22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň gutlagy
31.05.2021
Çeper elli mähriban halyçylar!Hormatly sergä we dabaraly çärelere gatnaşyjylar!Sizi milli buýsanjymyz bolan Türkmen halysynyň baýramy hem-de bu baýram mynasybetli guralýan Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXI mejlisiniň we «Gözellik n... Dowamyny oka

Watan oglunyň ene-atasyna nusgalyk hormaty arkaly jemgyýetiň jebisligi berkeýär
29.05.2021
28-nji maýda Mälikguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän harby bölümde we Medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň kyblasy, Watanymyzyň wepaly oglunyň röwşen keşbine hem-de durmuş ýoluna bagyşlanan çäreler geçirildi.Içeri işler ministrliginiň Mä... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
29.05.2021
Türkmen parlamentarileri sanly wideoaragatnaşyk arkaly şu günler Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen IX Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdylar. GDA-a agza ýurtlaryň Parlamentara assambleýasy tarapyndan guralan forum «Pl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
29.05.2021
28-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly, tomus döwründe Hazaryň kenarynda raýatlarymyzyň göwnejaý we howpsuz dynç almagyny üpjün etmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa saglygy goraýyş we derman s... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Mälikguly Berdimuhamedowyň hatyrasyna sadaka berdi
28.05.2021
27-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň «Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän “Hezreti Omar” metjidinde kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň kyrky mynasybetli sadaka berdi.Paýhasly pederlerimiziň mukaddes ýörelgele... Dowamyny oka

Taryhy-medeni miras halkyň müdimi baýlygydyr
28.05.2021
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy.Žurnalda täze açyşlar, türkmen halkynyň... Dowamyny oka

ÝB Merkezi Aziýanyň Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda durnukly sebit bolmagyny isleýär
28.05.2021
Merkezi Aziýa sebitiniň Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda ygtybarly halka bolmagy Ýewropa Bilelişigi üçin örän möhümdir. Özbek habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, bu barada Ýewropa Bilelişiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Piter Bur... Dowamyny oka

GDA ýurtlarynyň hökümetleri pandemiýadan soňra ykdysadyýeti dikeltmek we söwdany sanlylaşdyrmak meselelerine serederler
28.05.2021
GDA ýurtlarynyň hökümet ýolbaşçylarynyň 28-nji maýda Minskde geçiriljek duşuşygynda pandemiýadan soňra Arkalaşyga girýän ýurtlaryň ykdysadyýetini dikeltmek we özara söwdany sanly ulgama geçirmek meselesine garalar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň h... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
28.05.2021
Şu günler Parlamentara bileleşigiň wideomaslahat görnüşinde geçirilýän nobatdaky assambleýasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary gatnaşýarlar, maslahat  28-nji maýda tamamlanýar.Şu gezekki forumyň dowamynda parlamentleriň wekille... Dowamyny oka

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygyna bagyşlanan «Ak şäherim Aşgabat» atly halkara köpugurly sergi
25.05.2021
24-nji maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlanylan «Ak şäherim Aşgabat» atly XX halkara köpugurly sergi öz işine başlady.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy... Dowamyny oka