oka

Ýaryşlar badalga aldy
01.11.2018
Bilşimiz ýaly, Aşgabat şäherimiziň Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty toplumynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji ýaryşlary badalga aldy. Häzirki wagtda zenanlaryň arasynda 55kg agram derejesinde D toparçadaky ýaryşlar ta... Dowamyny oka

Çempionatda rekord täzelendi
01.11.2018
Erkekleriň arasynda 55kg agram derejesinde «B» toparçasyndaky ýaryşlar jemi 4 türgeniň arasynda alnyp baryldy. Olar Taýlandly, Italiýaly, Türkiýeli we Meksikaly türgenler. Silkip götermekde türkiýeli agyr atletikaçy öňe saýlansa-da, itekläp götermek... Dowamyny oka

Dünýä çempionaty dabaraly ýagdaýda açyldy
01.11.2018
Garaşylan taryhy pursat hem gelip ýetdi. Türkmenistan Watanymyz üçin taryhy waka – Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň aýratyn Hormat garawuly batalýonynyň harby gullukçylarynyň Türkmenista... Dowamyny oka

Abraýly çempionatyň ýaryşlary badalga alar
01.11.2018
1-nji noýabr. Bu gün türkmen halkynyň şanly taryhynyň altyn sahypalaryna ebedilik ýazyljak gün bolar. Bu gün Halkara agyr atletika federasiýasynyň 84-nji dünýä çempionaty hut merjen şäherimiz Aşgabatda badalga alar. Çempionatyň ilkinji gününden, paýt... Dowamyny oka