30.03.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumyny «Baýly-Gurluşyk» HK-sy bina eder
14.03.2020
13-nji martda geçirilen hökümet mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumynyň gurluşygy hakyndaky» Karara gol çekdi.Wise-premýer Ş.Durdylyýewiň... Dowamyny oka

28 – 30-njy oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2020» atly sergisi we maslahaty geçiriler
14.03.2020
13-nji martda geçirilen hökümet mejlisinde wise-premýer M.Meredow şu ýylyň 28 – 30-njy oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020» atly sergisine we maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.03.2020
13-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy he... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary
13.03.2020
12-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Amyderýa jülgesiniň senagat düzüminiň täze iri gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şu sebitde durmuş-ykdysady taslamalaryň ilerl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň Bilelikdäki beýannamasy
12.03.2020
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň çagyrmagy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 11-nji martynda Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary boldy.Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary
12.03.2020
11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasynda boldy. Baku şäheriniň Geýdar Aliýew adyndaky Halkara howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy resmi adamlar ga... Dowamyny oka

12-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrar
11.03.2020
10-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideokonferensiýasyna gatnaşýanlara ýüzlenip, 12-nji martda Lebap welaýatyna iş saparynyň amala aşyryljakdygyny, şol ýerde welaýaty senagat taýdan mundan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparyna
11.03.2020
11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlanýar, milli Liderimiziň bu sapary azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewiň çakylygy boýunça amala aşyrylýar.Türkmenistany we Azerbaýjany öňden... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideokonferensiýasyny geçirdi
11.03.2020
10-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideokonferensiýasyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugurlary, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, şol sanda mö... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna
08.03.2020
Eziz eneler!Mähriban gelin-gyzlar!Sizi bahar paslynyň älem-jahany joşduryp, göwünlere şatlyk, mähir-söýgi, ylham paýlaýan nurana günlerinde giňden bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplygynyň... Dowamyny oka