16.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY – HALKYŇ ÝOLY
29.06.2020
Halkyň, ýurdyň Lideri bolmak nämäni aňladýar? Çünki bu wezipe-de däldir, at hem däldir, munuň özi ynama, umumy gymmatlyklara we maksatlara bolan umumy garaýşa ygrarlylyga esaslanan milli jebisligiň ýüze çykmasydyr.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly... Dowamyny oka

Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine
28.06.2020
Gadyrly döredijilik işgärleri we «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijileri!Hormatly dabara gatnaşyjylar!Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hormatly atlara mynasyp bolmagyňyz hem-de Türkmenistanyň Prezid... Dowamyny oka

DÖM-ny maliýeleşdirmek temasyna bagyşlanan Halkara forumyň bilelikdäki jemleýji beýannamasy BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edildi
27.06.2020
Birleşen Milletler Guramasy Baş AssambleýaÝetmiş dördünji mejlisGün tertibiniň 19-njy bölümiDurnukly ösüş«Durnukly ösüş ulgamynda maksatlary durmuşa geçirmegi maliýeleşdirmek: maliýeleşdirmegiň integrirlenen milli gurallarynyň orny» atly halkar... Dowamyny oka

Resmi habarlar
27.06.2020
«Aragatnaşyk hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 7-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň çäginden daşyna iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawy tassykl... Dowamyny oka

Medeniýet hepdeligi - 2020: bäşinji gün
27.06.2020
26-njy iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde welaýatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň zalynda ýurdumyzyň muzeýleriniň we döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işgärleriniň maslahaty geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar muzeýleriň hem-de ýur... Dowamyny oka

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatry täze işini - «Nejep oglan» operasyny görkezdi
27.06.2020
Medeniýet hepdelig-2020-niň maksatnamasynyň çäklerinde 26-njy iýunda Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň sahnasynda «Nejep oglan» operasynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy. Ol adybir dessan boýunça sahnalaşdyrylyp, türkmen halk sazla... Dowamyny oka

Türkmen-kanada gatnaşyklarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
27.06.2020
Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Kanadanyň Türkmenistandaky (edarasy Ankarada ýerleşýän) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aşraf Hohar bilen onlaýn-duşuşyk geçirdi.Koronawirus pandemiýasy zerarly dörän ýagdaýy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Italiýadaky ilçisi ynanç hatyny gowşurdy
27.06.2020
Italiýanyň Prezidenti Serjo Mattarella Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Kömekowdan ynanç hatyny kabul etdi. Dabara Italiýanyň Prezidentiniň resmi edarasynda – Kwirinal köşgünde geçdi.Söhbetdeşl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň we BMG-nyň Baş sekretarynyň Ýörite geňeşçisiniň onlaýn-duşuşygy geçirildi
27.06.2020
Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow BMG-nyň Baş sekretarynyň özgertmeler meseleleri boýunça Ýörite geňeşçisi jenap Ýens Wandel bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirdi.Taraplar Türkmenistanyň BMG we onuň ýörite... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
27.06.2020
26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi... Dowamyny oka