02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
«Iş üpjünçilik» sahypasy dörediler
30.03.2019
29-njy martda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer G.Myradow Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň resmi internet web-saýtynyň binýadynda «Iş üpjünçilik» (http://mlsp.gov.tm) sahypa... Dowamyny oka

Oba hojalyk önümçiligini sanly elektron dolandyryş merkezleri açyldy
30.03.2019
29-njy martda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew oba hojalyk pudagyny özgertmek hem-de möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Be... Dowamyny oka

7-nji aprelde Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanyp medeni-köpçülikleýin çäreler geçiriler
30.03.2019
29-njy martda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow 7-nji aprelde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde mekdep okuwçylarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň hem-de muga... Dowamyny oka

Türkmen bedewiniň milli baýramy ýokary guramaçylykda belleniler
30.03.2019
Paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň sebitlerinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guraljak çäreleriň maksatnamasynda ýöriteleşdirilen sergiler we bäsleşikler, ylmy maslahatlar, çapyksuwarlaryň bäsleşikleri — uzak aralyga atly ýöriş, päsgelç... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Senagat işgärleriniň gününi döretmek hakynda
30.03.2019
Ýurdumyzyň senagat we kommunikasiýa pudaklaryny mundan beýläk-de ösdürmekde, öndürilýän önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberini artdyrmakda hem-de hilini ýokarlandyrmakda toplumyň işgärleriniň halal we tutanýerli zähmetini dabaralandyrmak maksa... Dowamyny oka

«Türkmen sährasy — 2019» halkara awtoulag sergisine taýýarlyk işleri alnyp barylýar
30.03.2019
29-njy martda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew «Türkmen sährasy — 2019» halkara awtoulag sergisine taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu sergide ýeňil... Dowamyny oka

Sanly ykdysadyýet boýunça Okuw-tejribe merkezi dörediler
30.03.2019
29-njy martda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow sanly ykdysadyýet boýunça Okuw-tejribe merkezini döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.Senagatçylar we telekeçiler... Dowamyny oka

Ertir saýlawlar geçiriler
30.03.2019
Ýekşenbe güni, 31-nji martda Türkmenistanda möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka — Mejlisiň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň agzalarynyň hem-de Geňeş agzalarynyň aýry-aýry okruglar boýunça saýlawlary geçiriler.Şol gün ýurdumyzyň raýatl... Dowamyny oka

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi
30.03.2019
29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
29.03.2019
28-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda iş sapary bilen bolýan «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow bilen duşuşdy. Bu kompaniýanyň merkezi edara binasy Ženewada (Şweýsariýa Konfederasiýas... Dowamyny oka