23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Gullukdaş ýoldaşlar bilen hoşlaşyp
24.06.2019
Wagtyň çalt geçäýşini diýsene! Ýaragly Güýçlerimiziň esgerleri agzybir toparda bary-ýogy iki ýyl gulluk etseler-de, özleriniň bagry badaşan harby bölümleri bilen hoşlaşyk pursatlary örän duýgulandyryjydyr. Olar harby durmuşynyň çäklerinde iň kyn w... Dowamyny oka

Medeniýetiň mertebesi beýgelýär
21.06.2019
Ýakynlap gelýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi ýokary derejede geçirmäge gönükdirilen taýýarlyk işleri, eýýämden, ýurt derejesinde giň gerim aldy. Taryhda harby saz gurallary bilen meşhur bolan halkym... Dowamyny oka

Watana gulluk etmek – mukaddes borç
19.06.2019
Borçnama boýunça harby gulluk ýaşlary dürli sebäpler boýunça özüne çekýär. Ilkinji nobatda bu Watan öňündäki mukaddes borjuňy ýerine ýetirýäniň we ýurduň goranyş kuwwatyny artdyrýanyň üçin buýsanç duýgularyny döredýär. Şol sanda, olara döwlet tar... Dowamyny oka

Serkerdelik ýolunyň bosagasynda
15.06.2019
15-nji iýunda Türkmenistanyň Konstitusiýa binasynyň öňündäki giň meýdançada Harby akademiýanyň şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw jaýlarynyň uçurymlaryna okuwy üstünlikli tamamlanlygy barada diplomlaryň we döşe dakylýan nyş... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Milli Goşunymyzyň söweşjeň taýýarlygynyň duýdansyz barlagyny geçirdi
14.06.2019
13-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaragly Güýçleriň taýýarlyk we söweşjeň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen, gije ýarymdan agansoň, degiş... Dowamyny oka

Watan goragçylary ýokary söweşjeň taýýarlygyny görkezdiler
13.06.2019
13-nji iýun. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýyl üçin harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tassyklanan meýilnamasyna laýyklykda, Ýaragly Gü... Dowamyny oka

Ätiýaçlykdan kabul edilen bölümler
13.06.2019
13-nji iýun. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň buýrugy esasynda geçirilen harby okuw türgenleşigiň barşynda okuw maksatlary bilen ýaýbaňlandyrylan ätiýaçlykdaky harby borçlulary kabul etmek we olary taýýarlamak boýunça çäreler toplumy ýaýbaňla... Dowamyny oka

Ýokary we takyk asmana atyjy raketa toplumlary – üstünligiň açary
13.06.2019
13-nji iýun. 2019-njy ýyl üçin harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tassyklanan meýilnamasyna laýyklykda, Ýaragly Güýçleriň taýýarlyk we söweşjeň ukybyny duýdansyz barlamagyň netijesinde geçirilen harby okuw-türgenleşiginiň dowamynda Ýaragly Gü... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlar hüjüme geçende
13.06.2019
13-nji iýun. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hut özüniň gatnaşmagynda geçirilen harby okuw türgenleşiginde «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlar iň döwrebap harby tehnikalardan we iň täze enjamlardan peýdalanyp, bilelikde sazlaşykly her... Dowamyny oka

Harby – howa Güýçleri – asuda asmanymyzyň kepili
13.06.2019
13-nji iýun. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy soňky döwürde Milli goşunmyza gelip gowşan döwrebap harby-howa hem-de ýörite tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdyryldy. Harby tälimde Harby-howa Güýçleriniň uçarmanlary tarapyndan ýurdumyzyň Ýaragly G... Dowamyny oka