31.10.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Prezidentleriniň Gyrgyz Respublikasyndaky wakalar barada Bilelikdäki Beýannamasy
10.10.2020
Doganlyk Gyrgyzystanda bolup geçýän wakalar bizde uly ynjalyksyzlyk döredýär. Köpasyrlyk dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, umumy medeni hem-de ruhy gymmatlyklar bilen baglanyşan ýakyn goňşular hökmünde biz Gyrgyzystanyň halkyny şu çylşyrym... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
10.10.2020
Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakyndaBerkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-... Dowamyny oka

Resmi habarlar
10.10.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merjen Gündogdyýewna Geldiýewa Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi hem-de ol Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbas... Dowamyny oka

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine
10.10.2020
Hormatly saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärleri!Gadyrly lukmanlar!Sizi Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda saglygy goraýyş ulgamy ös... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
10.10.2020
9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, Prezident Maksatnamas... Dowamyny oka

Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler
09.10.2020
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Halkara welosipedçiler birleşiginiň Prezidenti Dawid Lappartien bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi.Taraplar önjeýli hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi bolan ikitaraplaýyn özara hereketleriň has h... Dowamyny oka

Sambo boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy
09.10.2020
8-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara Sambo Federasiýasynyň Prezidenti Wasiliý Şestakow bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi.Duşuşygyň barşynda gatnaşyjylar Türkmenistanda sambo boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek bilen bagly m... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.M.Gurdow hakynda
09.10.2020
Maýor Mergen Meretdurdyýewiç Gurdowy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.Türkmenistanyň Prezidenti,Türkmenistanyň Ýaragly GüýçleriniňBelent SerkerdebaşysyGurbanguly BERDIMUHAMEDOW.Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 7... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.G.Öwezow hakynda
09.10.2020
Podpolkownik Bekmyrat Gurbanberdiýewiç Öwezowy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.Türkmenistanyň Prezidenti,Türkmenistanyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda
09.10.2020
«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:2-nji derejeli ýurist Hangeldi Amangeldiýewiç Annabaýewi Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Mary prokurory w... Dowamyny oka