22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri tamamlandy
01.12.2018
Paýtagtymyzyň “Watan” kinokonsert merkezinde Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy hem-de gazak we türkmen artistleriniň bilelikdäki konserti boldy. Bu çärä aýdym-saz we tans sungatynyň köp sanly janköýerleri, Türkmenistand... Dowamyny oka

“Oguzhan” köşkler toplumynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
01.12.2018
Döwlet Baştutanymyz ir säher bilen “Oguzhan” köşkler toplumyndan Ministrler Kabinetiniň binasyna tarap welosipedli ugrady. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, yzygiderli sport bilen meşgullanmak adamyň saglygyna oňyn täsir edýär. Hormatly Prezidentimiz... Dowamyny oka

Türkmen tagallasy ýene-de yklymlary birleşdirýär
01.12.2018
Bagtyýarlyk döwründe däp bolşuna görä, ykbalymyzy nurlandyrýan senelere beslenýän her bir ýylyň öz mynasyp ady bar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Biz 2018-nji ýyla «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip at berdik. Ata Watanymyz üç... Dowamyny oka

Doganlyk halklaryň ruhy gatnaşyklarynyň däplerini baýlaşdyryp
30.11.2018
Paýtagtymyzda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäre köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny berkitmäge täze itergi bermäge gönükdirilendir.Aşgabatda guralýan döredijil... Dowamyny oka

Jemgyýetçilik ösüşiniň bähbidine ylmyň we işewürligiň hyzmatdaşlygy
30.11.2018
Türkmenistanyň çäginde ilkinji arheologik ekspedisiýanyň 1904-nji ýylda Änewde öz işine başlandygyny ýatlatmalydyrys.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda Abiwerdiň günbatarynda tu... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna!
29.11.2018
Türkmenistanyň Mejlisiniň 6-njy çagyrylyşynyň 4-nji maslahaty, 2018-nji ýylyň 1-nji dekabrynda sagat 09:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçiriler. Deputatlary bellige almak 2018-nji ýylyň 1-nji dekabrynda sagat 08:00-da başlanýar. Dowamyny oka

«Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa» metbugat ýörişi ýa-da Brýusselde geçirilen bäş günüň täsiri
29.11.2018
Ýewropa ýurtlary özara birleşip hem goşulyşyp, Ýewropa Bileleşigini (ÝB) emele getirýärler. Ol Belgiýa Patyşalygynyň paýtagty Brýussel şäherinde ýerleşýär. Biz ÝB-de geçiren bäş günümizde, esasan, onuň Türkmenistan bilen gatnaşyklary nähili we nädere... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti «Gazprom» açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygyny kabul etdi
29.11.2018
Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Gazprom» açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi.Döwlet Baştutanymyz we myhman duşuşykda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda durmuşa geçirýän strategiýasyny nazara a... Dowamyny oka

Türkmenistan — halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmegiň başyny başlaýjy
28.11.2018
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongres merkezinde Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýa Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Piter Kallosy kabul etdi
28.11.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Pitr Kallosy kabul etdi.Milli Liderimiz ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy ugry bolan nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmak we... Dowamyny oka