12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby türgeniň halkara ýeňşi
Harby türgeniň halkara ýeňşi
16.11.2021 2270 Sport

2021-nji ýylyň 12 – 14-nji noýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde Sambo boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň sambo we söweş sambosy boýunça milli ýygyndy topary hem gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler. Halkara sambo federasiýasynyň (FIAS) maglumatyna görä, Daşkentdäki dünýä çempionatyna 50 döwletden wekil gatnaşdy.

Türkmenistanyň sambo boýunça dünýä çempionatyndaky ilkinji medalyny Nedir Allaberdiýew gazandy. 28 ýaşly samboçy 79 kilogram agramda bürünç medala eýe boldy. Şonuň ýaly-da, söweşjeň sambonyň wekilleri hem ýurdumyzyň ýygyndysynyň gazanan medalynyň sanyny artdyrmagy başardylar. 71 kilogram agramda Abdylla Babaýew, 79 kilogram agramda Rüstem Penjiýew dagy dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldular.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby gullukçysy Rüstem Penjiýewiň gazanan nobatdaky halkara ýeňşi ähli Watan goragçylarynyň buýsanjyny artdyrdy. Harby türgeniň bu üstünligi harby gullukçylaryň hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanýandyklarynyň, şeýle hem ýurdumyzyň dünýä derjesindäki sport abraýynyň barha artýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

«Milli goşun».