16.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Daşary işler ministri ÝHHG-niň milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissary bilen duşuşyk geçirdi
08.07.2020
7-nji iýulda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝHHG-niň milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissary Lamberto Zanýer bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Du... Dowamyny oka

Resmi habar
08.07.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Röwşen Orazmyradowiç Işanow Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. Dowamyny oka

Türkmenistanyň ýokary okuw we orta hünär okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy
07.07.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Buýruga gol çekip, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine hem-de orta hünär okuw mekdeplerine welaýatlar we Aşgabat... Dowamyny oka

Resmi habar
07.07.2020
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň innowasiýa ýoly bilen ösdürilip, ýokary tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýurduň eksport kuwwatynyň barha ýokarlanýan döwründe ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply harytlarymyzyň daşary ýurt bazarlarynda... Dowamyny oka

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen
07.07.2020
6-njy iýulda Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň ýolbaşçylary we işgärleri gatnaşdylar.Türkmenistanyň ekologi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky zähmet rugsady başlandy
07.07.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykdy hem-de Watanymyzyň şypahana merkezleriniň birinde dynç alýar, hemişe bolşy ýaly, milli Liderimiz işden boş wagtyny işjeň we peýdaly geçirýär. Geçen hepdede ýarym ýylyň jem... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
06.07.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 77-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna BAE-niň, Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işle... Dowamyny oka

Resmi habarlar
05.07.2020
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek we durnukly ösmegini üpjün etmek,... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
05.07.2020
3-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş... Dowamyny oka

Türkmenistan bilen RF-nyň Astrahan oblastynyň arasyndaky eksport-import mümkinçilikleri boýunça gepleşikler geçirildi
03.07.2020
2-nji iýulda wideoaragatnaşyk arkaly Russiýa Federasiýasynyň «Astrahan söwda-senagat palatasy» birleşmesiniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçiliklerini maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirildi... Dowamyny oka