23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Esger ýoldaşymyzyň döredijilik üstünligi
Esger ýoldaşymyzyň döredijilik üstünligi
17.06.2022 4446 Habarlar | Harby Bilim

Esgeriň üstünligi – milli goşunymyzyň üstünligi. Muňa harby gullugyny birkemsiz berjaý edýän Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy, kiçi seržant Guwanç Mämiýewiň ýurdumyzda golaýlap gelýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öňüsyrasynda gazanan ýeňşi hem mysaldyr.

Kiçi seržant Mämiýew «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi tarapyndan yglan edilen «Halkyň Arkadagly zamanasy sungat nazaryýetinde» atly ýurdumyzyň sungaty öwrenijileriniň arasynda yglan edilen döredijilik bäsleşiginde 3-nji orna mynasyp bolup, Hormat haty we sowgatlar bilen sylaglandy. Ýurt boýunça geçirilen bäsleşikde abraýly orna mynasyp bolan esger ýoldaşymyzy gazanan döredijilik üstünligi bilen gutlap, oňa mundan beýläk hem şowlulyklary arzuwlaýarys. Ýeňiji ýigidimiz: «Watana bolan söýgi ylham bagyşlaýar, döredijilik üstünliklere atarýar. Şahyryň aýdyşy ýaly, ýüregimizde şu Watanyň ady bar. Watanymyzy we onuň sungatyny wasp etmekde yhlasymyzy gaýgyrmaryn. Harby gullukda zehin-ukybyňy açyp görkezmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Belent Serkerdebaşymyza alkyşlarymyz  tükeniksizdir» diýip, ýürek joşgunyny beýan edýär.

«Milli goşun».