23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň mejlisine gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlaryny kabul etdi
31.05.2019
30-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Ismai... Dowamyny oka

Resmi habarlar
31.05.2019
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Miras» teleradioýaýlymynyň baş redaktory Kuwwatberdi Hezziýew Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we... Dowamyny oka

Ýaponiýanyň raýatlary üçin wiza almak tertibi ýeňilleşdirildi
30.05.2019
Syýahatçylyk ulgamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmek maksady bilen, «Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2005-nji ýylyň 13-nji iýulynda çykaran 7367-nji Karary bile... Dowamyny oka

Dubaý şäherinde türkmen halylarynyň söwdasyny guraýan dükan açylar
30.05.2019
29-njy maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, aýratyn-da, söwda toplumynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça durmuşa... Dowamyny oka

Ýurdumyzda häzirki wagtda binalaryň we desgalaryň 11 müň 339-synyň gurluşyk işleri alnyp barylýar
30.05.2019
29-njy maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow ýurdumyzda gurluşygy alnyp barylýan hem-de şu ýyl ulanylmaga beriljek iri önümçilik we durmuş maksatly binalar hem-de desgalar barada hasabat berdi. Wise-p... Dowamyny oka

22 – 24-nji oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly forum geçiriler
30.05.2019
29-njy maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyn... Dowamyny oka

Ahal welaýatynda agyz suw kärhanasynyň düýbi tutuldy
30.05.2019
29-njy maýda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde «Gül Zaman» hojalyk jemgyýetiniň arassalanan agyz suw kärhanasynyň düýbi tutuldy. Bu kärhana halkymyzy ekologiýa taýdan arassa ýerli önümlerimiz bile... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
30.05.2019
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Şu ýylyň 28-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 85-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň Halkara gaznas... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
30.05.2019
29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.Ir bilen milli Liderim... Dowamyny oka

Gadyr gijesi mynasybetli 764 raýatyň günäsi geçildi
30.05.2019
Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem mukaddes Gadyr gijesi mynas... Dowamyny oka