02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Ählihalk ýowary ýokary guramaçylykly geçiriler
20.03.2019
19-njy martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyna döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewi çagyrdy. Ministr häzirki döwürde ýurdumyzyň obasenagat toplumynda alnyp barylýan iş... Dowamyny oka

Ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar
20.03.2019
19-njy martda geçirilen göni wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine 21-nji martda geçiriljek ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi. Bu ugurda zerur taýýarlyk... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
20.03.2019
19-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.Onuň dow... Dowamyny oka

Onuň Alyjenaby Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň Türkmenistana döwlet sapary boýunça BILELIKDÄKI BEÝANNAMA
19.03.2019
1. Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça 2019-njy ýylyň 17 — 19-njy martynda Onuň Alyjenaby Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrdy. Onuň... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Patyşa Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi
18.03.2019
18-nji martda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi.Dostlukly döwletleriň Baştutanlarynyň şu gezekki... Dowamyny oka

Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa türkmen paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi
17.03.2019
18-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we şu gün ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçiriler.Taraplar şu gezekki ýokary derejeli duşuşygyň... Dowamyny oka

Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahaty geçirildi
17.03.2019
2019-njy ýylyň 16-njy martynda Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahaty geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistana Bahreýn Patyşalygynyň işewürler toparynyň wekilleriniň ähmiýetli wekiliýeti geldi. Işewürler maslahatyna Türkmenistanyň mi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna
17.03.2019
Hormatly türkmen telekeçileri!Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň on bir ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda bazar gatnaşyklaryny emele... Dowamyny oka

Türkmenistan — BMG: nesilleriň abadançylygynyň bähbidine hyzmatdaşlyk
16.03.2019
15-nji martda paýtagtymyzdaky BMG-niň wekilhanasynyň binasynda Türkmenistanda 2018 — 2022-nji ýyllarda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tassyklan Hereketleriň milli meýilnamasynyň Ýo... Dowamyny oka

Bahreýn Patyşasy Türkmenistana gelýär
16.03.2019
15-nji martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde daşary işler ministri, wise-premýer R.Meredow Bahreýniň Patyşasynyň 17 — 19-njy martda Türkmenistana meýilleşdirilen döwlet saparyna taýýarlyk görlüşi barada habar berdi.Iki ýurduň arasynd... Dowamyny oka