17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Iýmit önümlerini seljermek boýunça Türkmenistanyň barlaghanalarynyň ygtybarly işleri halkara derejesinde ykrar edildi
28.01.2020
Indi üç ýyldan gowrak wagt bäri Aşgabatda Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi hereket edýär. Onuň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda ýurdumyzyň saglygy... Dowamyny oka

Watanymyzyň sebitlerinde täze jaýlar açyldy
28.01.2020
Watan goragçylarynyň gününde Amyderýanyň boýundaky şäherde Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň işgärleri üçin niýetlenen döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasy boldy. «Lebapobataslama» institutynyň binagärleri tarapyndan taslamasy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
28.01.2020
27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna, işgärlerine, harby talyplaryna we esgerlerine
27.01.2020
Hormatly Watan goragçylary! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ilkinji günlerinde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýram Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenista... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň welaýatlarynda döwrebap ýolagçy awtomenzilleri gurlar
25.01.2020
24-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Öwezow Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda ýolagçy awtomenzillerini gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.Gurluş... Dowamyny oka

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ornaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar
25.01.2020
24-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ornaşdyrmak boýunça Energetika ministrligi tarapyndan alnyp barylýan işler barada hasabat b... Dowamyny oka

Türkmen elektroenergetikasynyň eksport kuwwaty artýar
25.01.2020
24-nji ýanwarda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň «Çalyk Holding A.Ş.» kompaniýasynyň golçur kärhanasy bolan «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan — Owganystan —... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.01.2020
24-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Dowamyny oka

Bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlenildi
24.01.2020
Web-saýtymyzyň hormatly okyjylary! Şu ýylyň 7 – 23-nji ýanwary aralygynda geçirilen «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Kesgitlenen wagtyň dowamynda 150-den gowrak awtor bäsleşige watançylyk... Dowamyny oka

Ýurdumyzda sanitar-epidemiologik durnuklylygyň goragynda
24.01.2020
Ýokanç keseller, şol sanda jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamynda adatdan daşary ýagdaýy döredip biljek täze wiruslar boýunça dünýädäki epidemiologiýa ýagdaýy çylşyrymly bolmagynda galýar. Ulag-aragatnaşyk ýollarynyň çatrygynda ýerleşýän ýurdumy... Dowamyny oka