23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslahatyň wekilleriniň üns merkezinde
13.06.2019
Paýtagtymyzda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahat açyldy. Ylymlar gününe bagyşlanan foruma türkmen alymlary, şeýle hem dünýäniň 20 ýurdunyň ylmy toparlarynyň mugallymlary w... Dowamyny oka

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler
13.06.2019
Ýurdumyzda galla oragynyň depgini barha giň gerime eýe bolýar. 12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem güýzlük bugdaýyň oragyna girişdiler.Daşoguz w... Dowamyny oka

Ýaş zehinler — türkmen ylmynyň geljegi
13.06.2019
12-nji iýunda şanly sene — Ylymlar güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň maslahatlar zalynda ýaş alymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine baýraklary gowşurmak dabarasy boldy. Bäsleşik Ylymlar akademiýasy... Dowamyny oka

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň gurluşy tassyklandy
13.06.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda syýahatçylyk ugurlarynyň geografiýasyny we köpdürliligini giňeltmek, hyzmatlaryň hilini we görnüşlerini ýokarlandyrmak, bu pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmek m... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň ady üýtgedildi
13.06.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmek, sport ulgamy üçin ýokary derejeli hünärmenleriň, ussat türgenleriň, tälimçileriň taýýarlygyny kämilleşdirmek maksady bilen, Tür... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň ady üýtgedildi
13.06.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ulag pudagy hem-de ýaşaýyş jaý-jemagat ulgamlary üçin ýokary derejeli inženerleri we tehnologlary taýýarlamagy kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resmina... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty dörediler
13.06.2019
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň işini talabalaýyk ýola goýmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen bu institutyň gurluşy tassyklanyldy. Resminama laýyklykda, Bilim ministrlig... Dowamyny oka

Ylymlar akademiýasyna 35 million manat möçberinde pul serişdesi bölünip berildi
13.06.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzyň ylmy kuwwatyny has-da artdyrmak, ylmyň iň täze gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmak, şeýle hem Ylymlar akademiýasynyň we onuň garamagyndaky ylmy-barlag institutlarynyň, edara-... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi
13.06.2019
12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirdi.Şanly waka mynasybetli bu ýerde sergi ýaýbaňlandyrylyp, onuň düzümine milli Liderimiziň... Dowamyny oka

Singapur Respublikasynda türkmen-singapur syýasy geňeşmeleri geçirildi
12.06.2019
11-nji iýunda Singapurda Türkmenistanyň we Singapur Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Singapur tarapyndan geňeşmelere Singapuryň Daşary işler ministriniň Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti boýunça orunbasa... Dowamyny oka