19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Kärleriň seresi – Watany goramak / Meýlis Ödäýew
Kärleriň seresi – Watany goramak / Meýlis Ödäýew
22.01.2020 16638 Bäsleşik

«Watanyny söýüp bilmedik, hiç kimi söýüp bilmez»

Köpden bäri Watan barada ýazmaga synanyşýaryn. Emma hiç biri başa barmaýan ýaly. Garalamalarym garalama ýagdaýynda galyp gidýär. Oýlasam, Watan hakynda ýazmak juda kyn ekeni. Näme üçindir, Watan bize Hudaý tarapyndan berlen beýik nygmat bolup, ol hakynda hernäçe ýazsaň hem ýene haýsydyr bir jähtleri galyp gidýän ýaly. Göýä diwarlary ejiz, reňksiz, wasp edip bolmajak äheňinde duýulýan ekeni. Watan barada aýtmakçy bolanlarym tükeniksiz, şonçalar köp welin, hat-da hasapdan azaşyp gidýäniňi duýman galýarsyň.

Bizi ata-enelerimiz kibi terbiýelän, eklän, gorap saklan Watanymyzy söýmek mukaddes borçdur. Ýer ýüzünde köp sanly kärler: lukman, gurluşykçy, mugallym, sürüji, daýhan...

Emma iň naýbaşysy – Watany goramak käri. Watany goramak mukaddes borçdur. Asyrlar geçip, halkyň hakydasynda Watan üçin gahrymanlarça göreşen mertlerimiziň atlary häli-şindi hormat bilen tutulýar.

Watan serhetden başlanýar. Ynsan dünýä gelşi bilen Watan öňündäki borjy hem-de wezipesi özi bilen bile bolýar. Her bir ynsan ömrüniň dowamynda «Watan maňa näme berdi?» diýmän, eýsem, «Men Watanyma näme berdim?» diýip ýaşamagy zerurdyr.

Watan – ynsanyň doglan mukaddes mesgeni bolup, onuň kalbynda ebedi galar we hiç haçan unudylmaz.

Watan düşünjesi we oňa bolan söýgi ene süýdi, ene kalby, ene mähir-muhabbeti, ene hüwdüsi bilen ýüregiňden ýer eýeleýär. Watan diýlende, ata-babalarymyzyň ýaşap geçen, göbek ganynyň daman ýeri hökmünde düşünýäris. Öz geçmişini tanan we gadyrlan ynsan üçin olar ýaşan mesgen Watandyr.

Watan duýgusy – bu öz halkyňy söýmek, buýsanmak, oňa hormat goýmak we gadryna ýetmekdir.

Watan duýgusy – bu özüniň halal maňlaý deri bilen eziz Watanymyzy abat eden pederlerimizi elmydama ýatlamakdyr.

Watan duýgusy – bu bütin ýer ýüzünde uly gahrymançylyk görkezen beýik şahsyýetlerimizi, watandaşlarymyzy unutmazlykdyr.

***

Perzentlerimiziň şatlygy süýji durmuş mysaly,

Ylym-bilim sepgitler, beýik döwletiň şany,

Türkmenimiň abraýy, ýaş nesilleriň buýsanjy,

Sylag-hormat, edep-ekram, gördüm men bu döwletde,

Ilim-ýurdum, Watan diýip ýaşaryn men elbetde.

Meýlis Ödäýew,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky

4-nji orta mekdebiniň mugallymy.