12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
“Altyn asyr” AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy
30.08.2018
Aşgabadyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary iki oýnuň jemi boýunça “Bengaluru” hindi toparyny ynamly ýeňip, AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy.Bir hepde mundan ozal bu toparlaryň arasynda Bengalorda geçen oýun Türkmenistanyň dört gezek... Dowamyny oka

Aziada: üç gün galdy – göreş dowam edýär
30.08.2018
Indoneziýanyň paýtagtynda dowam edýän tomusky XVIII Aziýa oýunlarynda türkmenistanly türgenler şu gün dzýudo we kuraş göreşi boýunça ýaryşlara gatnaşdylar.Zenanlaryň arasynda dzýudo boýunça 52 kilograma çenli agram derejede ýurdumyza wekilçilik edýän... Dowamyny oka

Azia­da­da ku­raş bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­re ba­dal­ga be­ril­di
28.08.2018
XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ryn­da ku­raş bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da me­dal­la­ry ga­zan­mak üçin bäs­le­şik­ler baş­lan­dy. Şu gün­ki gün Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry üçin üs­tün­lik­li bol­ma­dy.Ba­şa-baş gö­re­şiň bu gör­nü­şin­de türk­me... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaryş awtoulagynda türgenleşik geçdi
27.08.2018
Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz endigine eýerip, wagtyny sport bilen meşgullanmaga bagyşlady hem-de täze ýaryş awtoulagynda türgenleşik geçip, onuň tebigy çöllük şertlerde tehniki häsiýetnamalaryny synagdan geçirdi. Syna... Dowamyny oka

Türkmenistanyň ýygyndy topary Aziadanyň ikinji bürünç medalyny gazandy
24.08.2018
Şu gün, XVIII tomusky Aziýa oýunlarynyň altynjy gününde türkmen toparynyň gazananlarynyň üsti ýene-de bir bürünç medal bilen artdy. Munuň özi Aziýa oýunlarynyň taryhynda jiu-jitsu boýunça ýaryşlarda “ne-waza” görnüşinde Türkmenistanyň ilkinji baýragy... Dowamyny oka

To­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ýe­ne-de bir me­da­ly
23.08.2018
XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ryn­da ýa­ryş­la­ryň dör­dün­ji gü­ni ta­mam­la­nyp, ol bi­ziň ýur­du­my­za no­bat­da­ky me­da­ly, bu ge­zek bü­rünç me­da­ly ge­tir­di.87 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­sin­de grek-rim gö­re­şi bo­ýun­ça ýa­ryş­la... Dowamyny oka

“Al­tyn asyr” AFK-nyň Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­da “Ben­ga­lu­ru” hin­di to­pa­ry­ny ýeň­di
23.08.2018
Aş­ga­ba­dyň “Al­tyn asyr” to­pa­ry­nyň fut­bol­çy­la­ry AFK-nyň Ku­bo­gy ug­run­da hal­ka­ra zo­lak­la­ýyn ýa­ry­şyň ýa­rym fi­na­ly­nyň bi­rin­ji oý­nun­da “Ben­ga­lu­ru” hin­di to­pa­ry­ny 3:2 ha­sa­by bi­len ýeň­di­ler.Du­şu­şyk Hin­dis­ta­nyň çe... Dowamyny oka

Aziada—2018-iň ilkinji medaly
22.08.2018
Şu gün, Tomusky ХVIII Aziýa oýunlarynyň üçünji güni ajaýyp waka - agyr atletikaçy Kristina Şermetowanyň 53 kilograma çenli agram derejede çykyş edip, kümüş medala eýe bolmagyna beslendi.91 kilogramy götermek üçin üçünji synanyşykda hemmelerden agyr—9... Dowamyny oka

Türk­men tür­gen­le­ri XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­na gi­riş­di­ler
20.08.2018
Indoneziýanyň paýtagty Jakartada 18-nji awgustda “Bung Karno” stadionynda açylyş dabarasy geçirilen XVIII tomusky Aziýa oýunlarynyň şu günki, ilkinji gününde, Türkmenistanyň türgenleri erkin göreş we suwda ýüzmek boýunça ýaryşlara gatnaşdylar.Erkin g... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sport ulagynda synag sürşüni amala aşyrdy
20.08.2018
Dynç güni säheriň ir çagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ýaryşlarynyň hakyky şertlerinde nobatdaky gezek sport türgenleşigini geçmek üçin, Garagum sährasynyň ajaýyp künjekleriniň birine geldi.Döwlet Baştutanymyz bu ýere spo... Dowamyny oka