02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Gowaça ekişine badalga berler
16.03.2019
15-nji martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew gowaça ekişine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.Welaýatlaryň gowaça ekmek üçin niýetlenen ekerançylyk meýdanlarynda ýerleri tekizlemek, geriş çekm... Dowamyny oka

Hyzmatlar sanly ulgama geçirilýär
16.03.2019
15-nji martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer D.Amangeldiýew hyzmatlaryň sanly ulgamyna geçmek we elektrik energiýasyny sarp edijiler bilen hasaplaşyklary alyp barmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.W... Dowamyny oka

«EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisine taýýarlyk işleri alnyp barylýar
16.03.2019
15-nji martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow Dubaý şäherinde geçiriljek «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň bölümini döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Söwda we daşary y... Dowamyny oka

Hususy ulgamyň 11 ýyllygyna bagyşlanan sergi şu gün başlaýar
16.03.2019
16-17-nji mart aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygyna bagyşlanyp telekeçileriň öndüren önümleriniň sergi-ýarmarkasy geçiriler.Sergä 188 sany türkmen firmasy gatnaşar we öz önümlerini sergil... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
16.03.2019
15-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda hökümet agzalary bilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem döwlet dur... Dowamyny oka

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň resmi saýty döredildi
15.03.2019
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasyna laýyklykda ähli pudaklary sanly ulgama geçirmek işleri alnyp barylýar. Ýakynda Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we... Dowamyny oka

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň Birinji mejlisi
15.03.2019
14-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ylalaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygty... Dowamyny oka

Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi
15.03.2019
2019-njy ýylyň 13-nji martynda Ankara şäherinde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň baştutanlyg... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň ilkinji hususy mikrobiologik barlaghanasy açyldy
15.03.2019
14-nji martda TSTB-de ýurdumyzdaky ilkinji hususy mikrobiologiýa barlaghanasynyň açylyş dabarasy boldy. Onda iýmit önümleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek we halkara ölçegler boýunça ygtyýarlylandyrmak üçin bu önümleriň garaşsyz seljermesi geçiriler... Dowamyny oka

Dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasy kesgitlenildi
14.03.2019
Ýakyn günlerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli medeniýet we tehnologiýa žurnaly bolan «Wired»-de dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasynyň sanawy çap edildi. Bu sanaw kitaphon okyjylarymyz üçin hem gyzykly bolar diýip umyt edýäris.1. Daniýa,... Dowamyny oka