01.12.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Serkerdäniň göreldesi – şahsy düzümiň ýörelgesi
16.11.2017
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyzy mundan beýläk-de özgertmek, şan-şöhratyny we halkara abraýyny artdyrmak, döwletimiziň dünýädäki ornuny has-da berkitmek, ýaş nesli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistana, çäksiz buýsanç, s... Dowamyny oka

Oguz mekanynda täze kitabyň dabarasy
23.10.2017
Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda ýerleşýän Medeniýet köşginde Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Harby gullukçylaryň gatnaşmaklarynda geçirilen bu çärede çykyş ed... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär
10.10.2017
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär:– Çagalar üçin iňlis dili (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)– Şekillendiriş sungaty (5 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)– Dünýä halklarynyň tanslary we... Dowamyny oka

Döredijilik ruhy göterilişiniň baýraklary
09.10.2017
Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly atlara mynasyp bolan hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri bolan medeniýet we sungat işgärlerini sylaglamak dabarasy boldy.Köp mü... Dowamyny oka