milli goshun logo
Deňiz çäklerimiziň gerçekleri
Deňiz çäklerimiziň gerçekleri
15.06.2024 506 Habarlar | Harby Bilim

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň uçurymlarynyň gutardyş dabarasy harby uçurymlar üçin ýatdagalyjy pursatlara beslendi. Balkan welaýatynda geçirilen dabarada harby uçurymlar ilkinji serkerdelik harby adyna mynasyp bolup, ýurt parahatçylygyny, asudalygyny goramak ýaly mukaddes wezipäni üstünlikli ýerine ýetirjekdiklerine ynandyrdylar.

  Harby deňizçiler geljekde Watanymyzy goramak boýunça öz borçlaryny ähli zatdan ileri tutup, deňiz serhetlerinde ýurdumyzyň hem-de halkymyzyň polat galkany, synmaz daýanjy bolup gulluk ederler. Deňiz serhedimizde parahatçylygy we howpsuzlygy gorap saklarlar, merdana ata-babalarymyzyň şöhratly ýörelgelerini mynasyp dowam ederler.

Dabara mynasybetli düşürilen täsirli pursatlary «Multimedia» bölümimizde görüp bilersiňiz!