22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Birža täzelikleri
17.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň telekeçileri nah ýüplügi, tekiz reňklenen hem-de tüýjümek žakkard önümleri satyn aldylar. Geleş... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary telefon arkaly ikitaraplaýyn we sebit meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
15.05.2021
15-nji maýdа wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Mohammad Hanif Atmar bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi.Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk bilen bagly m... Dowamyny oka

Ministrler Kabinetiniň we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisi
15.05.2021
14-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelip, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, şeýle hem Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary... Dowamyny oka

Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň kadalaşdyryş-hukuk binýady kämilleşdirilýär
14.05.2021
Türkmenistan hökümetiniň we BMG-niň Durmuş hyzmatlary ulgamyny kämilleşdirmek boýunça agentlikleriniň bilelikdäki meýilnamalarynyň çäginde Iş toparynyň agzalary bu pudakda milli kanun çykaryjy binýady ösdürmek barada birnäçe maslahatnama bilen tanyşd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň telefon arkaly söhbetdeşligi
14.05.2021
13-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda taraplar häzirki döwürde türkmen-ýapon dostlukly arag... Dowamyny oka

Türkmen kinosynyň Hepdeligi «Durmuş kyssalary» filmini görkezmekden başlandy
13.05.2021
10-njy maýda «Аşgabat» kinoteatry çeper filmleriň muşdaklarynyň jemlenýän merkezine öwrüldi. Bu ýerde dabaraly ýagdaýda türkmen kinosynyň Hepdeligi açyldy.Hepdelik ─ «Durmuş kyssalary» atly çeper filmi görkezmekden başlandy. Zalyň girelgesinde filmi... Dowamyny oka

Türkmenistan – Owganystan elektrik geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy tamamlanýar
13.05.2021
220 kilowolt kuwwatly Türkmenistan – Owganystan elektrik geçirijisiniň türkmen bölegi işe girizilmäge doly taýyn. Bu barada elektrik geçirijiniň 260 kilometrlik bölegini guran türkmen telekeçilik guramalary habar berdiler. Bu işleri ýerine ýetirmegi... Dowamyny oka

«Azerbaýjan» paromy ýurdumyza döwrebap tehnikalary getirdi
13.05.2021
Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze «Azerbaýjan» paromy geldi. Ol özüniň ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady.Bu döwrebap parom 2020-nji ýylda Bakuwyň gämi gurluşyk zawodynda “Azerbaýjanyň Hazar deňiz gämiçilik” ýapyk görnüşl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
13.05.2021
12-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) ýolbaşçysy... Dowamyny oka

Türkmenistan we Hytaý strategik hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar
13.05.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy bilen, ýurdumyzyň wekiliýeti 10-njy maýda HHR-iň Sian şäherine iş saparyna ugradyldy. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.M... Dowamyny oka