11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Milli Liderimiziň paýtagtymyz we Ahal welaýaty boýunça iş sapary
17.03.2021
16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň birnäçe desgalaryndaky, şeýle hem welaýatyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy b... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergä hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylara
17.03.2021
Hormatly telekeçiler!Gadyrly sergä we maslahata gatnaşyjylar!Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli geçirilýän serginiň hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahatynyň öz işine başlamagy bilen... Dowamyny oka

Türkmen wekiliýeti «Parahatçylygy, ynanyşmagy we howpsuzlygy pugtalandyrmakda zenanlaryň orny» forumyna gatnaşdy
17.03.2021
16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti Mejlisiň Başlygynyň ýolbaşçylygynda «Parahatçylygy, ynanyşmagy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmakda zenanlaryň orny» atly Merkezi Aziýa forumyna g... Dowamyny oka

Resmi habar
16.03.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky bölümleriň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Öwezow Baýramgeldi Orazgeldiý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
16.03.2021
15-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.Iş maslahatynda ýurdumyz... Dowamyny oka

YHG-nyň Baş sekretary türkmen Liderine Guramanyň 14-nji Sammitine gatnaşandygy üçin hoşallyk bildirdi
15.03.2021
Onuň Alyhezreti,Türkmenistanyň Prezidentijenap Gurbanguly BerdimuhamedowaSiziň Alyhezretiňiz,2021-nji ýylyň 4-nji martynda «COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk» diýen at bilen geçirilen YHG-niň XIV Sammitine gatnaşandygyňyz üç... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
15.03.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna daşary döwletleriň işewür toparlarynyň wekilleri nebithimiýa önümlerini, hususan-da, Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Şweýsar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
15.03.2021
13-nji martda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň 13-nji maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk bin... Dowamyny oka

Resmi habar
15.03.2021
Türkmenistanyň Mejlisi «Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtn... Dowamyny oka

Resmi habar
13.03.2021
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ýüpekçilik pudagyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem piläniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň... Dowamyny oka