11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Resmi habarlar
13.03.2021
Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň meseleleri hakyndaky» Karara gol çekdi.***«Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň... Dowamyny oka

Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi
13.03.2021
12-nji martda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Beýik Britaniýanyň «JCB Sales Limited» kompaniýasynyň... Dowamyny oka

GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň wideomaslahat görnüşindäki nobatdaky mejlisi
13.03.2021
12-nji martda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň wideomaslahat görnüşinde 89-njy mejlisi geçirildi, oňa türkmen wekiliýetiniň agzalary gatnaşdylar. Mejlisiň gün tertibine GDA agza ýurtlaryň netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň dür... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
13.03.2021
12-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garald... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
10.03.2021
9-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) Ýolbaşçy komitetiniň agzasy Igor Makarowy kabul etdi.Şu ýylyň 13 — 17-nji oktýabrynda geçirilje... Dowamyny oka

Muzeý işleri babatynda halkara hyzmatdaşlygy – onlaýn duşuşygyň mowzugy
10.03.2021
9-njy martda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň muzeý işini guramak babatda ýöriteleşdirilen «Gallagher&Associates» kompaniýasyna degişli Smitson institutynyň milli taryh muzeýiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekilleri... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti wezipä belledi
09.03.2021
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aýgözel Muhammetdurdyýewna Gurbangeldiýewa Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. Dowamyny oka

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri bellige almak tamamlandy
09.03.2021
Ozal habar berlişi ýaly, şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça ýaýbaňlandyrylan taýýarlyk işleriniň çäklerinde, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, dalaşgärleri bel... Dowamyny oka

Köp çagaly eneleri hormatlamak dabarasy
08.03.2021
7-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren enelerini hormatlamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň... Dowamyny oka

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk konserti
08.03.2021
7-nji martda ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününiň öň ýanynda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde mähriban enelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň hormatyna konsert geçirildi.Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň zenanlaryna bagyşlanyp... Dowamyny oka