02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara
15.11.2018
Hormatly CAREC Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylar!Hanymlar we jenaplar!Sizi Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň «CAREC 2030: Söwdany giňeltmek we diwersifikasiýa ýardam bermek» atly Merkezi Aziýada se... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi
15.11.2018
Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Demokratik partiýanyň I maslahaty geçirildi. Onda Halk Maslahatynyň birinji mejlisiniň çözgütleri babatda ileri tutulýan wezipelere garaldy, şeýle hem Türkmen döwletiniň täze taryhynyň häzirki tap... Dowamyny oka

Türkmenistanyň polat ýollarynyň geçirijilik kuwwaty artýar
15.11.2018
Ulag kommunikasiýalarynyň ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu möhüm strategik ulgamda ýurdumyzyň amala aşyrýan taslamalary halkara söwda-ykdysady, syýahatçylyk,... Dowamyny oka

Türkmenistanda Braziliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
15.11.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Marsiýa Donner Abreudan ynanç hatyny kabul etdi.Mill... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
15.11.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysy Takehiko Nakaony kabul etdi.Myhman milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, AÖB-niň biziň ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy... Dowamyny oka

Türkmenistanda ýöriteleşdirilen halkara forum geçirilýär
14.11.2018
Düýn paýtagtymyzda ýurdumyzyň Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat öz işi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi
14.11.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, mizemez dostluk, iki doganlyk halkyň taryhy-me... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi
14.11.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi.Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýe... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
13.11.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly n... Dowamyny oka

Türkmen suratkeşleriniň eserlerinde hasyl baýramynyň waspy
13.11.2018
Şekillendiriş sungaty muzeýinde Hasyl baýramy mynasybetli tematiki sergi açyldy, onuň merkezinde Gennadiý Babikowyň türkmen halkynyň zähmetsöýerligini we myhmansöýerligini wasp edýän natýurmorty goýlupdyr. Sahawatly türkmen topragynda Gün yssysy-ý... Dowamyny oka