31.10.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
1 gün öň
29-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalary... Dowamyny oka

Resmi habarlar
1 gün öň
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, ykdysadyýetde hususy eýeçiligiň paýyny ýokarlandyrmak, kiçi we orta işewürligi ösdürmäge ýardam bermek hem-de söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini has-da netijeli gura... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda täze binalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy
1 gün öň
28-nji oktýabrda paýtagtymyzda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli «Mahabat» binasy ýerleşdirilen toplumyň hem-de «Diwan» myhmanhanasynyň açylyş dabaralary boldy.Berkarar Watanymyzyň hemişelik Bi... Dowamyny oka

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly XXV Halkara maslahaty geçirilýär
1 gün öň
28-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly XXV halkara maslahat öz işine başlady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri bu mas... Dowamyny oka

«Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahatyna gatnaşyjylara
1 gün öň
Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly X... Dowamyny oka

Türkmen-owgan gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
1 gün öň
27-nji oktýabrda Daşary işler ministrliginde onlaýn görnüşde Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň administratiw edarasynyň başlygy Mohammad Şakir Kargar bilen duşuşyk geçirildi.Söhbetdeşligiň barşynda hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hor... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Malaýziýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
1 gün öň
27-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.Milli Liderimiz we Malaýziýanyň Hökümetiniň baştutany ilkibaşdan birek-birege hormat... Dowamyny oka

Sagdyn durmuş ýörelgesi – her bir raýatymyzyň saglyk berkligi
26.10.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç günleri bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak ýaly adaty endigine eýerdi hem-de atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen ahalteke... Dowamyny oka

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti kabul edildi
26.10.2020
24-nji oktýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk bin... Dowamyny oka

Resmi habar
26.10.2020
Türkmenistanyň Mejlisi «Biologik dürlülik baradaky Konwensiýanyň Genetik baýlyklaryň elýeterliligini kadalaşdyrmak hem-de olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyndaky Nagoýa Teswirnamasyna goşulmak hakynda», «How... Dowamyny oka