16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
05.07.2021
2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem käbir taýýarlanan resminamalaryň t... Dowamyny oka

Jemgyýetçilik işi boýunça täze hünärmenler doly okuw döwrüni tamamladylar
29.06.2021
Jemgyýetçilik işi boýunça täze hünärmenler Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy tarapyndan Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen hyzmatdaşlykda gurnalan giňişleýin okuwyň düzüminde nobatdaky 15 günlük täli... Dowamyny oka

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň döredijilik sazlaşygy
29.06.2021
Şu günler Amyderýanyň kenaryndaky şäher ýurdumyzyň işjeň ösýän hem-de köpöwüşginli döredijilik ruhunda ýaşaýan medeni merkezine öwrüldi. Bu ýerde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň şu günki maksatnamasyna žurnalistler üçin brifing, usulyýet maslahaty... Dowamyny oka

Magtymgulynyň şygryýeti — medeniýet we sungat işgärleri üçin nusgalyk mekdep
29.06.2021
27-nji iýunda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi.Baýramçylyk dabaralary Aşgabadyň merkezinde, şahyryň adyny göterýän şaýoluň ugrunda ýerleşýän Magtymgulynyň ýadygärliginiň ýanynda b... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Prezident Sadyr Žaparow bilen gepleşikleri geçirdi
29.06.2021
28-nji iýunda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda gepleşikler geçirildi.Ir bilen dostlukly ýurduň Baştutanynyň ulag kerweni... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
28.06.2021
27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy.Bu ýerde döwlet Baştutan... Dowamyny oka

Hususy sowadyjy ammar bina edilýär
26.06.2021
Ýurduň demirgazygynda, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda oba hojalyk önümlerini saklamak üçin ilkinji hususy döwrebap sowadyjy ammar bina edilýär. Ol birwagtda 350 tonna gök önümi we miwäni saklamaga niýetlenendir. Bu ýöriteleşdirilen desgany... Dowamyny oka

Türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy berkeýär
26.06.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça Döwlet ministri K.Ejima bilen onlaýn görnüşinde duşuşygy geçirildi.Işjeň ýagdaýda g... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
26.06.2021
25-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi. Dowamyny oka

Türkmenistan — ÝUNISEF: Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ugrunda hyzmatdaşlyk
25.06.2021
24-nji iýunda paýtagtymyzda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýolbaşçylarynyň BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) ýurdumyzdaky wekili Kristina Weýgand bilen duşuşygy geçirildi. Onuň gün tertibine hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatl... Dowamyny oka