17.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Medeniýet hepdeligi-2020: ikinji gün
Medeniýet hepdeligi-2020: ikinji gün
24.06.2020 380 Habarlar

23-nji iýunda Daşoguz welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasynyň çäklerinde döredijilik çäresine gatnaşyjylaryň täsin binagärlik we arheologik ýadygärliklere baryp görmegi göz öňünde tutuldy. Şolaryň ençemesi ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi.

Şeýle hem şu gün Ýaşlar kölüniň kenaryndaky meýdançada «Bitaraplygyň mekanynda – bagtyýar çagalyk» atly köp öwüşginli çagalar baýramçylygy geçirildi.

Soňra medeni forumyň çäreleri ilkinji gezek S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Altyn ýol» geňeşliginiň döwrebap oba Medeniýet öýünde dowam etdi. Bu ýerde milli medeni syýasaty durmuşa geçirmek babatda kino sungatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine bagyşlanan duşuşyk geçirildi. Soňra «Beýik Ýüpek ýoly» atly taryhy filmiň ilkinji görkezilişi boldy. Bu film milli Liderimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň esasynda döredildi.

Dabaralar agşam Daşoguz şäheriniň merkezi böleginde ýerleşýän Magtymguly meýdançasynda dowam etdi. Bu ýerde, beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň öňünde «Belent waspyň dilde dessan, Arkadagly Türkmenistan» atly edebi çäre geçirildi. Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününiň maksatnamasy ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti bilen tamamlandy.