15.08.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan waspy / Wepa Hallyýew
Watan waspy / Wepa Hallyýew
15.01.2020 74635 Bäsleşik

Dünýä nusgalyk ýurdumyz, Arkadagyň saýasynda,

Şeýle amatly ýerleşen Ýer şarynyň aýasynda,

Arkadagym alyp barýar, öňe sary ak atynda,

Iň bagtly ynsanlaryň ýurdy bu gün Türkmenistan,

Bütin dünýäniň ýüzünde bu jümleler gazal-dessan.

Kämil ýaşlar terbiýelenýär Watançylyk ruhunda,

Ata-babaň synmaz ruhy ýaşyl ýaz deý Tugunda

jemlenendir, belent maksat Bitaraplygyň ýurdunda

Iň bagtly ynsanlaryň ýurdy bu gün Türkmenistan,

Bütin dünýäniň ýüzünde bu jümleler gazal-dessan.

Günbe-günden rowaç alýar, ösüş-özgerişleň bady

Bitaraplygyň mekany – bu ýyl Watanmyzyň ady,

Tutuş dünýä nusga bolup, barha artýar şan-şöhraty

Iň bagtly ynsanlaryň ýurdy bu gün Türkmenistan,

Bütin dünýäniň ýüzünde bu jümleler gazal-dessan.

Bitaraplyk, dost-doganlyk parahatlyk merkezidir,

Ak mermerli paýtagtym bar, tutuş dünýäň merjenidir,

Bagtyýarlyk döwrümiziň şu güni hem ertesidir,

Iň bagtly ynsanlaryň ýurdy bu gün Türkmenistan,

Bütin dünýäniň ýüzünde bu jümleler gazal-dessan.

Eşretli durmuş hözirin görüp ýaşaýar halkymyz,

Arkadagyň yhlasyndan baky geldi bu bagtymyz,

Şeýle eşretli durmuşda, manyly geçýär wagtymyz,

Iň bagtly ynsanlaryň ýurdy bu gün Türkmenistan,

Bütin dünýäniň ýüzünde bu jümleler gazal-dessan.

Wepa Hallyýew.