29.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmen karateçileri Wengriýada geçirilen dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş etdiler
05.11.2018
Wengriýanyň Giýor şäherinde 2-4-nji noýabr aralygynda geçen aşihara – karate boýunça dünýä çempionatynda türkmen türgenleri altyn medallaryň dördüsine mynasyp boldular. Ýaryşlara 14 ýurtdan 200 türgen gatnaşdy we bäsleşikler çekeleşikli hem-de dostlu... Dowamyny oka

Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda dünýä rekordlary goýuldy
05.11.2018
Türkmen paýtagtynda geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda üç agram derejesinde ýeňijiler kesgitlenildi.Eminler toparynyň çözgüdi esasynda 45 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewa onuň hakykatdan... Dowamyny oka

Belarusiýa bilen Koreýa Respublikasy ilkinji medallaryny gazandy
05.11.2018
Dünýä çempionatynyň 4-nji günündäki medallar ugrundaky bäsleşikleri 73 kg agramda çykyş edýän erkekler jemlediler.  Birbada götermekde hytaýly türgen Shi Zhiyong 164 kg göterip, altyn medal gazandy. Ol şol sanda birbada götermek boýunça ulularyň aras... Dowamyny oka

Aziýaly türgenler baýrakly orunlary eýelemeklerini dowam etdirýärler
04.11.2018
Dünýä çempionatynyň 4-nji gününde 67 kilograma çenli agramda erkekleriň arasyndaky bäsleşikler tamamlandy. Birbada götermekde hytaýly türgen Huang Minhao 152 kg göterip, altyn medalyň eýesi boldy. Hytaýly türgen Chen Lijun 150 kg göterip kümüş medal... Dowamyny oka

Zenanlaryň arasynda 49 kg-da medallar gowşuryldy
03.11.2018
Aşgabatda dowam edýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda zenanlaryň arasynda 49 kilogram agram derejesinde medallaryň eýeleri belli boldy. 11 türgeniň gatnaşmagynda geçirilen A toparyň ýaryşlary netijeleriň dürli-dürlüligi bilen tapawutlandy.... Dowamyny oka

Iki günde 12 rekord
02.11.2018
Iki güni yzda galan çempionatda şu gün ilkinji medallar gowşurylan bolsa, eýýäm 12-nji dünýä rekordy goýuldy. Olaryň 11-si ýaşlaryň, galan biri bolsa ulularyň arasynda goýlan rekorddyr.Çempionatyň ilkinji gününde erkekleriň arasynda 55 kilogram agram... Dowamyny oka

Ykbalyň bagtly pursatlary
02.11.2018
Türkmen halky üçin Watan mukaddeslik. Mukaddesligi goramak bolsa borçdur. Mukaddeslikleriň goragy ynanylan gerçekleriň özüni bagtly saýmaga doly haklary bardyr. Ata-babalarymyz Watan goragynyň her bir pursatyny toý hasaplapdyrlar. Hatda dogduk ülkesi... Dowamyny oka

Dünýä rekordyny gazanan iň ýaş türgen
02.11.2018
Dünýä çempionatynyň ilkinji güni 55 kilogramda çykyş edýän erkekleriň arasyndaky ýaryşda hemmeleriň ünsüni çeken waka şaýat bolduk. «B» topardaky bäsleşikde Massidda Sergio ýetginjekleriň arasyndaky dünýä rekordyny täzeledi. Ol iki görnüşiň jemi boýu... Dowamyny oka

Ilkinji gatnaşyjy türgenimizden 3 medal
02.11.2018
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda zenanlaryň arasynda 45kg agram derejesindäki ýaryşda ildeşlerimizi buýsandyrjak hoş habaryň şaýady bolduk. Bu ýaryşa ildeşimiz, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçyl... Dowamyny oka

Aşgabatda IWF-niň kongresi geçirildi
01.11.2018
Düýn paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) kongresi geçirildi. Onda sportuň bu görnüşini has-da ösdürmegiň esasy meseleleri we şu ýyl Türkmenistanda geçirilýän dünýä ýaryşynyň ähmiýe... Dowamyny oka