17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň we Germaniýanyň işewürler toparlarynyň duşuşygy
24.01.2020
23-nji ýanwarda paýtagtymyzda, Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň işewürler toparlarynyň duşuşygy geçirildi. «Tegelek stol» görnüşinde guralan duşuşygyň barşynda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyg... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
24.01.2020
23-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň hem-de energetika ministri M.Artykowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.Onda pudagyň işini has-da kämilleşdirmek, ýurdu... Dowamyny oka

Türkmenistan — Ýewropa: köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek
23.01.2020
«Euronews» habarlar telewideniýesiniň Ýerine ýetiriji komitetiniň agzasy, işewürligi ösdürmek boýunça baş direktory Roland Nikolaou Türkmenistanda iş saparynda bolýar.«Euronewsiň» wekiliniň Türkmenistana saparyna ýurdumyzyň köpçülikleýin habar be... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
23.01.2020
22-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edarala... Dowamyny oka

Türkmenistan — Germaniýa: ýokary lukmançylyk tehnologiýalary ulgamynda hyzmatdaşlyk
21.01.2020
Saglygy goraýyş ulgamynda giňelýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde Germaniýa Federatiw Respublikasyndan gelen ýokary derejeli hünärmenleriň nobatdaky topary Aşgabatda iş saparynda bolýarlar. Iň gowy daşary ýurt tejribesini öwrenmek we... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
21.01.2020
20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oraly kabul etdi. Ilçi milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat resmi... Dowamyny oka

Şanly senäniň hormatyna täze saýt
20.01.2020
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahatyň saýty 19-njy ýanwardan 20-nji ýanwara geçilen gije internete goýberildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi
18.01.2020
17-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, d... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we BMG-niň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrjak 12 resminama gol çekildi
17.01.2020
14-nji ýanwarda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly haklara maslahatynda Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň arasynda 2020-nji ýyl üçi... Dowamyny oka

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara
17.01.2020
16-njy ýanwarda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli «Arkadagyň paýhasy — Bitarap ýurduň berk binýady» atly dabara geçirildi. Hormatly Prezident... Dowamyny oka