03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Resmi habarlar
23.05.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, körpelere bilim we terbiýe bermegiň hilini ýokarlandyrmak, olaryň irki ýaşdan başlap, beden, akyl we ruhy-ahlak taýdan sazlaşykly ösüşini we... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny bellemek hakynda
23.05.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen,... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen brifing
23.05.2020
22-nji maýda Daşary işler ministrliginde «Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyndaky halkara başlangyçlarynyň durmuşa geçirilişi» boýunça brifing boldy. Bu gezekki brifing hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz... Dowamyny oka

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy
23.05.2020
Ýetmiş dördünji sessiýa Gün tertibiniň 126-njy bendi Dünýäniň ilatynyň saglygy we daşary syýasatTürkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID-19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň Prezident... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
23.05.2020
22-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Eýranyň demirýolçularynyň arasynda gepleşikler geçirildi
22.05.2020
21-nji maýda «Türkmendemirýollary» agentliginde sanly wideoaragatnaşyk boýunça Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň üç taraplaýyn duşuşygy guraldy. Gepleşikleriň barş... Dowamyny oka

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň daşary syýasat edaralarynyň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi
22.05.2020
21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň daşary syýasat edaralarynyň derejesinde wideoaragatnaşyk boýunça geçirilen mejlise gatnaşdylar. Onlaýnduşuşygyň barşynda dür... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalygyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
22.05.2020
21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat hem-de gurluşyk we senagat toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlary E.Orazgeldiýewiň hem-de Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny g... Dowamyny oka

Türkmenistan ESKATO-nyň durnukly ösüş boýunça Aziýa-ýuwaş ummany forumyna gatnaşdy
21.05.2020
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn tertibinde BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) agzalan sebitler üçin 7-nji Durnukly ösüş forumy boýunça teleköpri geçirildi.Ozalky mejlisden bäri dö... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti durnukly ykdysady ösüş boýunça iş maslahatyny geçirdi
21.05.2020
20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag-kommunikasiýa we maliýe-ykdysadyýet toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlary B.Öwezowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.Ho... Dowamyny oka