16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda wekilçilik etjek Türkmenistanyň sport wekiliýetine
19.07.2021
Türkmenistanyň sport wekiliýetiniň agzalary!Mähriban türgenler!Size Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilýän XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistana mynasyp wekilçilik etmegi hem-de eziz Watanymyzyň halkara sport ab... Dowamyny oka

Ýokary okuw jaýlarynda täze ugurlar
19.07.2021
Ýurduň ýokary okuw jaýlarynda häzirki zaman täze hünärleri talap edýän ugurlarynyň sany ýylsaýyn artýar, bu bolsa milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ýokary taýýarlykly hünärmenler bilen üpjün etmek bilen baglanyşyklydyr.Ýetip gelýän okuw ýyly hem bu kad... Dowamyny oka

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komiteti Hytaýda açylýar
19.07.2021
Koronawirus pandemiýasy zerarly bir ýyl arakesmeden soň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komitetiniň 44-nji mejlisi gündogar-hytaý Fuszýan welaýatynyň paýtagty Fuçžou şäherinde açyldy. Mejlis 16-njy iýuldan 31-nji iýul aralygynda onlaýn düzgünde geçi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň ýangyç we energetika toplumynyň önümleri durnukly islege eýe bolýar
19.07.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Wirgin adalarynyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiakerosin... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
19.07.2021
Iýul aýynyň 17-ne hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda öňde duran wezipeler hem-de şu ýylyň ikinji ýarymy üçin daşary syýasy işler, şeýle hem ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy... Dowamyny oka

Resmi habarlar
16.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler» atly ýokary derejedäki halkara maslahata gatnaşmak üçin, Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 14 — 1... Dowamyny oka

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen
16.07.2021
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler» atly ýokary derejedäki halkara maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 14 — 16-njy iýuly aralygynd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
16.07.2021
15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy
15.07.2021
14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş... Dowamyny oka

Goşulyşmazlyk Hereketiniň maslahaty geçirildi
15.07.2021
Wideoaragatnaşyk arkaly Goşulyşmazlyk Hereketiniň ortamöhletleýin ministrler maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Türkmenistana wekilçilik etdi.Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary... Dowamyny oka