02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Sagdyn jemgyýet — gülleýän ýurt
14.05.2019
13-nji maýda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde ýurdumyzyň BMG-niň üç sany edarasynyň agzalygyna saýlanylmagyna bagyşlanan maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän daşary syýa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
14.05.2019
14-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi. Myhman mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize öz ýurdunyň ýolbaşçylaryn... Dowamyny oka

Aşgabatda Halkara haly we dokma önümleri sergisi geçiriler
13.05.2019
26-27-nji maýda Aşgabatda Halkara haly we dokma önümleri sergisi geçiriler. Sergini Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi hem-de Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesi bilelikde gurnarlar.   Türkmenistanda her ýylda 1 million tonnadan gowrak p... Dowamyny oka

Türkmenistan — BMG: strategik hyzmatdaşlygyň täze belentlikleri
13.05.2019
11-nji maýda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň üçüsine — 2020 — 2022-nji ýyllar döwri üçin Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň, 2020 — 2024-nji... Dowamyny oka

Täze söwda dükanlary gurlar
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow söwda toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, täze dükanlary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, Aşgabat şäheriniň häkimli... Dowamyny oka

Milli Liderimiz welaýatlarda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyna berk gözegçilik etmegi tabşyrdy
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde milli Liderimiz wise-premýer Ç.Purçekowa ýüzlenip, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň örän gowşak işleýändigini nygtady. Ministrligiň ýolbaşçysy özüne degişli bolmadyk ähli... Dowamyny oka

2019-njy ýylda 224 müň tonna gant şugundury ýetişdiriler
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew oba hojalygy toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň we ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin işleriň barşy barada hasabat berdi. Hasa... Dowamyny oka

Seýsmiki töwekgelçiligi peseltmek boýunça alnyp barylýan işler
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow gözegçilik edýän pudaklarynda işleriň ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda seýsmiki töwekgelçiligi peseltmek boýunça alnyp bar... Dowamyny oka

Х Halkara gaz kongresine taýýarlyk işleri alnyp barylýar
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Meredow şu ýylyň 21 — 22-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Х Halkara gaz kongresini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat be... Dowamyny oka

GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV forumyna taýýarlyk görülýär
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy R.Meredow Aşgabatda 15-16-njy maýda geçiriljek GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV forumyny geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada... Dowamyny oka