22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Şitilhana hojalyklaryna – öňdebaryjy tehnologiýalar
05.06.2021
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary şitilhana hojalyklaryny ösdürmäge bagyşlanan onlaýn konferensiýa geçirip, türk kärdeşleri bilen pikir alyşdylar.Türk telekeçileriniň bu pudakda uzak möhletli iş hyzmatdaşy... Dowamyny oka

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi
05.06.2021
Ýurdumyzda 4-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermeginde Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň babadaýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary bolsa o... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
05.06.2021
4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlendi,... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine
05.06.2021
Hormatly daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärleri!Eziz watandaşlar!Sizi ýurdumyzda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda giňden bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli tüýs ýürekden g... Dowamyny oka

Bütindünýä welosiped güni: sagdyn durmuş we amatly ulag ýörelgesi
04.06.2021
Bu gün ýurdumyz iri baýramçylyk çäresi bolan Bütindünýä welosiped gününi dabaralandyrdy. Bu sene hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýörite Kararnamas... Dowamyny oka

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň başlyklarynyň duşuşygy
01.06.2021
31-nji maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň türkmen tarapynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň bu komitetiň ýapon tarapynyň başlygy, Ýaponiýanyň «Itochu Corporation»... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti «Mir» döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeş boldy
01.06.2021
Şu ýyl bellenilýän şanly sene — Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň 30 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Mir» döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeş boldy.«Mir» döwletara teleradiokompaniýasy, ýa... Dowamyny oka

Türkmen halylary adamzadyň medeni mirasynyň merjenidir
31.05.2021
30-njy maýda tutuş ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden dabaralandyrylýan şanly sene — Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli giň möçberli çäreler guralýar.«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçý... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
31.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna BAE-niň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Azerbaýjanyň telekeçileri nah ýüplügi, tekiz reňklenen we tüýjümek... Dowamyny oka

Türkmenistanyň DIM-de «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň jähetleri maslahatlaşyldy
31.05.2021
2021-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasynyň Başlygy Radik Batyrşin bilen duşuşdy. Bu barada DIM-niň saýty habar berdi.Duşuşykda uzak möhletleýin iş ýüzündäki gatnaşyklary giňelt... Dowamyny oka