12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy
09.11.2023
Habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky 16-njy sammitine gatnaşmak maksady bilen, Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde saparda bolýa... Dowamyny oka

Aşgabatda «Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty geçirilýär
09.11.2023
Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergisiniň hem-de ylmy maslahatyň açylyş dabarasy boldy.Foruma  Türkme... Dowamyny oka

Harby okuw türgenleşigi barada hasabat berildi
09.11.2023
Ozal habar berşimiz ýaly, 8-nji noýabrda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.Mejlisiň barşynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, Ýaragly Güýçleri ösdürmegiň maksatnamasyny durmuş... Dowamyny oka

Türkmenistan Palestinanyň halkyna ynsanperwer kömegini iberer
09.11.2023
Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklaryndan we ynsanperwer däplerinden ugur alyp, Palestinanyň halky hem-de, ilkinji nobatda, palestin çagalary üçin Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek bo... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda
09.11.2023
«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:Azamat Beşimowiç Çaryýewi Balkan welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony şol kazyýetiň prezidiumynyň düzümine giri... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
09.11.2023
Düýn – 8-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň harby we hukuk g... Dowamyny oka

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň güwänamasy — Türkmenistanyň lukmançylyk ulgamyndaky üstünlikleriniň nobatdaky ykrarnamasy
07.11.2023
Ýurdumyza Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit býurosy tarapyndan düzülen Ýewropanyň tehniki maslahat beriş bilermenler toparynyň güwänamasynyň gowşurylmagy Türkmenistanyň ilatyň saglygyny goramak ýaly möhüm ulgamda gazanan üstünli... Dowamyny oka

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy sammiti geçiriler
07.11.2023
Şu ýylyň 8-9-njy noýabrynda Daşkent şäherinde Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň başlyklyk etmeginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy sammiti geçiriler.Bu sammite Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, P... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
07.11.2023
Düýn – 6-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny... Dowamyny oka

Watanymyzy bagy-bossanlyga büremek döwletimiziň we jemgyýetimiziň wezipesidir
06.11.2023
Ozal habar berşimiz ýaly, 4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tutuş ýurdumyzy gurşap alan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy, şeýle hem ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy... Dowamyny oka