28.06.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Nobatdaky güýzki çagyryş möwsümi tamamlandy
03.01.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine we beýleki goşunlaryna 2019-njy ýylyň güýzki çagyryş möwsümi resmi taýdan üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Türkmenistanyň «Harby bor... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gyş paslyna ýokary derejede taýýarlyk görüldi
02.01.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gyş paslyna ýokary derejede taýýarlyk görüldi. Çagyryş boýunça harby gullukçylaryň gulluk şertlerine aýratyn üns berilip, milli goşunymyzyň harby bölümleri we beýleki desgalary gyşa taýýarlanyldy. Watan goragçylar... Dowamyny oka

Döwlet sirkinde Täze ýyl mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi
31.12.2019
Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet sirkinde Ýaragly Güýçlerimiziň harby gullukçylary we olaryň maşgala agzalary üçin aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy guraldy. Täsirli tomaşalar Watan goragçylary üçin Täze ýylyň bosagasynda ajaýyp sowgat boldy.... Dowamyny oka

Watan goragçylaryň maşgalalary üçin Täze ýyl dabaralary
29.12.2019
Täze – 2019-njy ýylyň bosagasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň foýesinde harby gullukçylar we olaryň maşgalalary üçin dabaraly konsert geçirildi. Onda «Merdana nesiller» aýdym-saz toparynyň zehinli harby gulluk... Dowamyny oka

Geljekki Watan goragçylary üçin Täze ýyl baýramçylygy
29.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde Merkezi serkerdeler öýüniň «Merdana nesiller» aýdym-saz toparynyň we sungat işgärleriniň gatnaşmagynda Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk çä... Dowamyny oka

Kömekçi hojalyklaryň önümleri – täze ýyl saçaklarynyň bezegi
28.12.2019
Täze ýyl baýramçylygynda her bir maşgala saçagyny dürli naz-nygmatlar bilen bezemek isleýär. Täze ýyly her kim ýagşy niýetler, arzuw-islegler bilen garşylaýar. Ony nähili garşylasaň, baýramçylyk saçagyny dürli ir-iýmişlerden, naz-nygmatdan näçe kö... Dowamyny oka

Çagalar baglarynda Täze ýyl baýramçylygy
27.12.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz harby gullukçylaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da kämilleşmegine uly üns berýär. Şunuň bilen baglylykda Watan goragçylarynyň çagalarynyň Täze ýyl baýramyny şadyýan geçirmek... Dowamyny oka

Täze ýylyň bosagasynda geçirilýän dabaraly çärelere badalga berildi
19.12.2019
Täze ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde dabaraly çärelere badalga berildi. Bu çärelere serkerdeler, borçnama boýunça harby gullukçylar, harby talyplar, harby okuwçylar we milli goşunymyzyň esgerleri gatnaşýarlar.... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary ýaşlarda harby gulluga bolan höwesi artdyrýar
18.12.2019
Mälim bolşy ýaly, şu ýyl hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýörite maksatly toparlaryna «Türkmen edermen» ady dakyldy. Iýul we sentýabr aýlarynda milli goşunymyzyň söweşjeň taýýarl... Dowamyny oka

Watanymyzyň halkara abraýyny galdyrmak maksady bilen
15.12.2019
Häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyz tarapyndan milli goşunymyzyň rowaçlanmagy üçin döredilýän mümkinçiliklerden biziň edermen harby gullukçylarymyz bilim we sport boýunça ýaryşlarda örän gowy netijeler görkezýärler. Serkerdeler, esgerle... Dowamyny oka