02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Azyk bolçulygy obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň baş maksadydyr
27.12.2018
20-nji dekabrda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2019-njy ýylda yzygiderli ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen birnäçe wezipeleri kesgitledi. Geljek ýyl... Dowamyny oka

Pudaklaýyn forumlar — 2018: Türkmenistanyň şähergurluşyk maksatnamasynyň gerimi — halkyň bähbidine
24.12.2018
Milli Liderimiz möhüm gurluşyk taslamalarynyň başyny başlamak bilen, şolary işläp taýýarlamagyň hem-de durmuşa geçirmegiň ähli tapgyrlaryny yzygiderli gözegçilikde saklap, öňde goýlan wezipeleri çözmäge, şol sanda bezeg we ekologiýa ugurlary, desg... Dowamyny oka

“Ýylyň parlak ýyldyzy — 2018” bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi
24.12.2018
Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda ýaşlaryň arasynda guralýan “Ýylyň parlak ýyldyzy — 2018” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Onda ýurdumyzyň iň gowy aýdymlary üçin köp sanly teletomaşaçylaryň beren sesleri jemlenildi hem-de ýeňijile... Dowamyny oka

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany
22.12.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Mizan” işewürlik merkezinde ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl mynasybetli guralan dabara gatnaşdy.Bu ýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, mini... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow S.A.Nyýazowy hatyralamak çäresine gatnaşdy
22.12.2018
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky “Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy” seýilgähindäki Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň hatyrasyna S.A.Nyýazowyň heýkeline gül goýmak çäresine gatnaşdy.Geçenleri ýatlamak türkmen halkynyň köp müňýyl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
21.12.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow diplomatik düzümiň wekilleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öň ýanyndaky däp bolan giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, ýurdumyzyň beýleki döwle... Dowamyny oka

Pudaklaýyn forumlar — 2018: Ählumumy logistika we Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlary
20.12.2018
Ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar... Dowamyny oka

«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» diýen ýygyndynyň nobatdaky jildi
19.12.2018
Türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilýän “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” diýen ýygyndynyň nobatdakysy — 11-nji jildi çapdan çykdy. Kitaba hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2017-nji ýyldaky maksatnamalaýyn çykyşlary, maka... Dowamyny oka

Oleg Kononenko kosmosa uçdy
18.12.2018
1964-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenabat şäherinde doglan russiýaly kosmonawt Oleg Kononenko kosmosa dördünji uçuşyny amala aşyrýar. «Союз МС-11» älem gämisinde uçuşy ýerine ýetirýän toparyň düzüminde onuň serkerdesinden başga-da, kanadaly astr... Dowamyny oka

Arassa ýüňden dokalan ýorgançalar: däpler jähtinden işewürlik maksatnamasy
18.12.2018
Türkmen maşgalalarynyň köpüsinde häzirem goýun we düýe ýüňünden elde dokalan örtgüler hem-de ýorgançalar islegli zatlardyr. Diňe bir arassa ýüň däl, eýsem enelerimiziň eli bilen tüýden we saýan ýüňüne siňen mähriniň yssysy seni ýyladýan ýaly bolup... Dowamyny oka