18.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Biz Watanyň güýçli, batyr ýaşlary / Altyn Baýramdurdyýewa
Biz Watanyň güýçli, batyr ýaşlary / Altyn Baýramdurdyýewa
15.01.2020 574 Bäsleşik

Watanyň Tuguny belentde saklap,

Jan Watanym, iýdiren duzuňy haklap,

Kalbymyz, ýüregmiz hemişe päkläp,

Biz Watanyň batyr, esger ýaşlary.

Okarys, öwreneris Watanmyz üçin,

Geçmişimiz üçin, geljegmiz üçin,

Her bir daban ýeriň gymmaty üçin,

Janyn orta goýar Watan ýaşlary.

Berdimuhamet Annaýew adyn göterýäs,

Watan waspyn zybanmyza getirýäs,

Has köp okap, bilimmizi ýetirýäs,

Biz harby mekdebiň esger ýaşlary. 

Arkadag saýasynda bagtly biz, bagtly,

Ykbalymyz röwşen,  altyndan tagtly,

Oguzhan kowmy biz, bolup gaýratly,

Biz harby mekdebiň batyr ýaşlary.

Tuga togap eden Kasammyz üçin,

Jandan eziz görýän Watanmyz üçin,

Gahryman Arkadag, Gerçegmiz üçin,

Berkarar döwletiň harby ýaşlary.   

Öňe,  diňe öňe – baş şygarymyz,

Ugur aldyk röwşen ertä sary biz,

Watan şöhratymyz, baky şanymyz,

Arkadagyň nesli –  esger ýaşlar biz.  

Altyn Baýramdurdyýewa,

«Bereketli toprak» gazetiniň uly habarçysy, şahyr.