11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Milli Liderimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda täze ýyladyşhana toplumlarynyň açylmagyna badalga berdi
26.03.2021
25-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kaka etrabynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy - «Oguz ýoly» hojalyk jemgyýeti tarapyndan gurlan hem-de ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň önümçilik düzüminiň üstüni ýetire... Dowamyny oka

Türkmenistanda gowaça ekişine girişildi
26.03.2021
Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 19-njy martda geçiren mejlisinde tassyklan tertipnamasyna laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlaryn... Dowamyny oka

Ahalteke bedewlerimiziň dünýä dolan şöhraty milletimiziň buýsanjydyr
24.03.2021
23-nji martda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Bedew batly öňe barýar, Arkadagly Türkmenistan!» atly çäre geçirildi.Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş Müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň ahalteke atçy... Dowamyny oka

Türkmenistan energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär
24.03.2021
Wideomaslahat aragatnaşygy arkaly Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň (IRENA) baş direktory Françesko La Kamera bilen duşuşygy geçirildi.Geple... Dowamyny oka

Aziýa we Ýuwaş Umman sebitinde Durnukly ösüş maksatnamasyny durmuşa geçirmek: milli tejribeler we goşulyşma
24.03.2021
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri wideoaragatnaşygy arkaly Aziýa we Ýuwaş Umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) howandarlygynda Aziýa we Ýuwaş Umman sebiti üçin Durnukly ösüş maksatlary boýunça V... Dowamyny oka

Kowçum ýaşaýan türkmenleriň wekilleri Kazanda geçirilen baýramçylyk çäresine gatnaşdylar
23.03.2021
Kazanda (RF-iň Tatarystan Respublikasy) Halkara Nowruz gününe bagyşlanan çäräniň çäklerinde türkmen halkynyň medeniýeti we özboluşly däpleri bilen tanyşdyryldy.Tatarystan Respublikasyndaky türkmenleriň milli-medeni awtonomiýasy türkmen ýaşlaryndan ta... Dowamyny oka

Halkara Nowruz gününe bagyşlanmalar: medeniýetleriň gatnaşygy we umumy adamzat gymmatlyklary
23.03.2021
Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary Nowruz baýramy mynasybetli tematiki çäreleri guradylar. Mälim bolşy ýaly, bu baýram ÝuNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň Bütindünýä sanawyna girizilendir.Türkmenistanyň Birleşen M... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
23.03.2021
22-nji martda — baýramçylyk güni ir bilen özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmaga hem-de döredijilik işlerine sarp etmegi ýola goýan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behi... Dowamyny oka

«Business Central Asia» žurnalynyň martdaky sany Nowruz däpleri we onuň häzirki güni barada gürrüň berýär
22.03.2021
Hindistanda Merkezi Aziýa sebitiniň we onuň çäklerinden daşarda bolup geçýän wakalary beýan edýän halkara  «Business Central Asia» žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi. Neşiriň martdaky sany Halkara Nowruz gününe bagyşlanypdyr.Dürli suratlar bilen be... Dowamyny oka

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täze seýilgäh döredilýär
22.03.2021
Türkmenistanda Milli bahar baýramyna – Halkara Nowruz gününe bagyşlanyp ählihalk bag ekmek çäresi geçirildi. Şäheriň ýene bir işewürlik we durmuş-medeni merkezi döredilýän demirgazyk böleginde tiz wagtda Aşgabadyň bu künjegine bezeg berjek täze seýil... Dowamyny oka