23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanly samboçylaryň üstünligi
Türkmenistanly samboçylaryň üstünligi
16.02.2024 995 Sport

Ýakynda Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndysynyň wekilleri Belarus Respublikasynda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirip, onuň çäklerinde dostlukly döwletiň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky halkara ýaryşa-da gatnaşdylar.

28-nji gezek geçirilen halkara ýaryşa Ermenistandan, Belarusdan, Bolgariýadan, Germaniýadan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Hytaýdan, Russiýadan, Täjigistandan we Türkmenistandan türgenleriň 200-den gowragy gatnaşdy. Şolaryň 37-si türkmenistanly samboçylardyr.

Ýeri gelende bellesek, bu ýaryşda ildeşlerimiziň dördüsi çempion bolmagy başardy. Has takygy, Möminjan Arzykulow, Maksat Annagylyjow, Agasapar Muhadow, Suwhan Öwezgeldiýew dagy Döwlet baýdagymyzy ýeňiş münberinde parlatmagy başardylar.

Türgenler iki günläp bu oýnuň iki görnüşi boýunça medallaryň 21 toplumy üçin göreşdiler. Olar abraýly ýaryşda dürli derejeli medallaryň 15-sini gazanyp, toparlaýyn hasapda üçünji orna mynasyp boldular.