22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Beýik Ýeňşiň şanyna: şekillendiriş sungaty muzeýindäki sergi
09.05.2021
Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen suratkeşleriniň Beýik watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşe bagyşlanan işleriniň sergisi açyldy.Bölümleriň birinde şol ýowuz ýyllaryň wakalaryny yzygiderli suratlandyrýan şekillendiriş işleri görkezilýär. Ekspozis... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Ýeňiş Güni bilen gutlady
09.05.2021
Eziz halkym!Hormatly uruş weteranlary!Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.Hoşniýetlilik, parahatçylyk, watansöýüjilik, ynsanperwerlik, gaýduwsyzlyk, edermenlik türkmen halk... Dowamyny oka

Türkmenistan ÝHHG-niň 11 ýurdy bilen bir hatarda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň ýadygärliklerini aýawly saklamaga çagyrdy
09.05.2021
Türkmenistan we ÝHHG-niň agzasy bolan 10 ýurt doganlyk gonamçylyklaradyr Ikinji Jahan urşy ýyllarynda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň hormatyna galdyrylan ýadygärlik toplumlaryna aýawly çemeleşmäge we nasistleriň gahrymanlaşdyrylmagyna ýol ber... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.05.2021
7-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine bagyşlanan mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň P... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
08.05.2021
Howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologik merkeziniň (CAREC) taslamasynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hemde Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamyndaky jemg... Dowamyny oka

BMG: Germaniýada BSGG-nyň pandemiýalara garşy göreş boýunça halkara maglumat merkezi açylar
07.05.2021
BSG Germaniýanyň hökümetiniň goldawy bilen, pandemiýalaryň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça täze halkara merkezi açýar. Göz öňünde tutulyşy ýaly, ýokary hilli tehnologiýalar we innowasiýalar Berline bütin dünýäden gelip jemlenjek stat... Dowamyny oka

Synag otlusy Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Oman ýoly bilen geçer
07.05.2021
Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Eýran Yslam respublikasynyň demirýol müdirlikleriniň wekilleriniň nobatdaky wideoduşuşygy boldy. Bu barada Azerbaýjanyň «Report» saýty habar berýär.Wideomaslahata gatnaşýanlaryň üns merkezinde Özbegistan – Türkmenistan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
07.05.2021
6-njy maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Onuň başynda dostlukly döwletiň Baştutany milli Liderimize öwezini dolup bolmajak ýitgi —... Dowamyny oka

Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar
06.05.2021
31 ýeňiji we 95 baýrakçy – bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola şäheri, Mariý El Respublikasy, Russiýa Federasiýasy) tarapyndan guralan Açyk halkara talyplar internet-olimpiadasynyň iki tapgyryna ga... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
06.05.2021
5-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň düýbü... Dowamyny oka