09.08.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Aşgabatda iri sport ýaryşynyň komitetleriniň mejlisleri geçirilýär
29.10.2018
Düýn paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň “Sport” myhmanhanasynda 1-nji noýabrda badalga beriljek Agyr atletika boýunça 2018-nji ýylyň dünýä çempionatynyň lukmançylyk, tehniki, tälimçiler we ýerine ýetiriji komitetleriniň ilkinji mejlisleri geçirildi.... Dowamyny oka

Ugur «Tokio 2020-ä»
27.10.2018
Türkmen sportunyň bütin dünýäde dabaralanýan günlerinde, ýene sanlyja günlerden gözel paýtagtymyz Aşgabat 84-nji Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny öz goýnunda geçirer. Bilşimiz ýaly, Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) Ýerine ýetiriji... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimize ýaryşyň ýadygärlik nyşanlary gowşuryldy
27.10.2018
Düýnki geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow Aşgabatda şu ýylyň 28-nji oktýabry — 10-njy noýabry aralygynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmegine görülýän taý... Dowamyny oka

Iň köp medal gazanan ýurtlar
25.10.2018
Şu wagta çenli geçirilen 83 Dünýä çempionatynda iň köp altyn medal gazanan ýurt Hytaý bolup, olar 165 altyn medala eýelik edýärler. 74 kümüş we 37 bürünç, jemi 276 medal gazanan hytaýly türgenler 1-nji ýeri eýeleýär.Ozalky Soýuzyň agyr atletikaçylary... Dowamyny oka

Agyr atletika boýunça ilkinji ýaryşlar
25.10.2018
Ilkinji Dünýä çempionaty 1891-nji ýylyň 28-nji martynda, ýagny 1 günde geçirilýär. Oňa 6 ýurtdan 7 türgen gatnaşýar. Şol döwürler belli bir agramlyk bolman, iň ýokary netije görkezen türgen britaniýaly Edward Lawrens Lewi bolýar. Onuň näçeräk göteren... Dowamyny oka

Iň köp medally türgenler
25.10.2018
Dünýä çempionatlarynda iň köp altyn medal gazanan türgenleriň sanawynda 1942-2011-nji ýyllarda ýaşan ozalky Soýuzyň ştangaçysy Wasiliý Alekseýew barýar. 110 kg agramdan ýokary derejede çykyş eden türgen 8 altyn medal gazandy. Ýene şonçarak Ýewropada-... Dowamyny oka

Agyr atletikanyň sport enjamlary
25.10.2018
Spor­tuň Olim­pi­ýa gör­nü­şi bo­lan agyr at­le­ti­ka­nyň esa­sy en­jam­la­ry de­mir­den yba­rat­dyr. Agyr­lyk daş­la­ry­nyň her­si­niň öz reň­ki bo­lup, ulu­lar 4 görnüşli ag­ram­da, ki­çi­ler 6 görnüşli ag­ram­da bol­ýar. Olar tür­ge­niň öz ag­ra­m... Dowamyny oka

Dokma senagatynyň kärhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna lybaslaryň 1300-e golaýy toplumyny taýýarladylar
25.10.2018
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak türgenler we ýaryşyň myhmanlary üçin ýedi müňe golaý lybas we esbap taýýarladylar. Dünýä birinjiligine gatnaşýanlaryň lyb... Dowamyny oka

Dünýä çempionatynyň Petekleri satylyp başlandy
21.10.2018
Aşgabat şäherinde geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň guramaçylyk komiteti duşuşyklara tomaşa etmäge hukuk berýän petekleriň satuwyna badalga berdi.Guramaçylyk komiteti tarapyndan berilýän habarda aýdylyşy ýaly, agyr atletika sportun... Dowamyny oka

Harby türgenimiziň nobatdaky üstünligi
15.10.2018
Häzirki wagtda mähriban Watanymyz sport ulgamynda dünýä derejesinde uly abraýdan peýdalanýar. Türkmenistan diýarymyz abraýly ýaryşlary kabul edýär, şeýle-de ussat türgenlerine dünýäniň dürli ýurtlarynda geçirilýän ýaryşlara gatnaşmaga şert döredýär.Ý... Dowamyny oka