02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Daşoguzda täze hassahanalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
28.05.2022
27-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna dowam edýän toý saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkezinde bina edilen lukmançylyk desgalarynyň ikisiniň – köpugurly we onkologiýa hassah... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
27.05.2022
Daşoguz welaýatyna toý sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 26-njy maýda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň demirgazyk sebitini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslaha... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda dürli ulgamlardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy
27.05.2022
26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý sapary bilen Daşoguz welaýatyna ugrady. Bu ýerde Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyz aýdym-saz hem-de tans toparlarynyň ruhubelent çykyşlary bilen mähirli garşylandy. Daşogu... Dowamyny oka

«Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergi
26.05.2022
25-njy maýda türkmen paýtagtynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Bu gözden geçiriliş ýurdumyzyň baş şäherini şähergurluşyk ulgamynda mundan beýläk-de ösdürmekde gazanylanlary hem-de geljekki mümkinçilikleri... Dowamyny oka

«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2022
25-nji maýda «Soňky jaň» dabarasy tutuş ýurdumyz boýunça dabaralanýar. Ýurdumyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp harby okuwçylarynyň uçurymlarynyň gutar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerini kabul etdi
25.05.2022
24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan – ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de «Niсklaus Сompanies» kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory we direktorlar geňeşiniň agzasy Jo... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
24.05.2022
23-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda se... Dowamyny oka

Uçar kerosinini daşary ýurtly telekeçilerde uly gyzyklanma döredýär
24.05.2022
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini sa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
21.05.2022
20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi. Duşuşykda şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny bell... Dowamyny oka

Türkmenistan – Tatarystan: Russiýanyň sebitleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi nazarlap
20.05.2022
19-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna gulluk iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde hormatly myhman hökmünde «Russiýa – yslam dünýäsi: KazanS... Dowamyny oka