30.03.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşdy
18.03.2020
17-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak boýunça meýilleşdirilen iş saparyny amala aşyrdy.Ir säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
17.03.2020
16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda paýtagtymyzy hem-de sebitleri durmuş-ykdysady ta... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli TSTB sergisine hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylara
17.03.2020
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisiniň hem-de birleşmäniň agzalarynyň... Dowamyny oka

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi
16.03.2020
Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurdumyzyň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
15.03.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zaw... Dowamyny oka

Mejlis, Türkmenistan bilen Singapur Hökümetiniň arasynda iki gezek salgyt salynmazlygy baradaky Ylalaşygy tassyklady
15.03.2020
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen, Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we salgytlary tölemekden boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Singapur Respublikasynyň Hökümeti... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty geçirildi
15.03.2020
14-nji martda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahaty geçirildi, onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak bo... Dowamyny oka

Türkmenistan bilen BMG-nyň arasynda Durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasyna gol çekmek dabarasy boldy
15.03.2020
«Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda 2021-2025-nji ýyllarda Durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasyna gol çekmek dabarasy boldy.Bu resminama Türkmenistan bilen BMG-nyň... Dowamyny oka

17-18-nji martda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler
14.03.2020
13-nji martda geçirilen hökümet mejlisinde Ç.Gylyjow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.Şu ýylyň 17-18-nji martynda Söwda-senagat edarasynyň b... Dowamyny oka

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçiriler
14.03.2020
13-nji martda geçirilen hökümet mejlisinde B.Öwezow «Sanly çözgüt –2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.Ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýaş nesill... Dowamyny oka