03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Ýurduň KHBS-niň neşir önümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça maslahatlaşmalarynyň wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
10 sagat öň
2-nji iýunda “Ýyldyz” myhmanhanasynda ikigünlük Türkmenistanyň KHBS-niň neşir önümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça maslahatlaşmalarynyň wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyrylyş dabarasy öz işine başlady. Tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Daşary... Dowamyny oka

Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň mejlisi geçirildi
10 sagat öň
2-nji iýunda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň mejlisi geçirildi.Köptaraplaýyn gepleşiklere Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Awstriýanyň, Azer... Dowamyny oka

Resmi habarlar
10 sagat öň
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Babaýew Rasul Dörtgulyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.***... Dowamyny oka

Çagalar-sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi badalga aldy
11 sagat öň
2-nji iýunda paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dabarasy boldy. Bu täsin künjekdäki merkezler her tapgyrda ýurdumyzyň ähli künjeklerinden çagalaryň ýedi müňden gowragyny kabu... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
11 sagat öň
Mähriban halkym!Eziz watandaşlar!Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýramy — Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda halklary w... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow UCI-niň iň ýokary sylagy bilen sylaglanyldy
13 sagat öň
2-nji iýunda, Bütindünýä welosiped gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) prezidenti Dawid Lappartýen hem-de «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara we... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
1 gün öň
1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de energetika ministri Ç.Purçekowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda elektroenergetika pudagyny mund... Dowamyny oka

Çagalarymyzyň bagtyýarlygy — Watanymyzyň kuwwaty
1 gün öň
1-nji iýunda Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli köpçülikleýin çäreler guraldy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça bu sene dünýä bileleşigi bilen raýdaşlygyň, biziň döwletimiziň çagalaryň h... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we Ukrainanyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň arasynda telefon arkaly gepleşikler geçirildi
1 gün öň
1-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
1 gün öň
1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, içeri işler ministriniň we Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly... Dowamyny oka