26.07.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Agyr atletika boýunça ilkinji ýaryşlar
25.10.2018
Ilkinji Dünýä çempionaty 1891-nji ýylyň 28-nji martynda, ýagny 1 günde geçirilýär. Oňa 6 ýurtdan 7 türgen gatnaşýar. Şol döwürler belli bir agramlyk bolman, iň ýokary netije görkezen türgen britaniýaly Edward Lawrens Lewi bolýar. Onuň näçeräk göteren... Dowamyny oka

Agyr atletikanyň sport enjamlary
25.10.2018
Spor­tuň Olim­pi­ýa gör­nü­şi bo­lan agyr at­le­ti­ka­nyň esa­sy en­jam­la­ry de­mir­den yba­rat­dyr. Agyr­lyk daş­la­ry­nyň her­si­niň öz reň­ki bo­lup, ulu­lar 4 görnüşli ag­ram­da, ki­çi­ler 6 görnüşli ag­ram­da bol­ýar. Olar tür­ge­niň öz ag­ra­m... Dowamyny oka

Dokma senagatynyň kärhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna lybaslaryň 1300-e golaýy toplumyny taýýarladylar
25.10.2018
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak türgenler we ýaryşyň myhmanlary üçin ýedi müňe golaý lybas we esbap taýýarladylar. Dünýä birinjiligine gatnaşýanlaryň lyb... Dowamyny oka

«Iň ussat halasgär»
24.10.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň  başda durmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýady günsaýyn ýokarlanýar. Şol nukdaýnazardan, edermen Watan goragçylarynyň öňünde hem örän wajyp hem-de jogapkärli wezipeler durýar. Ýokary hü... Dowamyny oka

Dünýä çempionatynyň Petekleri satylyp başlandy
21.10.2018
Aşgabat şäherinde geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň guramaçylyk komiteti duşuşyklara tomaşa etmäge hukuk berýän petekleriň satuwyna badalga berdi.Guramaçylyk komiteti tarapyndan berilýän habarda aýdylyşy ýaly, agyr atletika sportun... Dowamyny oka

«MILLI GOŞUN» žurnalynyň nobatdaky sany
19.10.2018
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň her 3 aýdan bir gezek neşir edilýän jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usuly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.Žurnalyň bu sany hem çeper, syýasy we harby-taryhy makalalara baý boldy. Olardan, 2018-... Dowamyny oka

Harby türgenimiziň nobatdaky üstünligi
15.10.2018
Häzirki wagtda mähriban Watanymyz sport ulgamynda dünýä derejesinde uly abraýdan peýdalanýar. Türkmenistan diýarymyz abraýly ýaryşlary kabul edýär, şeýle-de ussat türgenlerine dünýäniň dürli ýurtlarynda geçirilýän ýaryşlara gatnaşmaga şert döredýär.Ý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy bilen tanyşdy
11.10.2018
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bil... Dowamyny oka

Asudalygyň ygtybarly daýanjy
09.10.2018
9-njy oktýabr. Bu taryhy sene Türkmenistanyň Harby-Deňiz Güýçleriniň güni. Ýurt derejesinde baýram edilýän bu toýa ýokary depginde taýýarlyklar görüldi. Bu gün harby deňizçileriň ýürek owazlary Awazada aýdym bolup ýaňlanar.Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleri... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi
04.10.2018
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji... Dowamyny oka