22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
13.05.2021
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkynaMähriban halkym!Eziz watandaşlar!Sizi adamzadyň ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryna ýugrulan hem-de halklary birek-birege baglanyşdyrýan mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ynsa... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň nebitgaz ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum
13.05.2021
12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça bu forum «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konse... Dowamyny oka

Tükmenistanyň talyplar ýygyndy topary – matematika boýunça onlaýn halkara olimpiadanyň ýeňijisi
12.05.2021
Şahsy bäsleşikde 19, toparlaýyn bäsleşikde 3 ýeňiş, bu – Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň (HYÖU) ilkinji gezek geçiren matematika halkara onlaýn olimpiadasynda türkmen talyplarynyň görkezen netijesi şeýle boldy.Maý... Dowamyny oka

Türkmen alymlaryna süýşýän çägeleri berkitmegiň netijeli usullaryny kesgitleýän enjam gowşuryldy
12.05.2021
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň Garryköl meýdançasynda zähmet çekýän alymlaryna ýaňy-ýakynda kuwwatly elektrogenerator we fotoelektrik milli enjamlar gowşuryldy... Dowamyny oka

Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
12.05.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy.8-nji maýda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň gözel künjekleri... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Prezidentine we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
12.05.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa Kazan şäheriniň 175-nji mekdebinde bolup geçen, köpsanly ad... Dowamyny oka

Milli Liderimiz ekologiýa çäresiniň çäklerinde welosipedli ýörişe gatnaşdy
12.05.2021
11-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa çäresine gatnaşyp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygyna gabatlanylan köpçülikleýin welosipedli ýörişe badalga berdi.Ozal habar berlişi ýaly, şanly sene... Dowamyny oka

Gaz tematikasy: pes uglerodly ykdysadyýet we türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy
11.05.2021
Türkmenistan bilen Hytaýyň gaz ulgamyndaky hyzmatdaşlygy iki ýurduň ynamly öňe ilerýän strategik hyzmatdaşlygynyň wajyp bölegidir. Onuň esasy ugurlary 6-njy maýda iki ýurduň liderleri – Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Si Szinpiniň telefon arkaly söhb... Dowamyny oka

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr
10.05.2021
Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak baradaky başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirýän adamlaryň ählisi gatnaşyp biler.Türkmenistanda geçirilýän welosiped... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
10.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň we Owganystanyň telekeçileri «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen suwuklandyrylan gazy, «Türkmenhimi... Dowamyny oka