17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Bitaraplyk – ýaş watandaşlarymyzyň gözi bilen
15.01.2020
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň şeýle-de, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň bilelikde... Dowamyny oka

«Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahata gatnaşyjylaryň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna ýüzlenmesi
15.01.2020
Biz, 2020-nji ýylda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny baýram etmäge bagyşlanan, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuha... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy
15.01.2020
14-nji ýanwarda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty geçirildi. Ol Türkmenistanyň hemişelik Bi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara maslahatda eden çykyşy
15.01.2020
Hormatly maslahata gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Hanymlar we jenaplar!Ilki bilen, sizi Täze ýyl bilen mähirli hem-de tüýs ýürekden gutlamaga, size berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan jogapkärli işiňizde uly üstünlikler gazanmagyňyzy arzuw et... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
14.01.2020
13-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Golamabbas Arbabhalesi kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.Diploma... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
14.01.2020
13-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary, paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlary... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Omanyň Soltanyna gynanç bildirdi
12.01.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby Omanyň Soltany Haýsam bin Tarek Al Saida Onuň Alyjenaby Omanyň Soltany Kabus Bin Saidiň aradan çykmagy zerarly... Dowamyny oka

«Nusaý ýollary» HK-sy S.Türkmenbaşy şaýoly bilen A.Nyýazow şaýolunyň çatrygynda ýerasty awtomobil geçelgesi gurar
11.01.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly bilen Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň çatrygynda ýerasty awtomobil geçelgesiniň we 4 sany ýerasty pyý... Dowamyny oka

Türkmenistanda internet-dükanlarynyň işi kämilleşdirilýär
11.01.2020
10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow söwda pudagyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, bölek söwdada harytlary sanly ulgamyň üsti bilen satmagy düzgünleşdirme... Dowamyny oka

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly edara diýlip kesgitlenildi
11.01.2020
10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Öwezow «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara topary döretmek hakyndaky» kararyň taslamasyny taýýarlamak... Dowamyny oka