09.05.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Aşgabatda Aral deňziniň sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça dialog geçirildi
23.04.2021
22-nji aprelde Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň ýardam bermeginde Halkara Ýer gününiň bellenilmegi mynasybetli göni wideo... Dowamyny oka

Türkmenbaşy we Baku portlarynyň arasyndaky ýük daşalşynyň möçberi artdy
23.04.2021
Şu ýylyň birinji çärýeginde Türkmenbaşy we Baku portlarynyň arasyndaky ýük daşalşynyň möçberi artdy. Bu barada Report saýty «Бакинский международный морской торговый порт» («Bakuwyň halkara deňiz söwda porty») ÝPJ-ne salgylanyp habar berýär.Habarda G... Dowamyny oka

Ahalteke bedewleri gözelligiň we sazlaşygyň nusgasydyr
23.04.2021
22-nji aprelde Mary welaýat merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi.Dabaralar däp bolan at çapyşyklary bilen başlandy. Çapyşyklar Marynyň atçylyk sport toplumynda geçirildi. Bu toplum, tutuş ýurdumy... Dowamyny oka

Onlaýn-duşuşykda gämi gurluşygy ulgamynda türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
23.04.2021
Wideomaslahat aragatnaşygy arkaly «Türkmendenizderýaýollary» Agentliginiň we «Ак барс» Gämigurluşyk korporaisýasy PJ-nyň (Russiýa Federasiýasy) ýolbaşçylarynyň duşuşygy boldy.Duşuşykda taraplar özara gatnaşyklaryň giň meselelerini ara alyp maslahatla... Dowamyny oka

Türkmenistan BMG-niň dürli guramalarynyň düzümine nobatdaky gezek saýlanyldy
23.04.2021
BMG-den gelip gowşan hoş habarlar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň belent halkara abraýynyň, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetiniň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde BMG-niň Ykdysady we Durm... Dowamyny oka

Bilim ulgamynda türkmen-türk özara hereketleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
22.04.2021
20-nji aprelde göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda Bilim babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşininiň üçünji mejlisi geçirildi.     Wekiliýetlere Türkmenistanyň Bilim ministri Orazgeldi Gurbanow hem-de Türkiýe Respu... Dowamyny oka

Türkmenistan howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda işjeň orny eýeleýär
22.04.2021
21-nji aprelde ABŞ-nyň Prezidentiniň Howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça ýörite wekili Jon Kerriniň çakylygy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew  howanyň üýtgemeginiň meseleleri babatda wideoaragatnaşyk arkaly geç... Dowamyny oka

Türkmenistan BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy
22.04.2021
2021-nji ýylyň 20-21-nji apreli aralygynda Ženewada BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (BMG ÝYK) 69-njy mejlisiniň duşuşygy geçirildi. Aýlawly ykdysadyýet we geljek iki ýylyň dowamynda onuň ugruny kesgitlemek ulgamynda öňdebaryjy tejribeleri aly... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
22.04.2021
Onuň Alyhezreti,Türkmenistanyň Prezidentijenap Gurbanguly BerdimuhamedowaHormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy baradaky habary çuňňur gynanç bilen kabul etdim.Ýakyn ynsanyň aradan çykmagy ýürekle... Dowamyny oka

Türkmen lideri milli itşynaslykda gazanylan üstünlikler üçin hormatly atlary dakdy
22.04.2021
Türkmenistanyň Prezidentiniň  PERMANYTürkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň  «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly adyny dakmak hakyndaTürkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan alabaý itini Türkme... Dowamyny oka