12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
05.11.2023
Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi bellemek hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy we senagat pudaklaryny ösdürmekde, ylmy-tehniki innowasiýalaryň gazananlaryna... Dowamyny oka

Şu gün Diýarymyzda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi
04.11.2023
Däp bolan bag ekmek dabarasyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Watanymyzyň ähli sebitlerini gurşap alan ählihalk bag ekmek dabarasy ekologiýa syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar.Döwlet Baştutanymyz... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz täze desgalary ulanmaga bermek we düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy
04.11.2023
Düýn – 3-nji noýabyrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde täze energetika we durmuş maksatly desgalaryň düýbüniň tutulmagy hem-de ulanmaga berilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy.Döw... Dowamyny oka

Türkmenistan Hyzmatdaşlyk maksatnamasyny kabul etmek baradaky teklibi öňe sürýär
03.11.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň 10-njy Sammitindäki çykyşynda Türki Döwletleriň Guramasynyň ýurtlarynyň 2024-2025-nji ýyllar üçin Hy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
03.11.2023
Astana bolan iş saparyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşygy geçirildi.Taraplar türkmen-gazak özar... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Türki Döwletleriň Guramasynyň sammitine gatnaşýar
03.11.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystana bolan iş saparynyň dowamynda Astanada açylan Türki Döwletleriň Guramasynyň 10-njy Sammitine gatnaşýar.Gahryman Arkadagymyz sammitde Aşga... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň ylmy-barlag institutlaryny döretmek hakynda” Karara gol çekdi
03.11.2023
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak we olaryň tohumçylyk işini ylmy esasda ulgamlaýyn alyp barmak boýunça işleri has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň P... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi
03.11.2023
Düýn – 2-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, birnäçe resminamala... Dowamyny oka

Aşgabat ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň torunda
02.11.2023
Mälim bolşy ýaly, 2-nji noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň 31-nji oktýabrynda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýun... Dowamyny oka

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
02.11.2023
Düýn – 1-nji noýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän dürli... Dowamyny oka