30.03.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrine gutlag hatyny iberdi
23.03.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowa 70 ýaşynyň dolmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Milli Liderimiz Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysynyň... Dowamyny oka

Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna badalga berdi
23.03.2020
21-nji martda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçirildi. Bag ekmek dabarasy bahar paslynda tebigatyň aýratyn sahawatly häsiýete eýe bolýandygy, gülläp ösüşi, mähriban to... Dowamyny oka

Baýramyňyz gutly bolsun, merdana halkymyz!
21.03.2020
Ynha, ýüreklerde şatlyk duýgularyny, ýakymly pursatlary döredip, Halkara Nowruz güni – Milli bahar baýramy ýetip geldi. Nowruz – täzelenişiň baýramy. Aslynda, «Nowruz» sözüniň manysy-da «täze gün» diýmekdir. Gadymy türkmen senenamasyna görä, ýylyň... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
21.03.2020
Hormatly adamlar!Eziz watandaşlar!Biz ýurdumyzda 21-22-nji martda Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz baýramyny giňden belläp geçýäris.Dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramy umumadamzat medeni ösüşinde aýratyn orny eýeleýä... Dowamyny oka

Eýran Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegi
20.03.2020
Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň gadymdan gelýän dost-doganlyk gatnaşyklaryndan we halkymyzyň ynsanperwerlik däp-dessurlaryndan ugur alyp, goňşy döwletde ýiti öýken sowuklama keseliniň ýaýramagy sebäpli, 19-njy martda türkmen paý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk we senagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi
20.03.2020
19-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ş.Durdylyýewiň, gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymowyň we senagat we gurlu... Dowamyny oka

Ähli gazetler we žurnallar bir bitewi internet saýty hem-de mobil goşundysy görnüşinde neşir ediler
19.03.2020
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hünärmenleri tarapyndan ýurdumyzda çap edilýän ähli gazetleri we žurnallary bir bitewi internet saýty hem-de mobil goşundysy görnüşinde neşir etmek, neşirleriň her biri boýunça aýratyn elektron gaznanyň bolmagyny... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
19.03.2020
18-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda döwlet Baştutanlary okgunly, sa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi
19.03.2020
18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasary B.Abdyýewanyň hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamynyň işleriniň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň döwlete dahylsyz ulgamy: innowasiýalara tarap ugur
18.03.2020
17-nji martda paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Däp bolşy ýaly, giň gerimli gözden geçiriliş bu iri jemgyýetçilik düzüminiň döredilen gününe gabatlanyldy. Ol özüne milli ykdy... Dowamyny oka