26.07.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Çarwadarlaryň oýunlarynda ýigrimi üçünji medal
07.09.2018
Şu gün Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda aba göreşi boýunça ýaryşlar geçirildi, onda türkmen türgenleri nobatdaky kümüş medala mynasyp boldular. Bu gezek 80 kilograma çenli agram derejede çykyş eden ildeşimiz Işanmyrat Ataýew tapawutlandy.Spor... Dowamyny oka

Çarwadarlaryň oýunlary: ýygyndymyzyň gazananlarynda ýene-de 5 medal artdy
06.09.2018
Şu gün Gyrgyzystanda geçirilýän Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda türkmen türgenleri gazananlarynyň üstüni ýene-de 5 medal bilen artdyrdylar. “Gyrgyz göreşi” boýunça ýaryşlarda türgenlerimize üstünlik ýar boldy.66 kilograma çenli agram derejes... Dowamyny oka

Üç günde — 18 medal
05.09.2018
Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynyň üçünji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti medallaryň ýene-de bäşisi bilen ýetirildi. Olaryň hatarynda üç altyn, bir kümüş we iki bürünç medallar bar. Ýaryşa gatnaşýan halklaryň milli... Dowamyny oka

Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlarynda ýene-de 9 medal gazanyldy
04.09.2018
Şu gün, Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynyň ikinji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti dürli gymmatlykdaky medallaryň 9-sy — dört altyn, bir kümüş we dört bürünç medal bilen ýetirildi. Biziň türgenlerimize guşaklarda mil... Dowamyny oka

Azia­da — 2018-de dzýu­do we sam­bo bo­ýun­ça türk­men tür­gen­le­ri­niň çy­kyş­la­ry
01.09.2018
XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­nyň on üçün­ji gü­nün­de bi­ziň tür­gen­le­ri­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da dzýu­do bo­ýun­ça jem­leý­ji ýa­ryş­lar ge­çi­ril­di.100 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de Ba­tyr Ho­ja­mu­ham­me­do­wyň we 90 ki­log­ra­ma... Dowamyny oka

Türk­men to­pa­ry «Amul — Hazar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne taý­ýar
01.09.2018
Olim­pi­ýa şä­her­çesi­niň “Sport” myh­man­ha­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça ýa­kyn wagt­da ge­çi­ril­jek “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nan da­ba­ra­ly mas­... Dowamyny oka

Aziýa oýunlarynda kuraş göreşi boýunça bäsleşikler tamamlandy
31.08.2018
Şu gün XVIII tomusky Aziýa oýunlarynda kuraş göreşi boýunça bäsleşikleriň jemleýji güni boldy. Olar 90 kilograma çenli agram derejesinde erkekleriň arasynda, 78 kg çenli zenanlaryň arasynda geçirildi.1/8 finalda Mariýa Lohowa örän oňat görkezijiler b... Dowamyny oka

“Altyn asyr” AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy
30.08.2018
Aşgabadyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary iki oýnuň jemi boýunça “Bengaluru” hindi toparyny ynamly ýeňip, AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy.Bir hepde mundan ozal bu toparlaryň arasynda Bengalorda geçen oýun Türkmenistanyň dört gezek... Dowamyny oka

Aziada: üç gün galdy – göreş dowam edýär
30.08.2018
Indoneziýanyň paýtagtynda dowam edýän tomusky XVIII Aziýa oýunlarynda türkmenistanly türgenler şu gün dzýudo we kuraş göreşi boýunça ýaryşlara gatnaşdylar.Zenanlaryň arasynda dzýudo boýunça 52 kilograma çenli agram derejede ýurdumyza wekilçilik edýän... Dowamyny oka

Azia­da­da ku­raş bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­re ba­dal­ga be­ril­di
28.08.2018
XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ryn­da ku­raş bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da me­dal­la­ry ga­zan­mak üçin bäs­le­şik­ler baş­lan­dy. Şu gün­ki gün Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry üçin üs­tün­lik­li bol­ma­dy.Ba­şa-baş gö­re­şiň bu gör­nü­şin­de türk­me... Dowamyny oka