23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Harby türgenler bäsleşdiler
26.01.2022
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby gullukçylaryň baýramçylyk ruhuny artdyrmak maksady bilen, dürli sport ýaryşlaryna uly orun berildi. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň sport meýdançasynda Gündogaryň başa-baş söwe... Dowamyny oka

Harby türgeniň halkara ýeňşi
16.11.2021
2021-nji ýylyň 12 – 14-nji noýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde Sambo boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň sambo we söweş sambosy boýunça milli ýygyndy topary hem gatnaşyp, üstünlikli çykyş etd... Dowamyny oka

Belent üstünlikleriň basgançagynda
22.08.2021
«Hoş habaryň ganaty bar» diýilýär. Hakykatdan-da, ata Watanymyz Türkmenistan halkara derejeli hoş habarlary ýygy-ýygydan kabul edýär. 27-nji iýulda Ýaponiýadan gelip gowşan şatlykly habar – agyr atletikaçy türgenimiz Polina Gurýewanyň Olimpiýa oýunla... Dowamyny oka

Watany beýgeldeniň özi hem beýik
22.08.2021
Watany beýgelden ynsanlaryň ady taryha ebedi möhürlenýär. Watan özüniň ägirtleri bilen tanalýar. Islendik kärde, islendik hünärde zähmet çekip, ata ýurduň, il-ulsuň abraý-mertebesiniň goragynda gezmek, megerem, bagtyň ulusy. Şeýle ynsanlary Watan... Dowamyny oka

Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy
27.07.2021
Ine, bu gün asly beýik türkmen milletiniň häzirki zaman taryhyna ýene bir gezek şöhratly wakalaryň biri altyn harplar bilen ýazylldy – Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport u... Dowamyny oka

Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gulluk... Dowamyny oka

Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr
26.10.2020
Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň arasynda dürli medeni-köpçülik çäreleri, sport ýaryşlary geçirilýär. Şeýle sport çäreleriniň biri Türk... Dowamyny oka

Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili
26.10.2020
    Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplarynyň gatnaşmagynda guralan köpçülikleýin welosipedli ýöriş hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçirilýän sport çäreleriniň naý... Dowamyny oka

Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi
13.02.2020
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň jemleýji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň sylaglarynyň üsti ýene bir altyn medal bilen ýetirildi.Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasat... Dowamyny oka

Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar
12.02.2020
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň nobatdaky gününde Türkmenistanyň ýygyndysy ýene-de üç medala mynasyp boldy.Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň 5-nji s... Dowamyny oka