13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Edermen gerçekleriň waspy / Toýly Hommyýew
Edermen gerçekleriň waspy / Toýly Hommyýew
14.01.2020 1010 Bäsleşik

Hormatly Prezidentimiziň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabyna buýsançnama

Ynsan oglunyň göbek ganynyň daman ýeri, ösüp-örňäp kemala gelen topragy – onuň ata Watany. Ata Watanda bagtyýar ýaşamak, deňli-derejeli döwlet gurmak her bir ynsanyň ýürek arzuwy. XX asyryň ahyrynda Türkmenistan döwletimiz özbaşdaklyk gazandy. Onuň yzysüre hemişelik Bitaraplyk syýasatyny ýöredip, «Açyk gapylary» yglan etdi. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň belent münberinde Türkmenistana hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesi berildi. Häzirki döwürde 12-nji dekabry bütin Ýer ýüzi «Halkara Bitaraplyk güni» hökmünde belleýär.

Eziz Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitaby watansöýüjiligi terbiýelemekde akabasy egsilmejek gymmatly çeşme. Bu kitabyň many kökenini çözleseň, onuň gudratdygyna göz ýetirmek bolýar. Milli Liderimiziň: «Mähriban Watanymyza söýgi akyldarlaryň pähimdarlyk mülküniň göwheridir. Çünki her bir dana sözüň many ýüki onuň watansöýüjiligi ündeýänligindedir» (11 s.) diýip nygtamagy, her dana jümleleriň manysyna düşünmäge giň ýol açýar. Iň asylly işler, döwletli tutumlar Watanyň beýgelmegi üçin amala aşyrylýar ahyryn.

Watanyň goragy ähli mukaddeslikleriň goragydyr. Garaşsyz, Baky Bitarap döwletimiziň abraýynyň belende galmagy bizi has-da guwandyrýar. Eziz Arkadagymyzyň bu kitaby külli türkmen halky, Watan goragçylary üçin sargytlaryň, ýol-ýörelgeleriň giden bir ummanydyr.

Kitabyň her bölümi bir dessan. On dört bölümiň içindäki maglumatlar durkuň bilen Watana berilmäge güýç-kuwwat eçilýär. Pederlerimiz Oguz hanyň, Süren serdaryň, Gorkut  atanyň, Görogly begiň, Alp Arslanyň, Jelaleddin Meňburnuň, Baýram hanyň, Togrul begiň, Çagry begiň, Magtymguly Pyragynyň, Keýmir serdaryň edermenligi, watançylygy hakynda dürli hekaýatlaryň üsti bilen täsirli söhbet edilýär. Äht etmek, wepadarlyk kasamy hakyndaky hekaýatlar hem kalbyňy heýjana salýar. Oguz handan gelýän bu ýörelgäni dowam edýän pederlerimiz Daňdanakan söweşinden soň agzybirlik hakynda äht edipdirler. Köneürgenç döwletiniň şasy Atsyzyň Soltan Sanjara ýazan hatyndan hem watançylyk kasamynyň geçmişde eýeleýän ornuna akyl ýetirmek bolýar. Bu hat orta asyrlarda Merkezi Aziýadaky halkara gatnaşyklarynyň taryhyndan bir ajaýyp sahypadyr.

Hormatly Prezidentimiziň bu kitabynda türkmen harby sungatynyň uzak taryhy döwrüň dowamynda ýeten sepgitleri barada gyzykly maglumatlar berilýär. Geçmişde halkymyzyň saz gurallarynyň diňe toý-dabaralarda çalynman, harby maksatlarda, ýörişlerde owaz etmek hyzmatyny ýerine ýetirendigi beýan edilýär. Birmahal harby ýörişlerde ulanylan saz gurallary ýigitleri ruhlandyran bolsa, indi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň altyn nesilleriniň elinde abadançylygy we parahatçylygy wasp edip ýaňlanýar.

Eziz Arkadagymyzyň bu kitabynyň many dürleri täze ylmy barlaglara badalga berýär. Watany söýmegi,  goragynda sak durmagy, mertligi, batyrlygy öwredýän, ylmy innowasion tehnologiýalardan baş çykarmagy nesihat edýän bu kitap elmydama biz üçin arzylydyr. Türkmen halkyna baky bagtyýarlygy bagyş eýlän, bize döredijilikli zähmet çekmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän mähriban Prezidentimize tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarys!

Toýly Hommyýew,

Magtymguly adyndaky TDU-nyň mugallymy.