22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Paýtagtymyzyň şanly senesiniň hormatyna ýokary sylaglar
25.05.2021
24-nji maýda paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaralaryň çäklerinde, Aşgabady durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge uly şahsy goşantlaryny goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrl... Dowamyny oka

AŞGABAT — ALBUKERKE: doganlaşan şäherleriň gatnaşyklary ösdürilýär
25.05.2021
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň 25-nji maýyny Albukerke şäherinde şanly 140 ýyllygyny belleýän «Doganlaşan Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli «tegelek stoluň» başynda... Dowamyny oka

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
25.05.2021
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Sizi «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda giňden bellenilýän Aşgabat şäheriniň güni hem-de ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramy bilen tüýs ýürekden... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
24.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Owganystanyň, Gyrgyzystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri T... Dowamyny oka

Milli Liderimiz ählihalk ýowaryna gatnaşdy
23.05.2021
22-nji maýda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda şanly senä — Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan ählihalk ýowary geçirildi.Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow irden paýtagtymyzyň günortasynda Aşgab... Dowamyny oka

«Mekan» köşgündäki çäre «Ak şäherim Aşgabat» kitaby bilen tanyşdyryşlar tapgyryny dowam etdi
18.05.2021
Paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň  «Ak şäherim Aşgabat»  kitaby bilen tanyşdyryş dabarasyny  geçirildi. Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň guran çäresine wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Ber... Dowamyny oka

Türkmen talyplarynyň arasynda iňlis diline ökdeler belli boldy
18.05.2021
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp internet arkaly geçiren iňlis dili boýunça olimpiadasynyň netijesinde  2 ýeňiji we   baýrak eýele... Dowamyny oka

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
18.05.2021
17-nji maýda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda gepleşikler geçirildi.Tatarystanyň Baştutany «Oguz... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
18.05.2021
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Sizi ýokary ruhubelentlik bilen giňden hem-de dabaraly bellenýän şanly sene –— Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — parahatçylygyň... Dowamyny oka

Ekologiýa çäresi geçirildi
17.05.2021
Ýurtda welosiped hereketiniň giň gerim almagyna gönükdirilýän ekologik çäreleriň we köpçülikleýin işleriň çäginde demirgazyk sebitiň merkezinde welosiped ýörüşi geçirildi. Oňa dürli önümçilik edaralaryndan, jemgyýetçilik we sport guramalaryndan sagdy... Dowamyny oka