22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde häzirkizaman sowadyjy ammar ulanmaga berildi
12.12.2018
Bitarap Türkmenistan üçin şanly sene bolan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binalaryň açylyş dabaralary geçirildi. Dabaralara welaýatlaryň, etraplaryň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri, hor... Dowamyny oka

Türkmenabat şäherinde täze binalaryň açylyş dabarasy boldy
12.12.2018
Düýn Türkmenabat şäherinde ammar jaýy bolan häzirkizaman sowadyjy enjamlar bilen üpjün edilen toplum ulanmaga berildi. Ol birbada 3 müň tonna gök önümleri saklamaga niýetlenendir.“Lebapmiwe” obasenagat hojalygynyň täze ammarynyň ulanmaga berilmegi... Dowamyny oka

Daşoguz şäherinde dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birbada üçüsi ulanmaga berildi
12.12.2018
Düýn Daşoguz şäherinde dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birbada üçüsi ulanmaga berildi. Olar Şagadam köçesiniň ugrunda ýerleşip, täze ýaşaýyş jaý toplumynyň möhüm bölegine öwrüldi. Ýakynda bu ýerde 500-den gowrak maşgalanyň täze jaýly bolmagyna şert... Dowamyny oka

ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk
12.12.2018
2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili jenap Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi.Duşuşygyň başynda Türkmenist... Dowamyny oka

Çekeleşikli geçen final
11.12.2018
Ozal habar berişimiz ýaly, şu gün Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň finaly Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Watançy» hokkeý topary bilen Türkmenistanyň I... Dowamyny oka

«Watançy» hokkeý topary finalda
11.12.2018
2012-nji ýylyň 12-nji aprelinde döredilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Watançy» hokkeý topary ministrligiň şahsy düzüminiň diňe bir Watan goragy ýaly mukaddes borjy ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, ýurdumyzyň sport abraýynyň has-da artm... Dowamyny oka

«Beýik Ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklary» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara
11.12.2018
Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Sizi «Beýik Ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklary» atly halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy, şeýle hem ýetip gelen Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gut... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
11.12.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyň gün tertibine ýurdumy... Dowamyny oka

Türkmenistan döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy aýgytly göreşýär
10.12.2018
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralar bilen bilelikde üstünlikli geçirilen ýörite çäreleriň birnäçesiniň barşynda ele salnan neşe serişdelerini, psihotrop maddalary, ýasa... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň gurluşygy bilen tanyşdy we Olimpiýa şäherçesine bardy
10.12.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow säher bilen adaty endigine eýerip, egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Ýolugra milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk in... Dowamyny oka