31.10.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy
07.10.2020
6-njy oktýabrda Türkmenistanyň halky 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň, ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň ýüzlerçe müňüsini hasrat bilen hatyralaýar. Hatyra çäresine, «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýmak... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen wideomaslahat görnüşdäki nobatdaky duşuşyk
06.10.2020
5-nji oktýabrda ýurdumyzyň Mejlisinde Päkistan Yslam Respublikasynyň Senatynyň başlygy Muhammad Sadyk Sanjrani bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Onda parlamentleriň derejesindäki hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.Söhbetdeşler neti... Dowamyny oka

Türkmenistan — ÝUNISEF: saglygy goraýyş ulgamyndaky hyzmatdaşlyk
06.10.2020
5-nji oktýabrda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň halkara guramalar bilen saglygy goraýyş ulgamyndaky hyzmatdaşlygyna bagyşlanan ýörite maslahat geçirildi.Duşuşyga ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Döwlet lukmançy... Dowamyny oka

Resmi habarlar
06.10.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
06.10.2020
5-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkiml... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze eseri hytaý dilinde çapdan çykdy
05.10.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň öň ýanynda jemgyýetçilik köpçüligi bilen tanyşdyrylan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze edebi işi daşary ýurtlarda uly gyzyklanma döretdi.Türkmen... Dowamyny oka

Resmi habar
05.10.2020
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 12-nji bendine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň düzümine üýtgetmeleriň girizilmegi... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
05.10.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 109-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Singapurdan we Owganystandan gelen telekeçiler Türkm... Dowamyny oka

Türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
04.10.2020
4-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammad Hanif Atmaryň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde duşuşyk geçirildi.Gepleşikleriň dowamynda i... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň mejlisi geçirildi
04.10.2020
3-nji oktýabrda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň täzelenen düzüminde mejlisi geçirildi.Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2-nji oktýabrda geçirilen mejlisiniň barşynd... Dowamyny oka