06.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministrini kabul etdi
10.11.2021
9-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana sapar bilen gelen Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministri Mihael Linharty kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ägirt uly kuwwata eýe bo... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň döwlet teleradiokompaniýasynyň «TRT World» teleýaýlymynyň sowallaryna jogap berdi
10.11.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň döwlet teleradiokompaniýasynyň «TRT World» teleýaýlymynyň baş redaktory Ýusuf Erimiň sowallaryna jogap berdi. Söhbetdeşligiň dowamynda däp bolan dostlukly türkmen-türk gatnaşyklarynyň möh... Dowamyny oka

Aýna önümleriniň eksporty artýar
09.11.2021
Ýurdumyzyň aýna senagatynyň iri «Türkmenaýnaönümleri» kärhanasy Ukraina aýnanyň birinji tapgyryny ugratdy. Türkmen aýna çykaryjylarynyň önüm eksport edýän ýurtlarynyň sany barha artýar. Russiýa Federasiýasy, Gazagystan, Täjigistan, Gyrgyzystan, O... Dowamyny oka

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy
08.11.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 55-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gonkongyň, Özbegistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky... Dowamyny oka

Milli Liderimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
07.11.2021
6-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň daş-töweregini bagy-bossanlyga öwürmegiň giň gerimli nobatdaky tapgyryna badalga berildi. Bu ägirt uly maksatnamany amala aşyrmag... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
06.11.2021
5-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ýubileý ýylynyň 10 aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi we hödürle... Dowamyny oka

Howanyň üýtgemegine garşy hereketleriniň gün tertibinde Türkmenistanyň ähmiýetli başlangyçlary beýan edildi
05.11.2021
BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glazgo şäherinde geçirilýän maslahatynyň (COP26) 26-njy mejlisinde eden çykyşynda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow ählumumy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
05.11.2021
4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahata... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
04.11.2021
3-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2021-nji ýylyň... Dowamyny oka

Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça maslahatyna gatnaşýar
02.11.2021
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilçilikli topary BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça her ýyl geçirilýän maslahatyna gatnaşýar. Bu... Dowamyny oka