01.12.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
26.10.2022
25-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçird... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
26.10.2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Awstriýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wan der Bellene Awstriýa Respublikasynyň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. Şu ýakymly mümkinçilikden p... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
25.10.2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe hem-de ýurduň doganlyk halkyna milli baýram — Respublika güni mynasybe... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady
24.10.2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe BMG-niň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, BMG-niň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Baş sekretary, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyny gutlady
24.10.2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy, şeýle-de Hytaý Halk Respublikasynyň geljekki yzygiderli... Dowamyny oka

Welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmegiň meselelerine garaldy
23.10.2022
22-nji oktýabrda Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäher... Dowamyny oka

Özbek Liderine Hormatly proffesor alymlyk ady dakyldy
22.10.2022
Resmi saparyň çäklerinde Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine geldi, bu ýerde dostlukly ýurduň liderine bu ýokary okuw mekdebiň Hormatly professory alymlyk adyny dakmak dabarasy... Dowamyny oka

«Daşkent» dynç alyş seýilgähi – mizemez türkmen-özbek dostlugynyň ýene bir aýdyň nyşany
22.10.2022
Prezidentler Serdar Berdimuhamedowwe Şawkat Mirziýoýew Aşgabatda gurlan «Daşkent» dynç alyş seýilgähiň açylyş dabarasy gatnaşdylar.Seýilgähiň dizaýnynda milli özbek bezegçiliginiň hem-de binagärliginiň äheňleri ulanyldy. Bu ýerde amatly dynç almak... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
22.10.2022
21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşygy boldy.Duşuşygyň dowamynda, döwletlerimiziň halklaryny birleşdirýän taryhy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi
22.10.2022
21-nji oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi.Özara ynanyşmak we işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň... Dowamyny oka