30.03.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň wekiliýeti Marokko Patyşalygynda gulluk iş saparynda bolar
04.03.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hem-de döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew Türkmenistan bilen Marokko... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
04.03.2020
3-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýewiň we «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamyn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmennebit» DK-niň başlygynyň orunbasaryny belledi
03.03.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Toýgeldi Baýrammyradowiç Mämmedow «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi. Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
03.03.2020
2-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza hem-de welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerin... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
02.03.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Pakistandan, Azerbaýjandan, Özbegistandan gelen telekeçiler nah ýüplük we mat... Dowamyny oka

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi geçirildi
29.02.2020
28-nji fewralda Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň göçme... Dowamyny oka

Resmi habarlar
29.02.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Magtymguly adyndaky Halkara baýraklary baradaky komitetiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Magtymguly adyndaky Halkara baýrakl... Dowamyny oka

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze binasy açyldy
29.02.2020
28-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda bolan mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdeb... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Mary welaýatynda sadaka berdi
29.02.2020
28-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitiň baş metjidinde — Gurbanguly hajy metjidinde berlen sadaka gatnaşdy.Sebitiň baş metjidi welaýatyň ýaşaýjylarynyň haýyşy boýunça 2009... Dowamyny oka

Halkara zenanlar güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
28.02.2020
27-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hakynda hasabat berdi. Ol milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ý... Dowamyny oka