31.10.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar
09.10.2020
8-nji oktýabrda Türkmenistan–Owganystan–ABŞ formatynda üç ýurduň daşary syýasat edaralarynyň derejesinde wideoaragatnaşyk arkaly birinji duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň daşary işler ministri, ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň syýasy meseleler bo... Dowamyny oka

Resmi habarlar
09.10.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Dowwaýewa Akjagül Baýmyradowna işde goýberen kemçilikleri üçin, Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.***Türkmenistanyň Prezidentini... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
09.10.2020
8-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Iki goňşy ýurduň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde n... Dowamyny oka

Resmi habarlar
08.10.2020
«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama bilen,2-nji derej... Dowamyny oka

Resmi habarlar
08.10.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Artykow Yslam Annanurowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.* * *Türkmenistanyň Prezidentiniň Karar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
08.10.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Milli Liderimiz russiýaly kärdeşini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de berk jan sagly... Dowamyny oka

Milli Liderimiziň hytaý dilinde neşir edilen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
08.10.2020
Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hytaý dilinde neşir edilen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy.Dabaraly çärä ýurdum... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
08.10.2020
7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.Mejlisiň barşynda şu ýylyň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy edaralar... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar
07.10.2020
Eýran Yslam Respublikasynyň Söwda, senagat, magdanlar we oba hojalyk edarasynyň ýolbaşçylary bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirilip, onda esasan milli ösüş meýilnamalar nazara alnyp, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlary ara aln... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentini gutlady
07.10.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine doglan güni mynasybetli ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.«Russiýa Federasiýasynyň ynamly durmuş-ykdysady ösüşi, döwlet gurlu... Dowamyny oka