01.12.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY
22.10.2022
G.N.AGAMYRADOW hakyndaGulmyrat Nurmyradowiç Agamyradowy Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellemeli.Türkmenistanyň PrezidentiSerdar BERDIMUHAMEDOW. Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 21-... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
22.10.2022
21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşygy boldy.Duşuşygyň dowamynda, döwletlerimiziň halklaryny birleşdirýän taryhy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.10.2022
Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetini döretmek hakyndaBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň sport ulgamyny kämilleşdirmek, türkmen sportunyň dünýädäki abraýyny belende götermek, ilaty köpçülikleýi... Dowamyny oka

Türkmen-gazak parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär
21.10.2022
20-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy Maulen Sagathanuly Aşimbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň ba... Dowamyny oka

Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary başlandy
21.10.2022
20-nji oktýabrda agşam Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana resmi sapar bilen geldi.Özbegistanyň Baştutanynyň Türkmenistana şu gezekki resmi sapary hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk, doganlyk we özara bähbitli hyzmatd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
21.10.2022
20-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.Ministrler Kabineti... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
21.10.2022
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny, şeýle hem eziz Diýarymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän taryhy özgertmeleri, mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, milli gymmatlyklarymyzy, watansöýüjilik, agzybirlik, halallyk, ynsanperwerlik ýaly ý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
17.10.2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Awstriýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wan der Bellene hem-de ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasyn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
17.10.2022
16-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän mi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Yrak Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.10.2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Abdel Latif Raşide Yrak Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.  Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikde... Dowamyny oka