02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi
13.05.2022
12-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň Parlamentara forumyna hem-de zenanlaryň dialogynyň mejlisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Russiýa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygyny kabul etdi
13.05.2022
12-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygy Talant Mamytowy kabul etdi. T... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygyny kabul etdi
13.05.2022
12-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy, Duşenbe... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Parlament Senatynyň Başlygyny kabul etdi
13.05.2022
12-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Par... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisiniň Senatynyň Başlygyny kabul etdi
13.05.2022
12-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna we zenanlaryň dialogynyň mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisini... Dowamyny oka

«Açyk gapylar» syýasatyna eýerip
12.05.2022
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy, Duşenbe şäheriniň Başlygy Rustam Emomali bilen geçiren duşu... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
11.05.2022
10-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamy... Dowamyny oka

Köptaraply türkmen-azerbaýjan aragatnaşyklaryny ösdürip
11.05.2022
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 10-njy maýda Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda iki goňşy döwletiň arasyndaky netijeli gatnaşyk... Dowamyny oka

Türkmenistanda Ýeňiş güni bellenildi
10.05.2022
9-njy maýda Türkmenistanda uly baýram – 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy dabaraly bellenildi. «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýmak dabarasyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahr... Dowamyny oka

Gahrymanlaryň öňünde baş egýäris!
09.05.2022
9-njy maý şöhratly taryhymyzda şanly senedir. Bu gün pederlerimiziň duşmana garşy barlyşyksyz göreşde görkezen deňi-taýy bolmadyk gahrymançylygy, merdanalygy, watansöýüjiligi hem-de mertligi hormatlanylýar, tylda edermen zähmeti bilen ýeňşe goşant... Dowamyny oka