11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Ýaponiýanyň DIM-niň ýolbaşçysy bagt we abadançylyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi
22.03.2021
Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň saýtynda Halkara Nowruz güni mynasybetli Ýaponiýanyň daşary işler ministri Tosimisu Moteginiň haty çap edildi.«Nowruz baýramyny belleýän Ýaponiýadaky we dünýädäki adamlaryň ählisini tüýs ýürekden gutlaýaryn.... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
21.03.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Gonkongdan, Maltadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýt... Dowamyny oka

Rumyniýanyň ilaty türkmen halkynyň taryhy, medeniýeti we däpleri bilen tanyşýar
21.03.2021
19-njy martda Buharestde Halkara Nowruz gününe bagyşlanan  sergi açyldy. Çäräni Türkmenistanyň we Eýranyň Rumyniýadaky diplomatik wekilhanalary Dmitriýe Gusti adyndaky Oba milli muzeýiniň ýardam bermeginde guradylar.Sergä Rumyniýanyň medeniýet minist... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli bahar baýramy mynasybetli türkmen halkyna gutlagy
21.03.2021
Mähriban halkym!Eziz watandaşlar!Sizi «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýetip gelen Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!Nowruz baýramy mynasybetli berkarar ýurdumyzda... Dowamyny oka

Türkmenistanlylar täzelenişiň we rowaçlygyň dabaralanmasyny özünde jemleýän Nowruzy garşyladylar
21.03.2021
Halkymyz Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny uly ruhubelentlikde dabaralandyrdy. Bahar paslynda tutuş ýurdumyz boýunça ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäreleri aýdym-sazly çykyşlar we türkmen halkynyň oňyn däp-dessurlary bilen türkmen topragyn... Dowamyny oka

Milli Liderimiz ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi
21.03.2021
20-nji martda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Bag nahallaryny ekmek boýunça ählihalk dabarasy tebigatyň janlanýan we gülleýän pursadyndaky sahawatyny, halkymyzyň... Dowamyny oka

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgysy» neşiriniň nobatdaky sany çapdan çykdy
19.03.2021
Dowamly çap edilýän «Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgysy» neşiriniň 13-nji goýberilişi çapdan çykdy, onda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar bilen geçirilen 2019-njy ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli syýasy we... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynyň ýagdaýy bilen tanyşdy
19.03.2021
18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli kömekçi hojalyklarda alnyp barylýan işler we köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine görülýän taýýarlygyň barşy bilen tan... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
18.03.2021
17-nji martda Daşary işler ministrliginde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Baş sekretary Helga Şmid bilen wideoduşuşyk geçirildi.Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän... Dowamyny oka

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi we maslahaty
18.03.2021
17-nji martda paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi we maslahaty öz işine başlady. Olar ýurdumyzyň telekeçileriniň 26 müňe golaýyny birleşdirýän bu iri düzümiň döredilen gününe bagyşlanýar.Telekeçiligiň gazananlarynyň sergis... Dowamyny oka