06.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
Elektromagnetik germewli ýarag
25.10.2019
«Yeteknoloji» kompaniýasynyň öndüren germewli elektromagnetik ýaragy goranyşda hem-de hüjümde howply hipersonik (sesden çalt gidýän) ýaraglara mynasyp bäsdeş bolup biler. Bu täze ýaragy bar bolan ýarag sistemalary bilen utgaşykly ulanyp bolýar. On... Dowamyny oka

«Raytheon» kompaniýasynyň kämilleşdirilen lazer ýarag ulgamy
19.08.2019
«Raytheon» kompaniýasynyň «HELWS» lazer ýaragy dronlary ýüze çykarmak we täsirsiz ýagdaýa getirip, ony bada-bat ýere gondurmak üçin niýetlenendir. Ol tebigy ýangyçdan däl-de, arassa Gün energiýasyndan peýdalanýar. Ýarag bir sany uçary anyk takykly... Dowamyny oka

Off-road taktiki tehnikasynyň täze nesli
16.08.2019
Dürli kynçylykly ýollar üçin niýetlenen tehnikalaryň täze nesli bolan bu awtoulag barlaglardan üstünlikli geçdi. Tehnikanyň öňki aýnalaryna söweş meýdanyna girende ulanar ýaly ýokardan açylyp-ýapylýan sowutlanan ok geçirmeýän gabsa ýerleşdirilen.... Dowamyny oka

ZALA Aero kompaniýasynyň täze partlaýjy ýaragy
25.07.2019
ZALA Aero kompaniýasy «Lancet» atly partlaýjy ýaragyny köpçülige mälim etdi. «Lancet» partlaýjy ýaragy aňtaw, aragatnaşyk, nawigasiýa we urgy böleklerinden emele gelýär. Öndürijileriň aýtmagyna görä, «Lancet» partlaýjy ýaragy adaty ýarag sistemala... Dowamyny oka

Täzeçe işlenilen hüjüm ýaragy
01.07.2019
«IWI Carmel» hüjüm ýaragy berk we mäkämligi bilen tapawutlanyp, barlaglardan üstünlikli geçen täzeçe ýarag ulgamydyr. Ýarag ähli şertlerde ýokary netijelilik üçin polatdan, awiasiýanyň hiline gabat gelýän alýumin we güýçli urgulara çydamly polimer... Dowamyny oka

Takyklygy ýokary bolan ýüz tanaýjy tehnologiýa
27.05.2019
«Rostec» kompaniýasynyň «Rosoboronexport» we «NtechLab» şereketleri Ýaragly Güýçler we aýratyn maksatly bölümler üçin «FindFace» atly deňi-taýy bolmadyk ýüz tanaýjy programmany işläp düzdüler.Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen «FindFace» program... Dowamyny oka

Uzak wagtlap uçuş ukyply dron
27.05.2019
«Lockheed Martin» kompaniýasynyň «Indago 3» atly drony 50-70 minutlap howada uçup bilýär. Uçarmansyz uçaryň ýantorbada daşamak mümkinçiligi we çydamlylygy ony öz bäsdeşlerinden öňe saýlaýar. «Uçarmansyz uçar sistemalary we olaryň ukyby barada söz... Dowamyny oka

Ähli meýdan şertlerinde özbaşdak hereket edýän harby ulag
23.05.2019
«Nikola Motor» kompaniýasy özüniň «Reckless» atly täze elektrikli harby ulagynyň sürüjisiz görnüşini äşgär etdi. Ähli meýdan şertleri üçin niýetlenen ulag uzak aralykdan «3D görüş sistemasy» arkaly dolandyrylýar. Ol dolulygyna elektrik energiýasy... Dowamyny oka

Raketa daşaýjy uçarmansyz uçar
05.03.2019
«Protector RG Mk1» kysymly uzakdan dolandyrylýan uçarmansyz uçary 2020-nji ýylyň ortalarynda ulanylmaga başlanar. «SkyGuardian» kompaniýasynyň önümi bolan uçarmansyz uçaryň uçuş çydamlylygy 40 sagatdan hem gowrakdyr. Uçaryň dokuz ganaty bolup, ol... Dowamyny oka

Gorag üçin has ýiti gözler
26.02.2019
Serhetleriň we kenarýakalaryň goraglylygy tutanýerli gözegçiligi talap edýär. Howanyň açyk günlerinde gorag galalary onlarça kilometre çenli gözegçilik edip bilýärler. Emma gijelerine ýa-da howa şertlerine baglylykda görüşiň peselen ýagdaýlarynda... Dowamyny oka