16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
«Balkan» APJ iş depginini artdyrýar we hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär
08.07.2021
“Balkan” Gämi gurluşyk we bejergi zawody iş depginini ýokarlandyryp, ýerli hem daşary ýurt şereketleri bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär. Bu paýdarlar jemgyýetiniň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň paýa girmegi bilen döredilen gününden bäri, gämi h... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatyna iş sapary tamamlandy
08.07.2021
Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji iýulda ir säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp, irki maşklaryny ýerine ýetirdi we welosipedde gezelenç etdi.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow w... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
08.07.2021
Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Owganystan meselesi boýunça wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşyk Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler m... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşdy
07.07.2021
6-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ulag-logistika ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşmak maksady bilen Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde m... Dowamyny oka

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy
05.07.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň we Beýik Britaniýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndü... Dowamyny oka

Eýranyň EYZ-lary Türkmenistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegi göz öňünde tutýarlar
05.07.2021
Eýranyň Erkin we ýörite aýratyn ykdysady zolaklary Türkmenistan bilen söwda-ykdysady, şol sanda serhetýaka söwda ulgamynda gatnaşyklary ösdürmegi hem-de giňeltmegi göz öňünde tutýarlar.EYR-nyň Daşary söwda gözegçilik barada komiteti tassyklandan soň... Dowamyny oka

2022-nji ýylda GDA-da Halk döredijiligi we medeni miras ýylyny geçirmek boýunça edilmeli işleriň meýilnamasynyň taslamasy tassyklandy
05.07.2021
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän ýurtlaryň bilermenleri 2022-nji ýylda GDA-da Halk döredijiligi we medeni miras ýylyny geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasynyň taslamasy babatynda ylalaşdylar.Bilermenler toparynyň mejlisine... Dowamyny oka

«Orta guşaklyk Turan çöllügi» boýunça resminama (nominasiýa dosýesi) toplumy taýýarlanýar
05.07.2021
Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginde (OH we DGGM) bu edaranyň we Mihael Zukkowyň «Merkezi Aziýanyň çöl boýunça başlangyjy» atly tebigaty goramak gaznasynyň (MSF, Germaniýa) sebitleýin taslamasynyň durmuşa geçirilmegine... Dowamyny oka

Türkmenistan howpsuzlyk meseleleri boýunça «ÝB –Merkezi Aziýa» duşuşygyna gatnaşdy
05.07.2021
Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilýeti Daşkentde daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesinde geçirilen syýasat we howpsuzlyk meseleleri boýunça Ýokary derejeli «ÝB –Merk... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
05.07.2021
2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem käbir taýýarlanan resminamalaryň t... Dowamyny oka