12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Döwletjan Ýagşymyradow samboçylarymyz bilen duşuşdy
08.04.2019
7-nji aprelda Olimpiýa şäherçesinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen dabaralara ACB (Absolute Championship Berkut) çempiony we Absolute Championship Akhmat (ACA) turniriniň çempiony bolan garyşyk başa-baş söweş boýunça dünýäniň iki gez... Dowamyny oka

Türkmen sportumyz dünýäň naýbaşy
05.04.2019
Bilşimiz ýaly, Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanyp geçirilýän dabaralar, sport çäreleri ýurdumyzyň ähli künjünde uludan bellenip geçilýär. Şonuň ýaly dabaralaryň biri hem Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň sport meýdançasynd... Dowamyny oka

Türkmenistanly türgenleriň BAE-de geçirilen Ýörite Olimpiadada gazanan üstünlikleri
26.03.2019
Abu-Dabide (Birleşen Arap Emirlikleri) geçen 2019-njy ýylyň Ýörite Olimpiadasynyň Bütindünýä tomusky oýunlarynda biziň türgenlerimiz ýokary sylaglaryň ýedisini — üç altyn, iki kümüş we iki bürünç medala mynasyp boldular. Tennis, stoluň üs... Dowamyny oka

Harby türgeniň gatnaşan ýaryşyndan 12 medal
25.03.2019
Türkmen samboçylary Moskwanyň «Lužniki» olimpiýa toplumynda 22-nji martda badalga alan «Harlampiýewiň ýadygärligine» dünýä kubogy ugrunda ýaryşlarda on iki medala — üç kümüş we dokuz bürünç medala eýe boldular.Bu ýaryşa Türkmenistanyň Goranmak min... Dowamyny oka

Aziýa çempionatyndan iki kümüş
25.03.2019
Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Bator şäherinde erkin göreş boýunça ýaşlaryň arasynda Aziýa çempionaty tamamlandy, onda biziň ildeşlerimiz Döwletmyrat Orazgylyjow (86 kilograma çenli) we Azat Gajyýew (92 kilograma çenli) kümüş medallara eýe boldular.Tü... Dowamyny oka

Türgenimiz dünýä çempionatynda bürünç medal gazandy
12.03.2019
Şu günler ABŞ-da ýaşlaryň arasynda geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ildeşimiz Bektimur Reýimow bürünç medala eýe boldy.Türkmenistanly türgen bu baýragy 67 kilograma çenli agramlyk derejesinde çykyş edip gazandy. Türkmen türgenine... Dowamyny oka

Futzal boýunça Türkmenistanyň ilkinji naýbaşy kubogy «Köpetdagda»
11.03.2019
10-njy martda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde futzal boýunça Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin naýbaşy kubogynyň eýesi belli boldy. Öň hem belleýşimiz ýaly jemleýji bäsleşik Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi «Deňizçi» topary bilen ýurdumyzyň çemp... Dowamyny oka

Türkmenistanyň taryhynda futzal boýunça ilkinji kubok duşuşygy geçiriler
10.03.2019
10-njy martda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek futzal boýunça Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk geçiriler. Ilkinji duşuşyk Türkmenistanyň çempiony - Içeri işler ministrliginiň «Köpetdagy» bilen Türkmenbaşynyň Hal... Dowamyny oka

Harby türgeniň halkara ýaryşyndaky üstünligi
02.03.2019
Mälim bolşy ýaly, harby türgenleriň gazanýan sport üstünliklerini web-saýtymyzda yzygiderli paýlaşýarys. Ine, ýaňy-ýakynda hem Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde jiu-jitsu sporty boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Bu halkara ýaryşyn... Dowamyny oka

Gadymy türkmen oýnunyň häzirkizaman öwüşgini
25.02.2019
Özüniň bäşmüňýyllyk taryhynda ýetmiş döwlet, şol sanda iri imperiýalary guran türkmenler öz çagalaryny ir döwürlerden başlap, durmuşa uýgunlaşdyrmak üçin halkyň terbiýeçilik tejribesine giren oýunlary we sport maşklaryny ulanypdyrlar. Bu oýunlary... Dowamyny oka