16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Balkan welaýatynyň şypahanalarynyň çagalar bölümleri hormatly Prezidentden täze «Tiz kömek» ulaglaryny aldylar
15.07.2021
Hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyndaky şypahanalaryň çagalar bölümlerine 10 sany täze «Tiz kömek» ulagyny gowşurdy. Bu waka döwlet Baştutanynyň sebite eden iş saparynyň gidişinde bolup geçdi.Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan... Dowamyny oka

Elektron senagatyny ösdürmekde türkmen-rus hyzmatdaşlygy
15.07.2021
Russiýanyň Moskwanyň ýörite ykdysady zolagynda (ÝYZ) ýerleşýän mikroelektronika öndürýän we eksport edýän iň iri «Mikron» şereketi önümlerini Türkmenistanda tanatmaga başlaýar. Bu barada ýakynda «RIA Nowosti» habar berdi.Bu metbugat gullugynyň habar... Dowamyny oka

Eksport geleşikleriniň arasynda nebithimiýa we tekstil önümleri öňdeligi eýeleýär
14.07.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndür... Dowamyny oka

Ýokary we orta hünär mekdeplerinde resminamalar kabul edilip başlandy
14.07.2021
Ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda ýokary we orta okuw jaýlaryna girmäge höwesek daşagärlerden resminamalar kabul edilýär.Giriş synaglary we okuwa kabul etmek 12-nji iýuldan 27-nji awgust aralygynda geçiriler. Giriş çäresine we ony düzgüne... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.07.2021
13-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna boljak iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň maksatnamasyna garaldy.Mejlisiň dowamynd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň daşary işler ministrini kabul etdi
14.07.2021
13-nji iýulda «Oguzhan» köşkler toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi. Ol düýn Türkmenistana iki günlük resmi sapar bilen geldi.Döwlet Baştutanymyz we Hytaýyň d... Dowamyny oka

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar
14.07.2021
Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we mümkinçilikler” atly halkara konferensiýa gatnaşmaga Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň döwlet we hökümet baştutanlary, daşary işler m... Dowamyny oka

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär
14.07.2021
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy geçirildi.Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depginini belläp geç... Dowamyny oka

Ýewropa bileleşigi we Döwlet gullugy akademiýasynyň taslamasy
08.07.2021
Ýakynda paýtagtdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda ÝB bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň “Türkmenistanda döwlet gullukçylarynyň hünärleriniň ösdürilmegine goldaw” atly bilelikdäki taslamasynyň ýolbaşçy komitetiniň je... Dowamyny oka

«Balkan» APJ iş depginini artdyrýar we hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär
08.07.2021
“Balkan” Gämi gurluşyk we bejergi zawody iş depginini ýokarlandyryp, ýerli hem daşary ýurt şereketleri bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär. Bu paýdarlar jemgyýetiniň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň paýa girmegi bilen döredilen gününden bäri, gämi h... Dowamyny oka