19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Resmi habarlar
03.05.2019
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýew Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi
03.05.2019
2-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda dört aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, ýurdumyz... Dowamyny oka

Öňde boljak Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi — täze görnüşdäki ýubileý
02.05.2019
Şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda işleriň gerimini giňeltmek boýunça wezipeleri öňde goýdy. Şolaryň hatarynd... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
02.05.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby Naruhitony Ýaponiýanyň Imperatory hökmünde tagta geçmegi mynasybetli, oňa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny w... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň saýlanan Prezidentini gutlady
02.05.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli, jenap Wladimir Aleksandrowiç Zelenskä tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi.Döwlet Baştutanymyz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky hyz... Dowamyny oka

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti doganym Gurbanguly Berdimuhamedowa
01.05.2019
Siziň Alyhezretiňiziň biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek ugrundaky tagallalaryňyza ýokary baha bermek bilen, Size iň gowy arzuwlarymy ýollaýaryn hem-de Beýik Allatagaladan Siziň Alyhezretiňize üstünlik we rowaçl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
01.05.2019
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2019-njy ýylyň geçen dör... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
30.04.2019
29-njy aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk i... Dowamyny oka

Parasat 2019-njy ýylyň iň owadan aty saýlandy
29.04.2019
28-nji aprelda ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerimde bellenip geçildi. Ahalteke atçylyk toplumynda bedewleriň arasynda geçirilen halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry şol dabaralaryň hatarynda aýdyň wakalaryň birine öwrül... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy
29.04.2019
28-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, «KamAZ» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaş... Dowamyny oka