22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl gutlaglaryny kabul etdi
29.12.2018
Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow nurana, şatlykly we hemmeler tarapyndan söýülýän Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminden gutlaglary kabul etdi.Ýygnananlar — Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabin... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
29.12.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky iň soňky mejlisini geçirdi. Onda 2018-nji ýylyň deslapky jemleri jemlenildi.Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, şu ýyl Ministrler Kabi... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy
29.12.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalaryň şatlygyny paý... Dowamyny oka

Türkmen diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça Okuw merkezi açyldy
28.12.2018
Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiň döredilmeginiň 10 ýyllygyna we ýurdumyzyň diplomatiýasynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça Okuw merkeziniň açylmagyna bagyşlanan maslahat geçirildi.Täze merkeziň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi
28.12.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.Iki ýurduň Liderleri birek-biregi ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, emele gelen gatna... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi
28.12.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Iki döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, birek-biregi ýetip gelýän Täze, 2019-njy ýyl b... Dowamyny oka

Ýetip gelýän Täze ýyl mynasybetli aýdym-saz sowgady
28.12.2018
Paýtagtymyzdaky Gyşky oýunlar sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” şygary astynda geçjek Täze, 2019-njy ýyla bagyşlanan aýdym-sazly dabara boldy.Konsertd... Dowamyny oka

Rowaçlygyň Watanynda Täze ýyl
27.12.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda okamaga, işlemäge, bagtly ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredilen. Şu jähetden, bu ýetip gelen Täze ýyl, Watanymyzy gözüniň göreji deý gorap ýören harby gullukçylaryň,... Dowamyny oka

Azyk bolçulygy obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň baş maksadydyr
27.12.2018
20-nji dekabrda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2019-njy ýylda yzygiderli ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen birnäçe wezipeleri kesgitledi. Geljek ýyl... Dowamyny oka

Pudaklaýyn forumlar — 2018: Türkmenistanyň şähergurluşyk maksatnamasynyň gerimi — halkyň bähbidine
24.12.2018
Milli Liderimiz möhüm gurluşyk taslamalarynyň başyny başlamak bilen, şolary işläp taýýarlamagyň hem-de durmuşa geçirmegiň ähli tapgyrlaryny yzygiderli gözegçilikde saklap, öňde goýlan wezipeleri çözmäge, şol sanda bezeg we ekologiýa ugurlary, desg... Dowamyny oka