12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hökümetara türkmen-eýran toparynyň mejlisi
20.11.2023
18-nji noýabrda paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-eýran toparynyň 17-nji mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň birnäçe döwlet düzümleriniň hem-de işewür toparlarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar. Nobat... Dowamyny oka

Ýurdumyzda Eýran Yslam Respublikasynyň ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlady
18.11.2023
Düýn – 17-nji noýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýardam bermeginde guralýan Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlady. Eýranyň önüm öndürijileriniň gazanan üstünlikleriniň g... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
18.11.2023
Düýn – 17-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna he... Dowamyny oka

Resmi habar
18.11.2023
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň işini has-da kämilleşdirmek, döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary üçin ýokary taýýarlykly ýolbaşçylary, gullukçylary, döwlete degişli bolmadyk kärhanalar, gur... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaşlar baýragy gowşuryldy
17.11.2023
Ozal habar berlişi ýaly, düýn Mary welaýatynyň edara ediş merkezi Mary şäherinde «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» ady bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň forumy öz işine başlady. Bu forumyň çäklerinde — şu gün ýurdumyzyň zähmetd... Dowamyny oka

Halkara ýaşlar forumynyň açylyş dabarasy boldy
17.11.2023
Düýn – 16-njy noýabrda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki welaýat kitaphanasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumynyň açylyş dabarasy boldy.Halkara foruma gatnaşmak üçin ýurdumyza Hytaý H... Dowamyny oka

Serdar Berdimuhammedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
17.11.2023
Düýn — 16-ny noýabrda  hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Oba hojalyk uniwersitetiniň we ylmy-barlag institutlarynyň täze binalar toplumynyň taýýarlanylan taslamalary bilen tanyşdy. Şeý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti HHR-iň Sinszýan-Uýgur awtonom raýonynyň partiýa komitetiniň sekretaryny kabul etdi
17.11.2023
Düýn — 16-ny noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň agzasy, Sinszýan-Uýgur awtonom raýonynyň partiýa komitetiniň sekretary Ma Sinžuýy kabul etdi.Häzirki wagtda... Dowamyny oka

Türkmenistanda Aziýa — Ýuwaş umman sebiti — Ýewropa ulag geçelgesiniň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylýar
16.11.2023
Düýn — 15-nji noýabrda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary — Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa» («CASCA+») halkara multimodal üstaşyr ulag ugry b... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
15.11.2023
Onuň Alyhezreti,Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWASiziň Alyhezretiňiz! Şu ýyl Sloweniýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolýar. Şunuň bilen baglylykda, geçen 30 ýyl... Dowamyny oka