12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Aşgabatda halkara forum geçirildi
27.11.2023
Düýn – 26-njy noýabrda paýtagtymyzda Ýer ýüzünde ilkinji gezek bellenilýän Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli «Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 16-njy maýynda Birle... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty geçirildi
26.11.2023
Düýn – 25-nji noýabrda mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň dördünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyr... Dowamyny oka

Harby we hukuk goraýjy edaralarda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi
25.11.2023
      Ozal habar berşimiz ýaly, düýn hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.        Mejlisiň barşynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew harby we hukuk go... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.11.2023
Düýn – 24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler, başga-da... Dowamyny oka

Magtymguly Pyragynyň azerbaýjan dilindäki täze kitaby
24.11.2023
Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň eserleriniň azerbaýjan diline terjime edilen täze kitaby edebiýatsöýüjilere gowuşdy. Bu mynasybetli Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky ilçihanasynyň Azerbaýjan Milli Ylymlar akademiýasy bilen... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
23.11.2023
Düýn – 22-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mohd Suhaimi bin Ahmad Tajuddini kabul etdi. Türkmen-malaý gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we ge... Dowamyny oka

Azerbaýjanda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçirildi
22.11.2023
Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde Gündogaryň nusgawy şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli halkara ylmy maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky ilçihanasynyň, Azerbaýjanyň Mi... Dowamyny oka

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar: beýik geljege tarap ynamly ädimler
22.11.2023
Düýn – 21-nji noýabrda şeýle at bilen Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň uly mejlisler jaýynda maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasary, Halk Maslahatynyň D... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
21.11.2023
Düýn – 20-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny... Dowamyny oka

Türkmenistan — ÝUNESKO: Hoş habar
20.11.2023
 Türkmenistan döwletimiz hemişelik Bitaraplygymyzyň 28 ýyllygyna barýan toýly günlerimizde 2023 — 2027-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bedenterbiýe we sport baradaky... Dowamyny oka