16.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
27.06.2020
Hormatly watandaşlar!Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!Sizi berkarar ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgal... Dowamyny oka

«Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň nobatdaky mejlisi onlaýn görnüşinde geçirildi
26.06.2020
25-nji iýunda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde «Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň 19-njy mejlisi onlaýn görnüşinde geçirildi.Mejlisiň barşynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşykla... Dowamyny oka

Medeniýet hepdeligi — 2020: dördünji gün
26.06.2020
Daşoguz welaýatynda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni hem köp öwüşginli çärelere baý boldy. Oňa gatnaşyjylar üçin şol gün S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Altyn ýol» geňeşliginiň döwrebap oba medeniýet öýünde usuly maslahat guraldy. O... Dowamyny oka

Galla oragynyň ýokary depgini
26.06.2020
25-nji iýunda ýurdumyzyň dürli welaýatlaryndan ýene-de hoş habarlar gelip gowuşdy. Ahal welaýatynda Tejen etraby şertnamalaýyn borçnamanyň ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi. Bu ýerde guşgursak bugdaýyň 86 müň tonnadan gowragy ýygnaldy.Wela... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirdi
26.06.2020
25-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary P.Agamyradowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagynyň milli ykdy... Dowamyny oka

Türkmenistan enäniň saglygyny goramakda dünýäniň öňdebaryjylarynyň biri hökmünde ykrar edildi
26.06.2020
Birleşen Milletler Guramasyndan gelip gowşan nobatdaky hoş habarda statistiki maglumatlara görä Türkmenistanyň enäniň we çaganyň saglygyny goramakda dünýäde öňdebaryjy ýurtlaryň biri hökmünde ykrar ediilendigi barada aýdylýar. BMG-niň geçen ýylyň... Dowamyny oka

Galla oragynyň ýokary depginleri
25.06.2020
Ýurdumyzda galla oragynyň depginleri gün-günden güýçlenýär. 24-nji iýunda birbada ýedi etrap döwlete galla tabşyrmak boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdiler.Galla oragy... Dowamyny oka

Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün
25.06.2020
Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, geçirilýän çäreler dowam edýär. Neşirýat önümleriniň sergisiniň açylmagy, degişli ylmy-maslahat, Nurmuhammet Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatrynyň sahna oýnunyň ilkinji g... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeler ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
25.06.2020
24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarla... Dowamyny oka

Resmi habarlar
24.06.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkimi Esenow Annaguly Bozoglanowiçe berk käýinç yglan edildi... Dowamyny oka