02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistan — halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmegiň başyny başlaýjy
28.11.2018
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongres merkezinde Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýa Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Piter Kallosy kabul etdi
28.11.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Pitr Kallosy kabul etdi.Milli Liderimiz ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy ugry bolan nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmak we... Dowamyny oka

Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy ösdürmäge bagyşlanan halkara maslahata gatnaşyjylara
28.11.2018
Hormatly maslahata gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Sizi Hazaryň türkmen kenarynda — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy hakyndaky ylalaşyga (Lapis Lazuli) gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahatynyň öz i... Dowamyny oka

Saglygy goraýyş ulgamynda möhüm ädim
27.11.2018
Düýnki geçirilen wideoşekilli iş maslahatynynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2019-njy ýylyň 9-10-njy aprelinde Aşgabatda «Ýokanç däl keselleriň öňüni almak, olaryň garşysyna göreşmek» atly ý... Dowamyny oka

Gadymy Merwdäki çäreler mukaddeslige gönükdirildi
27.11.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatda... Dowamyny oka

Türkmenistanda Lapis Lazuli halkara maslahaty geçiriler
27.11.2018
2018-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenbaşy şäheriniň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşyga (Lapis Lazuli) gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahatynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.Ulag... Dowamyny oka

Türkmenistan - Merkezi Aziýa - Ýewropa Bileleşigi özara gatnaşyklarynyň täze görnüşinde
26.11.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň öz daşary syýasatynda Ýewropa ugruna ygrarlydygy barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň uly mümkinçilikleriniň ähli gatnaşyjy taraplaryň bähbitlerine laýyk gelýän giň gerimli halkara taslamalar... Dowamyny oka

Watançy nesli kemala getirmek-enäniň belent wezipesi
26.11.2018
Daşoguz welaýatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Enä tagzym-mukaddeslige tagzym” atly kitabyna bagyşlanan giň gerimli jemgyýetçilik çäreleri ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. Bu çäreleri Zenanlar guramasynyň Merkezi geňe... Dowamyny oka

Küşt boýunça ýurdumyzyň ýaşlar ýygyndy topary Daşkentde geçirilen halkara ýaryşda üstünlikli çykyş etdi
25.11.2018
Türkmenistanyň ýygyndy topary 16-23-nji noýabr aralygynda ýetginjekleriň arasynda Daşkentde geçirilen Günbatar Aziýa çempionatynda şowly çykyş etdi. Ýurtlaryň 11-sinden 300-e golaý ýaş küştçiler ýaşy 6-a, 8-e, 10-a, 12-ä, 14-e, 16-a, 18-e we 20-ä... Dowamyny oka

Türkmenistan — ÝHHG: ynsanperwerlik ulgamyndaky hyzmatdaşlyk
24.11.2018
Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda milli azlyklar we olaryň jemgyýetçilik durmuşyna goşulyşmagy bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan “tegelek stoluň” başynda duşuşyk geçirildi. Oňa ÝHHG-niň milli azlyklaryň işi baradaky Ýokary komissary Lam... Dowamyny oka