30.10.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
16.10.2020
15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen-hindi gatnaşyklarynyň ýokary derejesiniň... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar
15.10.2020
14-nji oktýabrda «Türkmendemirýollary» agentliginiň edara binasynda «Gazagystan demir ýoly» milli kompaniýasynyň» Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysynyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
15.10.2020
14-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi.Diplomat milli Liderimize ynanç hatyny gowşuryp, wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen wideomaslahatlar görnüşindäki nobatdaky duşuşyklar
14.10.2020
13-nji oktýabrda Daşary işler ministrliginde wideomaslahat görnüşinde BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) Baş sekretary Mukisa Kituýi hem-de BMG-niň Baş sekretarynyň koömekçisi, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Ýewropa we GDA ýurtla... Dowamyny oka

Demirgazyk sebitde şaly ýygymy dowam edýär
14.10.2020
Türkmenistanyň demirgazygynda köpçülikleýin şaly oragy dowam edýär. Şu ýyl Daşoguz welaýatynda bu ekine sekiz müň bir ýüz gektar ýer bölünip berildi. Ekarançylar şonça meýdandan otuz bäş müň tonna azyklyk önüm ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Olar ýer... Dowamyny oka

Kinologiýa ulgamynda türkmen-fransuz hyzmatdaşlygynyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
14.10.2020
«Türkmen alabaý itleri» Halkara assosiasiýasynyň we Fransiýanyň Merkezi kinologiýa jemgyýetiniň wekilleriniň onlaýn-duşuşygy geçirildi, onuň barşynda hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.Wideoduşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň wekiller... Dowamyny oka

Resmi habar
14.10.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe saglygy goraýyş edaralarynyň tiz kömek awtoulaglary bilen üpjünçiligini has-da gowulandyrmak we ilatymyza edilýän tiz lukmançylyk kömeginiň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýr... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz täze saglygy goraýyş desgalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
12.10.2020
11-nji oktýabrda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününde ýurdumyzda köpugurly saglyk düzüminiň üstüni ýetiren lukmançylyk ulgamynyň iri desgalarynyň açylyş dabaralary boldy.Şanly senä gabat gelen dabaralara hormatly Pr... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
12.10.2020
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti... Dowamyny oka

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň ХII jildiniň tanyşdyrylyş çäresi
12.10.2020
10-njy oktýabrda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» k... Dowamyny oka