29.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Täze ýylyň bosagasynda geçirilýän dabaraly çärelere badalga berildi
19.12.2019
Täze ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde dabaraly çärelere badalga berildi. Bu çärelere serkerdeler, borçnama boýunça harby gullukçylar, harby talyplar, harby okuwçylar we milli goşunymyzyň esgerleri gatnaşýarlar.... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary ýaşlarda harby gulluga bolan höwesi artdyrýar
18.12.2019
Mälim bolşy ýaly, şu ýyl hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýörite maksatly toparlaryna «Türkmen edermen» ady dakyldy. Iýul we sentýabr aýlarynda milli goşunymyzyň söweşjeň taýýarl... Dowamyny oka

Watanymyzyň halkara abraýyny galdyrmak maksady bilen
15.12.2019
Häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyz tarapyndan milli goşunymyzyň rowaçlanmagy üçin döredilýän mümkinçiliklerden biziň edermen harby gullukçylarymyz bilim we sport boýunça ýaryşlarda örän gowy netijeler görkezýärler. Serkerdeler, esgerle... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmek hakynda
14.12.2019
1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmeli. 2-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň Düzgünnamasyny tassyklamaly (goşulýar). 3-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň Ýazgysyny we plankasyn... Dowamyny oka

«Indi biz – esger!»
13.12.2019
2019-njy ýylyň çagyryş möwsüminiň çäklerinde milli goşunymyzyň hataryny dolduran ýaş esgerleriň harby kasamy kabul ediş dabaralary ýurdumyzyň dürli künjeginde üstünlikli geçirilýär. Harby kasamy kabul eden ýaş esgerler harby durmuşa uýgunlaşmak dö... Dowamyny oka

Bitaraplyk syýasatynyň dabaralanmagy
12.12.2019
12-nji dekabrda ýurdumyzda giň gerimde Halkara Bitaraplyk güni bellenildi. Däp bolşy ýaly, baýramçylygyň bosagasynda birnäçe binalaryň dabaraly açylyşy geçirildi. Dabaraly ýagdaýda ýaşaýyş jaýlary, önümçilik desgalary ulanylmaga berildi.Şu gün ird... Dowamyny oka

«Sagboluň, serkerdeler!»
04.12.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümlerinde, şeýle hem taryhy ýadygärlikleriň ýerleşýän ýerlerinde milli goşunymyzyň hatarynda iki ýyl gulluk edip, ätiýaja goýberilýän esgerleri gutlamak üçin dabaraly ýagdaýda çäreler geçirildi.Mukaddes... Dowamyny oka

Deputatlaryň garamagyna «Türkmen edermen» medalyny döretmek hakynda Kanunynyň taslamasy hödürlendi
30.11.2019
30-njy noýabrda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň sekizinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça to... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine hoş geldiňiz!
30.11.2019
Ýaragly Güýçlerde gulluk – her bir erkek adamyň terjimehalynda möhüm tapgyr bolup durýar. Bu ýerde sen gowy durmuş mekdebini geçmek bilen bir hatarda, hakyky dostlaryňy taparsyň, beden we ruhy taýdan kämilleşersiň, jahyl çykarsyň, saňa söweşjeň ýa... Dowamyny oka

Çagyryş boýunça harby gulluk barada 5 gyzykly hakykat
19.11.2019
Harby gulluga çagyrylýan raýatlar özlerine harby gullukda nämeleriň garaşýandygyny takyk bilmeýärler. Biz öz nobatymyzda olaryň düşünjelerini giňeltmek üçin çagyryş boýunça harby gullugyň 5 sany gyzykly hakykaty barada bellemegi makul bildik. 1. H... Dowamyny oka