16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
«Meniň Watanym» Milli kinofestiwaly işleri kabul edýär
19.08.2021
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi «Meniň Watanym» atly çeper-publisistik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwalyny geçirýändigini yglan edýär.Oňa gatnaşmaga – kinorežissýorlar, dram... Dowamyny oka

Japarow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň üstünlikli geçen konsultatiw duşuşygy üçin minnetdarlyk bildirdi
19.08.2021
Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygynyň ýokary derejede guralandygy we Gyrgyzystanyň wekiliýetine görkezen myhmansöýerligi üçi... Dowamyny oka

Gazagystanyň Baştutany Merkezi Aziýa sammitini geçirendigi üçin Türkmenistanyň Prezidentine minnetdarlyk bildirdi
19.08.2021
Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli garşylandygy we myhmansöýer türkmen topragynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygyny ajaýyp gurandygy üçin m... Dowamyny oka

Ýaponiýanyň premýer-ministri Türkmenistanyň Prezidentini türkmen milli ýygyndy toparynyň Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryndaky üstünlikleri bilen gutlady
19.08.2021
Ýaponiýanyň premýer-ministri Ýosihide Suga Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen milli ýygyndy toparynyň Tokio Olimpiýa oýunlarynda üstünlik gazanmagy bilen gutlady.«Ýakynda Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabaras... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň täze binalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
12.08.2021
11-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-Deňiz Güýçleriniň täze harby bölüminiň hem-de Döwlet serhet gullugynyň serhet galasynyň täze binalar we desgalar toplumynyň açylyş dabarasyna ga... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň merdana suw hojalyk işgärlerine we ähli oba zähmetkeşlerine
11.08.2021
Hormatly oba zähmetkeşleri! Gadyrly suw hojalyk işgärleri!Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylynda, eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň ö... Dowamyny oka

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Halkara sergisine gatnaşyjylara diplom gowşuryldy
09.08.2021
Türkmenbaşyda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň Halkara sergisi işini tamamlady.Ýurdumyzyň haryt öndürijilerini Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistanyň wekiliýetleri bilen bilelikde alanyňda, sergä gatnaşan 90 şereketiň hemmesin... Dowamyny oka

Eksport geleşikleriniň arasynda nebithimiýa we tekstil önümleri öňdeligi eýeleýär
09.08.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 115-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Germaniýanyň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň, Owganystanyň, Gonkon... Dowamyny oka

Magtymguly şaýolunda «Daşkent» medeni dynç alyş seýilgähi gurulýar
09.08.2021
Türkmenistan bilen Özbegistanyň dostlugynyň hatyrasyna Aşgabatda Magtymguly şaýolunyň ugrunda «Daşkent» medeni dynç alyş seýilgähi gurlar. Gurluşyk meýdançasy hökmünde «Güneş» seýilgähiniň çägi saýlanyp alyndy. Senagatçylar we telekeçiler birleşigini... Dowamyny oka

Hazaryň türkmen kenarynyň mümkinçilikleriniň toplumlaýyn artdyrylmagy döwlet ähmiýetli wezipedir
09.08.2021
Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň 1-nji awgustdan dynç alşa çykýandygyny yglan etdi... Dowamyny oka