31.10.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sport-ulag merkezine bardy
19.10.2020
18-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport-ulag merkezine geldi. Bu ýerde milli Liderimiz awtomobil sporty boýunça ýaryşlary guramak, degişli türgen... Dowamyny oka

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň senagat işgärlerine
19.10.2020
Hormatly senagat işgärleri!Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden bellenilip geçilýän Senagat işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, uzak... Dowamyny oka

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşdy
19.10.2020
17-nji oktýabrda Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň we Ýaponiýanyň ilçisi Takahiko Kasumatanyň duşuşygy geçirildi, onuň barşynda döwletara gatnaşyklarynyň dürli ugurlary barada pikir alşyldy.Taraplar dostlu... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
19.10.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Türkiýeden, Şotlandiýadan, Owganystandan, Panamadan we Özbegistandan gele... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
17.10.2020
16-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Dowamyny oka

Daşary işler ministrliginde brifing geçirildi
17.10.2020
Daşary işler ministrliginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň alyp barýan işlerine bagyşlanan halkara brifing geçirildi.Duşuşyga brifingiň meselesine dahylly bolan ugurdaş düzümlerden başg... Dowamyny oka

Medeni mirasy öwrenmek ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy
17.10.2020
Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligi onlaýn görnüşde alymlaryň halkara duşuşygyny gurady.Maslahat «Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň medeni mirasy öwrenmek boýunça halkara hyzm... Dowamyny oka

Resmi habarlar
17.10.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Sapardurdyýewiç Arabowy «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy wezipesine saýlamak hakynda «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2020-nji ýylyň... Dowamyny oka

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň strategik hyzmatdaşlygynyň ugurlary bellenildi
16.10.2020
15-nji oktýabrda «Merkezi Aziýa + Russiýa» derejesinde daşary işler ministrleriniň nobatdaky duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistan Respublikasynyň Özbegistan Re... Dowamyny oka

Halkara walýuta gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň Toparynyň wekilleri bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi
16.10.2020
15-nji oktýabrda ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bank toparynyň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Onda özara gatnaşyklaryň geljekki möhüm ugurlary we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirme... Dowamyny oka