02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Gahryman Arkadagymyzyň Türkiýe Respublikasyna iş sapary başlandy
13 sagat öň
Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherine bardy. Saparyň maksady tutuş dünýäde ýylyň iri diplomatik wakalarynyň biri hasaplaný... Dowamyny oka

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyna gutlaglar
19 sagat öň
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçil... Dowamyny oka

Halkara güwänama – asylly işleriň ykrarnamasy
1 gün öň
Ozal habar berşimiz ýaly, geçen hepdäniň şenbe güni türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň çäginde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine baryp, bu ýerde iş maslah... Dowamyny oka

Lagym arassalaýjy desga ulanmaga berildi
1 gün öň
Düýn – 28-nji fewralda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ahal geňeşliginiň çäginde lagym arassalaýjy desga açylyp ulanmaga berildi. Bu dabara welaýat, etrap häkimlikleriniň, edara-kärhanalaryň jogapkär işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň weki... Dowamyny oka

Daşky gurşawyň abadançylygyna bagyşlanan halkara maslahat
2 gün öň
Düýn – 27-nji fewralda paýtagtymyzda «Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň gurak hem-de şorlaşan çäklerinde tebigy serişdeleri toplumlaýyn dolandyrmak» atly halkara maslahat öz işine başlady. Bu çäre BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň, Ählumumy ek... Dowamyny oka

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty geçirildi
3 gün öň
Düýn – 26-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY
3 gün öň
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakyndaTürkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmekde hem-de iki doganlyk halkyň agzybirligi... Dowamyny oka

Resmi habar
3 gün öň
Türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp-dessurlaryndan, ata-babalarymyzyň dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk, ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, Aşgabat şäherinde owgan harytlarynyň sergisini we Türkmen-owgan işewürlik maslahatyny guramaçyly... Dowamyny oka

Mähirli gutlaglar
26.02.2024
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.Mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştu... Dowamyny oka

Milli Liderimiziň Arkadag şäherine iş sapary
26.02.2024
Şenbe güni – 24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşiniň aýdyň nyşanyna öwrülen Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. G... Dowamyny oka