30.03.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň ähli edara – kärhanalaryna öz web-saýtlaryny döretmek tabşyryldy
28.02.2020
Türkmenistanyň ähli edara-kärhanalary we guramalary elektron resminama dolandyryş ulgamyna geçer we web-sahypalaryny döreder. Bu barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji fewralda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň... Dowamyny oka

Ýaşlar – biziň geljegimizdir
28.02.2020
Halkymyzyň baý medeni mirasyny saklamak, dikeltmek, öwrenmek we artdyrmak, milli gymmatlyklarymyzy, däp-dessurlarymyzy, maşgala edebini giňden wagyz etmek arkaly sagdyn, ýokary ahlakly, bilimli, watansöýüji ýaş nesiller üçin maksatnamalaýyn işler... Dowamyny oka

Türkmenistan energetika we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeldýär
27.02.2020
BAE-niň Dubaý şäherinde geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly halkara çäresi ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan iri we ähmiýetli wakalaryň biri boldy. Forum döwletimiziň dünýä giňişliginde alyp barýan ykdys... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlar syýasaty boýunça maslahat geçirdi
27.02.2020
26-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmak maksady bilen maslahat geçirdi.Maslahata Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň meden... Dowamyny oka

Ylma daýanmak — Türkmenistany innowasion taýdan ösdürmegiň ugry
26.02.2020
Ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze, ösüşiň dünýä derejesine çykarmak, ylmy-barlaglaryň we tehniki işläp düzmeleriň netijeliligini ýokarlandyrmak, olary jemgyýetiň we döwletiň durmuşynyň möhüm meselelerini çözmäge gönükdirmek — hormatly Prezidentim... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Türkmenistana ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça maslahat geçirdi
26.02.2020
25-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň başlygy P.Agamyradowyň hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň gatnaşmagynda iş... Dowamyny oka

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda
25.02.2020
Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäniň nebitgaz bazarynyň öňdebaryjylary, ýurdumyzyň uglewodorod pudagynyň ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Türkmenistanyň hemişelik Bitarap... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
25.02.2020
24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ö... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
24.02.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasy
24.02.2020
I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý. № 3, 131-nj... Dowamyny oka