02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
04.05.2022
3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Döwlet Baştutanlary mähirli salamlaşyp, mukaddes Oraza baýramy mynasybetli birek... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
04.05.2022
3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýa... Dowamyny oka

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy
03.05.2022
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýe Respublikasynyň hem-de beýleki döwletleriň işewürleri Türkmenb... Dowamyny oka

Halkymyzyň ýaşaýşy we dynç alşy üçin iň gowy şertleri döretmek – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry
03.05.2022
2-nji maýda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Oraza baýramynyň giňden bellenilýän gününde agtyklary bilen «Aşgabat» söwda we dynç alyş, işewürlik merkezine geldi. Baýram günlerinde bu topluma gelip-gidýänleriň sany has köp bolýar.... Dowamyny oka

«Ömrümiň manysy» kitabyň tanyşdyryş dabarasy
30.04.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.Onda çykyş edenler «Ýaşaýyş medeniýeti», «Ynanç hakynda söz», «Müňýyllyklaryň jümmüşinden g... Dowamyny oka

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
30.04.2022
29-njy aprelde paýtagtymyzda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze ýazan we çapdan çykan «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara: Milli Geňeşiň ýolbaşçy... Dowamyny oka

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitaby çapdan çykdy
30.04.2022
Milli Liderimiziň bir aýlyk dynç alşynda tamamlan «Ömrümiň manysy» atly edebi-filosofik eseri halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçip gelýän milli ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň özboluşly jemlenmesi boldy.Arkadagymyz Gurbanguly Berd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
30.04.2022
29-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.Döwlet Baştuta... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň gurulýan täze edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi
29.04.2022
28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Mini... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
28.04.2022
27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam basan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýa... Dowamyny oka