02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanda dünýäniň nebitgaz senagatynyň gazananlary görkezilýär
21.11.2018
Paýtagtymyzda “Türkmennebit” döwlet konserni hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018” (OGT-2018) atly XXIII halkara sergi we maslahat öz işine başlady.Dünýäniň işewürlik senenamasynda mäkäm... Dowamyny oka

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» atly XXIII halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylara
20.11.2018
Hormatly halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar!Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak maksady bilen Aşgabatda geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» atly XXIII halkara maslahatynyň we... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
20.11.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gat... Dowamyny oka

Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi
20.11.2018
Düýn paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda sanly ykdysadyýete bagyşlanan okuw maslahaty başlandy. Çäräni ýurdumyzyň Ylymlar Akademiýasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilelikde guradylar.Okuw masl... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi
17.11.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine s... Dowamyny oka

Kiçigöwün, uly şahyr Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýew hakda söz
17.11.2018
Obada ösüp ulalan, oglanlygynda obadaşlaryna onluk çyranyň yşygyna kän dessanlar okap beren, Göroglyny lükgeligine ýat beklän Atamyrat aganyň oglanlygyny ýatlap, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejebow şeýle degişýär: «Goja çagalygynda her gij... Dowamyny oka

Ýaş Watan goragçylarynyň üstünligi
16.11.2018
Biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen uly ösüşleriň, öňegidişlikleriň şaýady bolýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň ösmeginde we özgermeginde ýaşlara has uly ynam bildirip: «Ýaş... Dowamyny oka

Türkmenistanda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
16.11.2018
Düýn türkmen paýtagtynda Merkezi Aziýa Sebit Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahaty geçirildi. “Ýyldyz” myhmanhanasynda geçirilen maslahata CAREC Maksatnamasyna girýän ýurtlaryň, şeýle hem Aziýanyň ösüş bankynyň, Bü... Dowamyny oka

Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabide “Adipeс–2018” atly nebitgaz sergi–maslahatyna gatnaşdy
16.11.2018
2018–nji ýylyň 12–15-nji noýabry aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde bu ýurduň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al-Nahaýýanyň howandarlygynda “ADIPEС–2018” atly 21-nji halkara nebit-gaz sergisi we maslahaty geçirildi.“ADIPEС–20... Dowamyny oka

Türkmenistan-Italiýa: özara peýdaly hyzmatdaşlyk ösdürilýär
16.11.2018
Düýn paýtagtymyzda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Italiýanyň söwda boýunça agentliginiň bilelikde guramagynda türkmen-italýan işewürlik maslahaty boldy.Iki ýurduň ykdysady taýdan gatnaşyklaryny berkitmekde möhüm ädime öwrülen bu maslahata... Dowamyny oka