23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Iň gowy meýdan aşhanasy we çörek kärhanasy»
«Iň gowy meýdan aşhanasy we çörek kärhanasy»
03.05.2019 1345 Harby özgertmeler

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň tabynlygyndaky harby bölümlerde azyk gullugyna degişli tehniki serişdeleriň gurat ýagdaýda saklanylmagyny gazanmak we olary meýdan şertlerinde ýaýbaňlandyryp, niýetlenişi boýunça ulanmakda şahsy düzümiň hünär ussatlygyny kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümleriniň arasynda «Iň gowy meýdan aşhanasy we çörek kärhanasy» ady bilen bäsleşik yglan edildi.

Şeýle bäsleşikleriň geçirilmegi meýdan aşhanalarynyň we çörek kärhanalarynyň talabalaýyk saklanmagyny, olara tehniki idegleriň geçirilmegini gazandyrýar, degişli wezipeli harby gullukçylaryň hünärine bolan höwesiniň artmagyna getirýär. Iki tapgyrda alnyp barylýan bäsleşigiň ikinji tapgyry dowam edýär. Bäsleşige gatnaşyjy harby bölümleriň taýýarlykly gelenligi, Ýaragly Güýçlerimiziň söweşjeň ukyplylygynyň ýokarylygyndan habar berýär.

Bäsleşikde ýeňiji diýlip yglan edilen toparlara Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan Hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar.

Bäsleşigiň fotosuratlaryny Multimediýa bölüminden görüp bilersiňiz!

«Milli goşun».