17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy özboluşly desga arkaly ebedileşdiriler
08.02.2020
7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň ýetip gelýändigi barada aýdyp, şu şöhratly senäni geljekki nesillerimiz ýatlar ýaly özbol... Dowamyny oka

Gökdepe etraby 2019-njy ýylyň iň ýokary netijeler gazanan etraby boldy
08.02.2020
7-nji fewralda geçirilen Ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow, geçen ýylyň başynda 2019-njy ýylyň jemleri boýunça welaýatlarda durmuş, ykdysady hem-de medeni taýdan ähli görkezijiler babatda... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy
08.02.2020
Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!Hormatly adamlar!Men häzir geçen ýylda edilen işleriň gysgaça jemlerini jemlemek, şeýle hem şu ýyl çözmeli ileri tutulýan wezipelerimizi kesgitlemek isleýärin.Dünýä ykdysadyýetinde ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
08.02.2020
7-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň 2019-njy ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň jemleri jemlenildi, wise-premýerleriň we aýry-aýry ministrleriň ha... Dowamyny oka

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
06.02.2020
5-nji fewralda paýtagtymyzda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky duşuşygy tamamlandy. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen Daşary işler ministrligi, Ykdysadyýet we maliýe ministrligi hem-de Hazar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
06.02.2020
5-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz hem-de «Lukoýl» kompaniýasynyň... Dowamyny oka

Milli Liderimiz möhüm desgalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we atçylyk toplumlaryna baryp gördi
05.02.2020
4-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyzyň düzümini mundan beýläk-de ösdürmegiň taslamalary, dürli maksatly desgalaryň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Polat Bilbil oglyny gutlady
04.02.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň halk artisti Polat Bilbil oglyna doglan gününiň 75 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gut... Dowamyny oka

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezini bina etmäge 1,5 milliard amerikan dollary möçberinde pul serişdesi bölünip berildi
04.02.2020
3-nji fewralda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygy ýaly iri möçberli we ajaýyp taslamany üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilen şanly waka mynasybetli hoşallyk maslahaty geç... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
04.02.2020
3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, şeýle hem Merkezi bankyň ýolbaşçysynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk... Dowamyny oka