11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Aşgabatda Muhammet Baýram han Türkmene bagyşlanan halkara maslahaty geçirildi
01.04.2021
31-nji martda paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly «Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri» atly halkara maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ge... Dowamyny oka

Türkmenistanyň 11 ýokary okuw jaýlarynyň talyplary mehanika ugrundan iň güýçli diýen ady almak üçin bäsleşdiler
01.04.2021
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (Mary ş.) tarapyndan guralan we onlaýn-formatda geçirilen mehanika boýunça II Açyk olimpiadanyň netijeleri jemlendi.Jemi 6 birinji, 9 –ikinji we 14-üçünji ýerler berildi. Bäsleşigi guran okuw jaýynyň talypla... Dowamyny oka

«Derýaplastik» HJ elektrik suw gyzdyryjylary çykarmagy özleşdirdi
31.03.2021
«Derýaplastik»  hojalyk jemgyýeti elektrik boýlerleriň önümçiligini özleşdirdi. Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda  jaşaýyş jaýlary üçin suw gyzdyryjylaryň 400 müňüsini çykarmaga niýetlenen kärhana işe girizildi. Önümçilik sehlerinde ýokary tehnologiýal... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentine Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzasynyň şahsyýetnamasy gowşuryldy
31.03.2021
30-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygynyň şahsyýetnamasyny gowşurdy.Milli Liderimiziň ba... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
30.03.2021
29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi hem-de käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.Milli L... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
27.03.2021
26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny... Dowamyny oka

Mejlisiň wekilleri Parlamentara birleşigiň forumyna gatnaşdylar
27.03.2021
Mejlisiň wekilleri Parlamentara birleşigiň 22 — 26-njy mart aralygynda wideoaragatnaşyk arkaly «Parlamentariler üçin maslahat» atly bäş günlük maglumat forumyna gatnaşdylar.Forumyň dowamynda Parlamentara birleşigiň işiniň esasy ugurlaryna, onuň BMG-n... Dowamyny oka

Türkmenistan Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlaryny geçirmäge taýýar
27.03.2021
Ýekşenbe güni, 28-nji martda Türkmenistanda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre — Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçiriler.Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda TDH habar berlişi ýal... Dowamyny oka

Gözel paýtagtymyň waspyny edýärin
26.03.2021
24-nji martda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň Uly zalynda bolan konsertde ajaýyp ak mermer merjen şäherimiziň, şu ýyl 140 ýyllyk ýubileýini bellеýän paýtagtymyzyň adyna aýdym-saz bilen mähir-muhabbet, söýgi sözleri aýdyldy.Aş... Dowamyny oka

Onlaýn-duşuşygyň gün tertibinde - türkmen-russiýa ykdysady gatnaşyklarynyň geljegi
26.03.2021
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň çäklerinde söwda we maýa goýumlaryna goldaw bermek boýunça ýokary derejeli toparyň sekizinji mejlisi geçirildi.Mejlisiň dowamynda söwda-ykdysady ugurda özara hereketleri ösdürmegiň mesele... Dowamyny oka